Testambulans

Ett rullande forskningslabb för mobil sjukvård

​En fullt IT-utrustad ambulans är den rullande testmiljön där ambulanssjukvård, forskning och näringsliv kan mötas för att utveckla och gemensamt prova ut teknik och simulera arbetsprocesser. Verktyg som videouppkoppling och digitala beslutsstöd gör vården mobil och handlingskraftig. ​​
Sjukvården står i inledningen till en genomgripande och nödvändig digitalisering. Som en del i den omställningen har en ambulans från Sahlgrenska Universitetssjukhuset tagits i drift som fullskalig testambulans och börjat utrustas med IT-lösningar. Syftet är att utveckla ambulanssjukvårdens digitala stöd. Ambulansen används nu som testmiljö för flera forskningsprojekt inom prehospital vård, där bland andra forskare från Chalmers, Högskolan i Borås, Sahlgrenska sjukhuset och Sahlgrenska akademin ingår.

Akuta tillstånd kräver snabba beslut och rätt insatser
– Jag ser mycket positivt på att vi kan jobba så här nära forskarna för att utveckla teknik och arbetssätt som fungerar tillsammans, säger Elisabet Hammar, som är verksamhetschef för ambulanssjukvården vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Det handlar om att ge ambulanspersonalen rätt stöd för att tidigt kunna bedöma patientens vårdbehov, sätta in rätt insatser och avgöra om och vart patienten ska föras vidare för vård.

En ambulans är så mycket mer än ett fordon för transport av patienter. Om rätt behandling påbörjas redan på väg till sjukhus kan det vara livsavgörande för patienten och påverka hela den efterföljande vårdkedjan. Betydligt fler än hälften av de allvarligaste sjukdomsfallen, som akut hjärtinfarkt, stroke, trauma och sepsis, tas först om hand inom ambulanssjukvården. Dessa grupper utgör över 100 000 patienter per år i Sverige med en dödlighet på över 20%.


​Bengt Arne Sjöqvist, Chalmers och PICTA, och Elisabet Hammar från Sahlgrenskas ambulansverksamhet samarbetar kring projekten som bedrivs i testambulansen.
  
Det första rullande forskningslabbet för mobil sjukvård
– Testambulansen är ett unikt koncept, säger Bengt Arne Sjöqvist, docent vid institutionen för elektroteknik på Chalmers samt initiativtagare och programansvarig för Prehospital ICT Arena, PICTA, på Lindholmen Science Park. Genom att skapa en mobil testbädd för den prehospitala vården öppnas helt nya möjligheter. Här kan vi bedriva forskning, utföra tester och utveckla såväl nya produkter som arbetsprocesser. I projektet deltar intressenter från sjukvården, den akademiska världen och näringslivet. Genom att ambulansen är mobil kan vi också ta oss ut till dem vi samarbetar med.

Ambulansen är ett extrafordon i Sahlgrenskas ordinarie ambulansverksamhet som specialutrustats med IT-lösningar och kamerateknik. Inom kort kommer Västra Götalandsregionens IT-miljö att anslutas, vilket exempelvis gör det möjligt att videosända direkt från ambulans till sjukhus. Specialister kan då stötta ambulanspersonalen med rådgivning på distans, samtidigt som patientdata och annan relevant information kan överföras och delas.

Realistiska simuleringar i full skala
– Vi kommer att kunna göra fullskaliga och realistiska simuleringar, från utalarmering till avlämning, med digital uppkoppling mot sjukhusexperter och system, säger Bengt Arne Sjöqvist. Dessutom har forskarna vid behov en egen parallell IT-miljö för utveckling och tester. Under simuleringarna kan fiktiva patientjournaler användas, men i skarpt läge kommer personalen att ha tillgång till patientens journaluppgifter direkt i ambulansen.

Att utforma lösningar som bygger på mobil kommunikation innebär särskilda utmaningar. I de fall tekniken eller uppkopplingen av någon anledning inte skulle fungera, vilket någon gång kommer att inträffa, ska alltid en reservplan finnas klar.

– Ett alternativ kan då exempelvis vara att återgå till tidigare rutiner. Patienternas säkerhet och vård är alltid högsta prioritet, säger Bengt Arne Sjöqvist.

För att kunna analysera hur väl teknik och arbetsprocesser fungerar tillsammans ska ytterligare kameror installeras i testambulansen. Till skillnad från övrig kamerateknik har dessa kameror inte till uppgift att dokumentera patientens tillstånd utan registrerar istället hur ambulanspersonalen använder beslutsstöd och andra tekniska hjälpmedel.

Delaktighet som väcker nytänkande
– Det är jättevärdefullt för oss att vara delaktiga i lösningarna som tas fram, säger Elisabet Hammar. Istället för att bli serverade en färdig lösning kan vi vara med och påverka ur ett användarperspektiv. Eftersom tekniken provas ut i den verkliga miljön, i en vanlig men extrautrustad ambulans, sker det under väldigt realistiska former för ambulanspersonalen. Det lockar fram kloka idéer och ett utvecklingstänkande även hos oss. Dessutom ser vi redan innan ett införande hur vårt arbete kommer att påverkas och hur vi kan förbereda oss inför det.

– Vi har troligen bara sett början på de möjligheter som digitaliseringen innebär för vården, fortsätter Elisabet Hammar. Sjukvården blir allt mer specialiserad samtidigt som vården behöver komma närmare patienten och brukaren. Digital teknik kan då hjälpa oss att jobba smartare för att lösa de utmaningar som den offentliga sjukvården står inför.

– Jag ser helt klart att tekniken som vi nu provar i testambulansen kan bli användbar för många fler aktörer inom mobil sjukvård, både för akuta tillstånd och inom hemsjukvården, säger Bengt Arne Sjöqvist. Det handlar i slutändan om att använda sjukvårdens begränsade resurser optimalt för att patienter ska få rätt vård i rätt tid.

Text: Yvonne Jonsson
Foto: Henrik Sandsjö (toppbild) och Yvonne Jonsson

Bengt Arne Sjöqvist och Elisabet Hammar

​Bengt Arne Sjöqvist och Elisabet Hammar demonstrerar hur en bärbar dator kan anslutas och visa videobilder inifrån ambulansen.

 
Mer om forskningsprojekten i testambulansen
Testambulansen finansieras av Vinnova tillsammans med projektparterna i ett tvåårigt projekt från 2018 till 2020, PreTest. Flera projekt pågår och planeras där testambulansen blir en viktig del. I nätverket som idag bedriver forskning och utveckling med ambulansen som testbädd ingår aktörer såsom PICTA, Högskolan i Borås, Chalmers, Västra Götalandsregionen (FVM/VGR-IT)​, ambulansverksamheterna vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skaraborgs sjukhus och Södra Älvsborgs sjukhus samt företagen Medfield Diagnostics AB och GM Medical AB.

En mobil testbädd för prehospital sjukvård, PreTest
Genom att utveckla en mobil testbädd för den prehospitala vårdkedjan öppnas helt nya möjligheter för forskning, tester, utveckling och innovation av nya produkter och arbetsprocesser. En fullt utrustad ambulans för simuleringar och ljud- och bildupptagning, samt en ”plug&play” IT-testmiljö är viktiga komponenter i konceptet.

Videostöd i den prehospitala strokekedjan, ViPHS
Tre ambulanser som används i Västra Götaland, varav två stationerade i Skene och en i Ulricehamn, ingår i en klinisk studie och har utrustats med videostöd för effektivare strokevård. Genom video som strömmas i realtid skapas förutsättningar för strokepatienter att få optimal vård, även på stort avstånd från behandlande sjukhus. Tack vare kameror monterade i ambulansen kan ambulans- och sjukhuspersonal tillsammans fatta beslut om lämpligaste vårdinsats för varje patient. I projektet används testambulansen för att prova ut teknik och vårdprocess. En utvidgning av projektet till totalt tolv ambulanser har inletts.

Prehospitalt beslutsstöd för identifiering av sepsisrisk, PreSISe
Sepsis är ett allvarligt tillstånd, som förr kallades blodförgiftning. Ett prehospitalt beslutsstöd som bygger på artificiell intelligens har stora möjligheter att öka träffsäkerheten i den tidiga bedömningen av när en patient kan vara drabbad av sepsis. Därmed kan tiden till behandling förkortas, överlevnaden öka och komplikationerna minska. Ett AI-baserat beslutsstöd, som bygger på journaldata från tidigare behandlade sepsispatienter, håller på att utvecklas och integreras i ambulansers IT-stöd. Hur detta fungerar i praktiken kommer att studeras i testambulansen.

För mer information kontakta

Bengt Arne Sjöqvist, docent (före detta adjungerad professor och ’Professor of Practice’) i forskargruppen Medicinska signaler och system, institutionen för elektroteknik på Chalmers, samt programansvarig för Prehospital ICT Arena (PICTA) på Lindholmen Science Park

Elisabet Hammar, verksamhetschef för ambulanssjukvården vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset


Sidansvarig Publicerad: må 29 jun 2020.