Elektroteknik 2019

​Vid institutionen för elektroteknik, E2, bedrivs forskning och utbildning inom områdena kommunikation, antenner och optiska nätverk, system- och reglerteknik, signalbehandling och medicinsk teknik samt elkraftteknik. Vi arbetar med hållbara och smarta lösningar på samhällsutmaningar, såsom energieffektivitet och elektrifiering inom områden från transport- och produktionssystem till kommunikationslösningar och medicinteknik.

Elektroteknik 2019 i siffror
Licentiatexamina: 13
Doktorsexamina: 16
Refereegranskade vetenskapliga artiklar: 206
Refereegranskade konferensbidrag: 226
Antal helårsstudenter: 903
Antal anställda: 254, varav 27 procent kvinnor och 73 procent män
Intäkter (mnkr): 324

Prefekt Anders Karlström kommenterar året som gått

"Under 2019 har vi fortsatt arbeta enligt institutionens långsiktiga strategi för forskning, utbildning och nyttiggörande. Vi har varit framgångsrika i våra uppdrag och utvecklat verksamheten ytterligare, i nära samarbeten inom akademin samt med industri och samhälle.
Under året har vi exempelvis rekryterat flera nya adjungerade professorer och docenter. Dessutom har en forskargrupp inom optiska nätverk, med tidigare hemvist på KTH, etablerat sig på E2 som ett viktigt komplement till vår övriga forskning inom optisk kommunikation. Vi har under 2019 också knutit till oss kompetenscentrat SAFER och forskningsinfrastrukturen Revere.
Arbetet fortsätter för att öka andelen kvinnliga forskare, vilket ligger i linje med vårt pågående arbete med jämställdhetsintegrering. På forskarassistentnivå är fördelningen nu jämn mellan antalet kvinnor och män. Glädjande är också att beslut har tagits under året om att starta ett nytt civilingenjörsprogram i medicinteknik på Chalmers 2020.
Ta gärna del av ett urval av allt som åstadkommits under 2019 i sammanställningen nedan.​"

utbildning


Populära utbildningar…

Utbildning är en viktig del av institutionens verksamhet. E2 ger cirka 100 kurser på högskoleingenjörsprogram, civilingenjörsprogram och masterprogram. En betydande del av dessa kurser ingår i institutionens fyra masterprogram.

​Masterprogram​ Antal nya studenter​
​Biomedical Engineering ​ ​40
​Communication Engineering ​23
​Electric Power Engineering ​54
​Systems, Control and Mechatronics  ​118
 

…där studenter och lärare visar prov på sina kunskaperforskning


Några av våra forskare och forskningsprojekt som uppmärksammats 2019


nyttiggörande


Exempel på nytta för individ och samhälle


Sidansvarig Publicerad: to 05 mar 2020.