Syntolkning: Dekorativ bild
​Illustration: Boid

Chalmers blir unik handelsplats för energi

​Campusområdet på Johanneberg blir testarena för framtidens lokala energiförsörjning. En molnbaserad handelsplats ska styra produktionen och användningen av el, värme och kyla i byggnaderna under dygnets alla timmar. Slutsatserna blir till nytta för de städer inom EU som vill utvecklas till fossilfria samhällen.
​Projektet är unikt i sitt slag genom att det tar ett helhetsgrepp för all energiförsörjning – såväl för el som värme och kyla. Via en specialanpassad, digital marknadsplats ska energisystemet balansera tillgång och efterfrågan på energi mot varandra beroende av en rad parametrar. Nio samarbetspartners, med Göteborgs Stad i spetsen, ingår i projektet (se fakta nedan).

En grupp chalmersforskare har under våren och sommaren gjort simuleringar och analyser för att bygga upp de modeller som ska få energisystemet och marknadsplatsen att fungera.Forskarna Anh Tuan Le, Kalid Yunus, Zack Norwood och David Steen bidrar med simuleringar och analyser för energisystemet och den molnbaserade handelsplatsen på campusområdet.

– Vi har bland annat tagit fram en investeringsmodell för vilka tekniklösningar man bör välja på campusområdet för att nå målsättningarna att minska energianvändningen och kapa energitoppar, säger David Steen, forskare på institutionen för Elektroteknik. Det handlar också om hur systemet ska drivas genom att kombinera olika energikällor, beroende på vad som är mest fördelaktigt med tanke på miljö och ekonomi vid varje tillfälle.

Tar vara på överskott
– El, värme och kyla som produceras på Chalmers kommer att kunna lagras och överföras mellan byggnaderna. På så sätt tar vi vara på överskottsenergi och kan hålla nere mängden el som behöver produceras lokalt eller köpas utifrån, säger David. Campus är redan idag till stor del självförsörjande på fjärrvärme tack vare Chalmers egen kraftvärmeanläggning Kraftcentralen.
David Steen, forskare inom elkraftteknik

Forskarna förordar en kombination av olika produktionstekniker och energilager, exempelvis kraftvärmeanläggning, solceller, värmepumpar, absorptionskylmaskiner, batterier och termiska värmelager. En del av detta finns redan på campusområdet idag, men åtskilligt behöver byggas det kommande året. Under september tas investeringsbeslut med en ram på 15 miljoner kronor.

Det nya energisystemet kommer också att dra fördel av investeringar som fastighetsbolaget Akademiska Hus planerar, utöver projektplanerna.

Fri handel inom campusområdet
Även när det gäller hur handel med el kan bedrivas inom ett lokalt område är projektet nyskapande. Tack vare att många av byggnaderna på campusområdet som ingår i projektet är undantagna från lagkraven för nätkoncession kan olika aktörer sälja och köpa el sinsemellan. Detta är en förutsättning för att kunna testa den lokala marknaden i projektet.

Hur kommer studenterna och de som jobbar och besöker Chalmers att märka av testarenan?

– Förhoppningsvis inte alls, säger David. Inomhusklimatet i lokalerna ska inte påverkas och systemet kommer att vara självstyrande. Däremot kanske man kommer att lägga märke till sådana saker som tillbyggnaden av en 280 kubikmeter stor ackumulatortank vid Kraftcentralen och installationer av solceller på taken. Samtidigt hoppas vi att intresserade studenter vill engagera sig på olika sätt. Bland annat kommer studenter att bjudas in till innovationstävlingar och det finns också möjlighet att göra både examensarbeten och projektarbeten som är kopplade till projektet.

Ett ”show room” kommer att finnas på campusområdet, där projektet visas upp för intresserade besökare.

Full drift i slutet av 2018
Forskarnas arbete med att förfina och färdigställa modellen fortsätter under nästa år. Bland annat kommer prognoser för energianvändningen att läggas in liksom eventuella begränsningar som påverkar överföringsmöjligheterna.

– Vår projektpartner Akademiska Hus jobbar redan aktivt för att hålla nere energiförbrukningen i lokalerna. Därför blir det en extra utmaning för oss att nå målet att minska energiimporten till området med så mycket som 30 procent, säger David.

I höst startar byggnadsarbetena på campusområdet och i december 2017 ska den första versionen av handelsplatsen för energi vara i gång. Från hösten 2018 planeras allt vara i full användning och efter ett års drifttid kan slutsatser dras, till nytta för städer inom EU som vill använda systemet i större skala.

Fortsatt forskning om framtidens energisystem
– Det är verkligen ett jättespännande projekt att jobba i, säger David. Vi bidrar alla med våra olika kompetenser i samarbetet. Dessutom ger det oss på Chalmers möjligheter att forska vidare inom ämnet lokala energisystem och vidareutveckla de modeller vi skapat. Små lokala energisystem kommer att få allt större betydelse för fossilfri och förnyelsebar energiförsörjningen i framtiden. Det finns ett allt större intresse för detta, vilket är till nytta för samhället och innebär en lönsam utveckling för olika typer av fastighetsägare.
Kalid Yunus, Anh Tuan Le, Zack Norwood och David Steen

Små lokala energisystem kommer att få allt större betydelse för fossilfri och förnyelsebar energiförsörjningen i framtiden, anser Kalid Yunus, Anh Tuan Le, Zack Norwood och David Steen, Chalmersforskare i FED-projektet.

Text och foto: Yvonne Jonsson


Några av projektets mål är att
  • Minska importen av energi till campusområdet med 30 procent
  • Kapa energitopparna, då fossil energi används, med 80 procent
  • 10 000 transaktioner ska ske på den lokala energimarknaden

Fakta om projektet
Projektet Fossil-free Energy Districts, FED, är en innovativ satsning av Göteborgs Stad för att minska energianvändningen och beroendet av fossila bränslen i fastigheter. En unik lokal handelsplats för el, fjärrvärme och fjärrkyla utvecklas tillsammans med åtta starka partners. Johanneberg Science Park, Göteborg Energi, Business Region Göteborg, Ericsson, RISE Research Institutes of Sweden, Akademiska Hus, Chalmersfastigheter och Chalmers bidrar alla med sin expertis och sitt kunnande för att FED ska bli attraktivt även i andra europeiska städer. Under 2017−2019 utgör Campus Johanneberg själva testbädden. FED samfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden genom initiativet Urban Innovative Actions, Europakommissionens satsning för att låta städer testa nya lösningar för sina utmaningar.

Läs mer om projektet på hemsidan för Johanneberg Science Park
Läs mer på hemsidan för UIA


Sidansvarig Publicerad: må 18 nov 2019.