Syntolkning: Dekorativ bild

Projektet som sätter standarden för 5G i fordon


Utvecklingen av system för femte generationens mobilt bredband, 5G som ska ersätta dagens 4G, är i full gång. Chalmers ingår i ett tvåårigt projekt som samlar såväl industri som akademi för att ta fram en gemensam, global standard för framtidens fordonskommunikation.
​– Det handlar om att använda telekommunikation för att öka trafiksäkerheten och effektivisera transporterna genom uppkopplade och samverkande system, säger professor Erik Ström, chef för Kommunikations- och antennsystem inom institutionen för Elektroteknik. Dagens trådlösa mobilsystem är inte tillräckligt kraftfullt för att användas för fordonskommunikation, där säkerheten alltid måste sättas i första rummet.

För trafiksäkerhet ställs mycket höga krav på tillförlitligheten hos den data som överförs. I vissa fall krävs att över 99,999 procent av den skickade informationen verkligen levereras till mottagaren.

– Förutom kraven på hög tillförlitlighet är det också avgörande att datakommunikationen går snabbt och inte blir fördröjd, fortsätter han. För att systemet ska vara trafiksäkert handlar det om överföringstider ner till 5 millisekunder. Det är mycket utmanade krav att leva upp till.Erik Ström

Skapar samförstånd konkurrenter emellan
I projektet jobbar konkurrenter som Ericsson, Nokia och Huawei sida vid sida, tillsammans med fordonstillverkare som Volvo Cars och PSA, för att ta fram de gemensamma förutsättningarna för 5G-systemet och en global standard för fordonskommunikation.

Arbetet går i mångt och mycket ut på att skapa samförstånd och enas kring sådant som måste standardiseras. Telekombranschen behöver en gemensam systemplattform att utgå ifrån, när de sedan i nästa steg var för sig utvecklar produkter för marknaden.

– Jag ser det som mycket positivt att vi på Chalmers är med och påverkar den standard som nu sätts, säger Erik Ström. Det är ett viktigt och eftertraktat nätverk att delta i, där både industrin och andra universitet ingår. Vi bidrar bland annat med kunskap från vår grundforskning inom positionering och trådlösa system. Totalt räknar vi med att projektet i tid kommer att omfatta 46 personmånaders arbete för våra forskare.

En del av projektet handlar om oskyddade trafikanter, som fotgängare och cyklister. När 5G-tekniken finns tillgänglig i varje persons mobiltelefon skulle insamling av data exempelvis om position, riktning och hastighet kunna användas för att höja trafiksäkerheten ytterligare i olika situationer.

Projektet startade i juni 2017 och Chalmers gjorde sin första delleverans i början av september. Sommaren 2019 ska valda tekniker ha demonstrerats och projektresultaten vara införlivade i 5G-standarden. Det övergripande målet för 5GCAR är att fordon uppkopplade med 5G-teknik ska börja rulla på vägarna från år 2020.

Förnyat förtroende
– Det är roligt att vi nu har fått förnyat förtroende att använda vår forskning i utvecklingen av tekniken som möjliggör 5G i fordon, säger Erik Ström. För oss är detta det andra projektet inom 5GPPP. Vi har långvariga och fruktbara samarbeten bakom oss med såväl Ericsson som Volvo Cars och andra 5GCAR- partners.


Fakta om 5GCAR

  • 5GCAR står för “Fifth Generation Communication Automotive Research and innovation”.
  • Projektet är finansierat av EU och har en budget på 8 miljoner EUR. Chalmers andel är 0,5 miljoner EUR.
  • 5GCAR omfattar 14 partners. Förutom Chalmers deltar Ericsson, Bosch, Centrum Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya, Centro Tecnológico de Automoción de Galicia, Huawei, King's College London, Marben, Nokia, Orange, PSA-group, Sequans, Viscoda och Volvo Cars.
  • Projektet löper under två år, från juni 2017 till juni 2019.
  • 5GCAR ingår i fas 2 av det europeiska projektet 5G Infrastructure Public Private Partnership (5GPPP) och ingår i forskningsprogrammet Horizon 2020.
Läs mer om 5GCAR (på engelska)

Text: Yvonne Jonsson
Foto: Oscar MattssonLäs om tidigare forskningsprojekt
METIS – Mobile and wireless communications Enablers for Twenty-twenty (2020) Information Society

MAGIC – Millimetre-Wave Based Mobile Radio Access Network for Fifth Generation Integrated Communications

Sidansvarig Publicerad: må 18 nov 2019.