Metaforbild

Forskning vid Elektroteknik

Forskningsverksamheten vid institutionen för Elektroteknik handlar i stor utsträckning om att modellera och konstruera effektiva system för att utvinna och behandla information. Systemen representerar ofta centrala funktioner i högteknologiska produkter, och kan liknas vid dess intelligens, styrsystem eller artificiella sinnen. Möjliga applikationsområden finns inom all avancerad teknik med inbyggd elektronik.

Centralt för forskningen på institutionen är den grundforskning som bedrivs inom signalbehandling, informationsteorier och kommunikationssystem. Denna kunskapsbank bildar en gemensam bas och verktygslåda, som till stor del utnyttjas av övriga forskningsområden på institutionen.

I nära samverkan
De mer tillämpade och applikationsdriva forskningsprojekten kan ha vitt skilda användningsområden och vara mycket olika till sin karaktär. De bedrivs ofta i nära samarbete med industrin och/eller medicinska forskare, och har potential att generera många nya arbetstillfällen i såväl den närliggande regionen som globalt.

Hållbart är den enda vägen
Målet med vår forskning är att bidra till ett hållbart samhälle. Stora krav ställs idag och i framtiden på dem som medverkar i utvecklingen av samhället, då all utveckling måste säkerställa att vi skapar positiva effekter miljömässigt, socialt och ekonomiskt.

Världsledande forskning bedrivs bland annat inom:

Kommunikation
Mjukvarulösningar och antennteknik som grundlägger för framtida trådlösa 5G-nätverk och blixtsnabba trådbundna nätverk. Utmaningen är att se till att de världsomspännande nätverken tillsammans ska klara den exponentiellt ökande belastningen från allt fler användare och allt fler kapacitets- och hastighetskrävande applikationer.

Aktiv trafiksäkerhet
Skapandet av tryggare och bättre trafiksystem engagerar flera av våra forskargrupper. Bland annat arbetar vi med effektiva system för fordonskommunikation, att utnyttja information från olika typer av sensorer, samt system som kan förutse och aktivt förhindra farliga trafiksituationer. Kolonnkörning - fordon som automatiskt formerar sig i tåg och följer ett ledarfordon - är ett uppmärksammat forskningsområde.

Medicinteknik
Vi bidrar till utveckling av medicinsk diagnostikutrustning och bildteknik för snabb upptäckt av stroke och cancer med hjälp av elektromagnetik. Vi forskar på mikrovågsbehandling av tumörer, så kallad hypertermi. Vi utvecklar också världsunik implanterbar hörapparatteknik och implanterbara och viljestyrda armproteser.

Automation
Robotteknik och automatiserade produktionsanläggningar, som skapar förutsättningar för effektivare och energisnålare produktion inom industrin. Simulering och modellering är viktiga komponenter i vår forskning, bland annat för att simulera komplexa dynamiska förlopp som äger rum i systemen.

Läs mer om vår forskning under respektive avdelning och forskargrupp

Forskningsverksamheten vid institutionen är organiserad i ett antal forskargrupper, som i sin tur ingår i någon av de fyra avdelningarna:

Sidansvarig Publicerad: må 07 dec 2020.