Volvos hyttfabrik i Umeå
​Volvos hyttfabrik i Umeå har varit platsen där utvecklingsarbetet har demonstrerats och testats i verkligheten. ​​​​

Effektivare produktion när tekniken talar samma språk

​Om alla led i en produktionsprocess talar samma tekniska språk kan tiden från design till marknad kortas betydligt. Det har forskare från Chalmers visat inom ramen av ett EU-projekt, som nyligen belönats med priset ITEA Award of Excellence för sitt innovationsarbete inom digitala ingenjörsverktyg. 
Petter FalkmanProjektet har omfattat elva parter i Sverige och Tyskland – från storföretagen Volvo och Daimler till spjutspetsföretag som Algoryx samt forskare från akademin.

– Vårt övergripande syfte har varit att ta fram ett koncept för hur fordonsindustrins ledtider inom produktionen kan kortas från design till marknad. Det handlar om att gå från manuellt och pappersbaserat ingenjörsarbete till ett automationsdrivet digitalt system, säger Petter Falkman, docent på institution för elektroteknik, som lett arbetet från Chalmers sida. 

Digitala informationsflöden
Projektet har analyserat hur informationsflödet genom produktionsprocessen kan digitaliseras och arbetat fram digitala verktyg för utveckling av sådana system. Dessutom har en prototyp tagits fram för hur den fysiska fabriken och den simulerade modellen av fabriken ska kunna hållas uppdaterade och synkroniserade under produktionens hela livscykel.

Målet var att uppnå en standardiseringsgrad på 30 procent för att minska ledtiderna i produktionsprocessen. När projektet nu summerats kan de inblandade nöjt konstatera att den föresatsen är nådd. En ökad standardisering innebär att arbetsinsatsen som krävs för manuell dokumentation kan minska i samma storleksordning. Exempelvis kan information kopplad till komponenter enkelt överföras mellan olika företag och användas direkt i produktionssystemen utan att omarbetning behövs. Därmed får ingenjörerna i fordonsfabrikerna bättre och effektivare beslutsunderlag i sitt utvecklingsarbete och kan ägna omkring 10 procent mindre tid åt att lösa uppgiften.

– Vi på Chalmers har huvudsakligen arbetat med att formalisera specifikationsarbetet i tidiga beredningsfaser, modellerat utrustning och komponenter för att bygga upp den digitala tvillingen samt utvecklat metoder för att automatiskt hålla tvillingen uppdaterad, säger Petter Falkman.

Byggt kopia av verkligheten
Volvos hyttfabrik i Umeå har varit platsen där utvecklingsarbetet har demonstrerats och testats i verkligheten. En portalmaskin för nitning av plåtar har modellerats till en komplett simuleringsmodell för den aktuella robotcellen – en digital tvilling.

I den virtuella tvillingmiljön kan produktionsförändringar förberedas med stor exakthet och inkörningstider minskas. Detta kräver att den digitala kopian stämmer överens med och beter sig som verkligheten.

Tid och pengar kan också sparas genom att tester och justeringar utförs i simuleringsmodellen redan innan en anläggning byggs upp i verkligheten, så kallad virtual commissioning.

Prisas för innovationen
ENTOC-projektet uppmärksammades nyligen för sitt innovationsarbete av ITEA, en organisation som arbetar för att stärka den europeiska industrins konkurrenskraft genom forskning och utveckling. Projektet tilldelades ITEA Award of Excellence, ett årligt innovationspris som går till framgångsrika projektsamarbeten i EU-länderna.

– Det är jätteroligt att vårt arbete uppmärksammas. Framgångsreceptet har varit att vi hela tiden haft tydliga mål att jobba mot och ett väldigt bra samarbete oss parter emellan, även över nationsgränserna, säger Petter Falkman, som nu hoppas att projektet kommer att få en fortsättning inom ramen för ITEA.

Resultaten är än så länge lovande på konceptuell nivå, men kräver fortsatt arbete för att få komplett funktionalitet som kan skalas upp för industriell användning.

– Vi vill gärna jobba vidare och har ansökt om finansiering för ett nytt projekt, AITOC. Inte minst vore det intressant att vidareutveckla automationslösningen för att uppdatera den digitala tvillingen via artificiell intelligens, så att den alltid är samstämmig med den fysiska fabriken.

Text: Yvonne Jonsson
Foto: Volvo Trucks och Oscar Mattsson (porträttbild)
Digital tvillingfabrik


 En portalmaskin för nitning av plåtar har modellerats till en komplett simuleringsmodell – en digital tvilling. I den virtuella tvillingmiljön kan produktionsförändringar förberedas med stor exakthet och inkörningstider minskas. Detta kräver att den digitala kopian stämmer överens med och beter sig som verkligheten.

Fakta om ENTOC
Projektet ENTOC, Engineering Tool Chain for Efficient and Iterative Development of Smart Factories, är ett treårigt projekt (2016-2019) som ingår i EU:s ITEA3-program.
Från Sverige deltog, förutom Chalmers och Volvo Trucks, företagen Algoryx och Schneider Electric AB. Projektet leddes på övergripande nivå av tyska Daimler och inkluderade även EDAG, IFAK, Festo, Tarakos, EKS InTec och TWT.
Projektets svenska del finansierades av industriparterna och Vinnova.


För mer information, kontakta:
Petter Falkman, docent på institutionen för elektroteknik, Chalmers


Sidansvarig Publicerad: to 08 okt 2020.