FED på Chalmers

Lokal energimarknad först att testas på Chalmers

​​När projektet Fossil-free Energy Districts (FED) går i mål nu i höst har den första lokala energimarknaden i Europa, som kombinerar de tre energibärarna el, värme och kyla, etablerats på Chalmers campus Johanneberg. 
Lokala energisystem nämns ofta som en del av lösningen när samhället måste ställa om sina energisystem, dels för att möta en ökad efterfrågan men även för att ta hand om en allt större andel energi från förnybara källor. Drivna av dessa utmaningar och med AI-teknik som möjliggörare, har FED-projektets nio partners byggt ett sådant system på Chalmers campusområde. Därmed har positionerna flyttats fram för lokala energisystem att bli en möjlig pusselbit i energiomställningen.

Stina Rydberg– Det är en stor framgång att vi tillsammans har lyckats skapa och demonstrera det här helt nya och unika energisystemet som nu rullar på campus. Det stora intresse som FED rönt både nationellt och internationellt bekräftar att lokala energisystem är på frammarsch, säger Stina Rydberg, projektledare på Johanneberg Science Park.

Handel mellan byggnaderna
Genom att koppla upp campusområdets fastigheter till en digital marknadsplats är FED-systemet programmerat att självständigt sköta en ständigt pågående handel mellan byggnader, som både kan konsumera, producera och lagra energi. Systemet tar löpande in externa data, som väderprognoser och elpriser, och är dessutom kopplat till det omkringliggande energinätet. 

På så sätt kan systemet styra energiförbrukningen, till exempel genom att värma upp en byggnad några timmar innan kylan slår till, och se till att lokalproducerad, förnyelsebar energi används på ett mer effektivt sätt inom området. Då undviks effektintensiva toppar och importen av fossilbaserad energi kan reduceras.

Modell för driftsätt och val av investeringar 
Parallellt med att det verkliga systemet byggts upp på campusområdet har Chalmersforskare skapat en simuleringsmodell av energisystemet och den digitala marknadsplatsen. 

David Steen
– Vi har tagit fram en investeringsmodell för vilka tekniklösningar som bör väljas för att minska energianvändningen och kapa energitoppar, säger David Steen, forskare på institutionen för elektroteknik. Våra simuleringar kan också användas för att besluta hur systemet bäst ska drivas genom att kombinera olika energikällor, beroende på vad som är mest fördelaktigt med tanke på miljö och ekonomi vid varje tillfälle.

Testbädden lever vidare
Projektet slutar 2019 men marknadsplatsen är tänkt att finnas kvar och vara öppen för både forskare och företag som vill testa nya energilösningar för att ställa om till ett hållbart samhälle. 

– Det är unikt att ha tillgång till en sådan här testbädd, där lösningar kan testas i nära samarbete mellan näringsliv och akademi, säger David Steen. Vi kommer att använda den för fortsatt forskning inom lokala energisystem och vidareutveckla de modeller som hittills skapats. Ett exempel är det nystartade projektet FlexiGrid, där vi fokuserar främst på elsystemet och servicetjänster mot det lokala elnätet i samarbete med forskare från Bulgarien, Schweiz, Turkiet och Kanada.

I andra pågående EU-finansierade projekt undersöker forskarna avancerade lösningar för framtidens distributionssystem och hur olika mikronät kan samverka​ för att underlätta för elnätet att ta emot mer förnybar energiproduktion.

– Små lokala energisystem kommer att få allt större betydelse för att hantera energiförsörjningen i framtiden, avslutar David Steen. FED har gett oss viktiga pusselbitar men det finns mer att utforska för att klara energiomställningen. 

Det här är FED – Fossil-free Energy Districts

Projektet Fossil-free Energy Districts (FED) är en innovativ satsning av Göteborgs Stad för att minska energianvändningen och beroendet av fossila bränslen i fastigheter. En unik lokal handelsplats för el, fjärrvärme och fjärrkyla utvecklas tillsammans med nio starka partners.
Göteborgs Stad, Johanneberg Science Park, Göteborg Energi, Business Region Göteborg, Ericsson, RISE Research Institutes of Sweden, Akademiska Hus, Chalmersfastigheter och Chalmers bidrar alla med sin expertis och sitt kunnande för att FED ska bli attraktivt även i andra europeiska städer.
Under 2017−2019 utgör Chalmersområdet i Johanneberg själva testbädden. FED samfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden genom initiativet Urban Innovative Actions, Europakommissionens satsning för att låta städer testa nya lösningar för sina utmaningar.

Läs mer om FED-projektet


Kontakt
För frågor om forskningen i FED:
David Steen, forskare vid institutionen för elektroteknik, Chalmers

För övergripande frågor om FED:
Stina Rydberg, projektledare, Johanneberg Science Park


Sidansvarig Publicerad: må 29 jun 2020.