Elektroteknik 2018

​Vid institutionen för Elektroteknik, E2, bedrivs forskning och utbildning inom områdena kommunikations- och antennsystem, system- och reglerteknik, signalbehandling och medicinsk teknik samt elkraftteknik. Institutionen tar sig an utmaningar för en hållbar framtid exempelvis inom samhällets växande kommunikations- och elektrifieringsbehov. E2:s kunskaper kommer till nytta överallt där det finns avancerad teknik med inbyggd elektronik, oavsett om det handlar om elkraftförsörjning, elektriska signaler, optiska signaler eller mikrovågor.

Elektroteknik 2018 i siffror
Licentiatexamina: 13
Doktorsexamina: 15
Refereegranskade vetenskapliga artiklar: 201
Refereegranskade konferensbidrag: 223
Antal helårsstudenter: 873
Antal anställda: 225, varav 24 procent kvinnor och 76 procent män
Intäkter (mnkr): 269

Prefekt Anders Karlström kommenterar året som gått

Anders Karlström"2018 var ett bra år för institutionen för Elektroteknik. Jag konstaterar med glädje att vi har gjort framsteg inom många områden. Våra forskare är engagerade i fler spännande forskningsprojekt än någonsin och vi är ofta framgångsrika i att få finansiering till nya forskningsinitiativ. Studenterna på våra utbildningar gör framsteg under ledning av engagerade lärare. Dessutom jobbar vi vidare med hur vi på ett hållbart sätt kan utveckla E2 ytterligare, där samverkan och forskningsexcellens är ledord för vår strategi.
Institutionen har vuxit under året, både i ekonomiska tal och när det gäller antalet medarbetare. Andelen kvinnor inom E2 ökar, vilket ligger i linje med vårt pågående arbete med jämställdhetsintegrering. 
En milstolpe under året var Chalmers forskningsutvärdering. Vår inledande självvärdering följdes av en genomlysning, där en expertpanel gav oss återkoppling på vår forskning. Inte minst lyftes våra goda samarbeten med industrin fram som föredömligt. Utvärderingsprocessen var givande och vi värdesätter de rekommendationer för framtiden som panelen delade med sig av.
Ta gärna del av ett urval av allt som åstadkommits under 2018 i sammanställningen nedan."


Populära utbildningar…

Utbildning är en viktig del av institutionens verksamhet. E2 ger cirka 100 kurser på högskoleingenjörsprogram, civilingenjörsprogram och masterprogram. En betydande del av dessa kurser ingår i institutionens fyra masterprogram.

​Masterprogram ​Antal nya studenter 2018
​Biomedical Engineering  ​29
​Communication E​​ngineering ​ ​19
​​​Electric Power Engineering ​45
​Systems, Control and Mechatronics ​ ​114

…där stu​denter och lärare visar prov på sina kunskaper

 • Under våren samlades ett fyrtiotal tredjeårsstudenter från olika ingenjörsprogram på Chalmers kring ett gemensamt mål i sina kandidatarbeten – att göra en elektrisk bil autonom. Elbilen, en Renault Twizy, kommer framöver att används som en experimentell lärplattform för både studenter och forskare. 
 • Roboten TARS förekommer inte bara i rymdfilmen Interstellar, den finns på Chalmers också! En grupp studenter konstruerade och byggde roboten, och lyckades även få stor spridning på internet och i medier över hela världen för sin video om kandidatprojektet
 • Lukas Mared, som nyligen avslutade sina masterstudier med handledare från E2, har tilldelats 2018 års SER Junior Prize av Svenska Elektro- och Dataingenjörers Riksförening för sitt examensarbete ”Dual-band Antenna Feed Solution for 5G”.
 • Babak Alikhanzadehalamdaris examensarbete “Comparison of High-Power DC-DC Converters for Solar Applications with Respect to Efficiency and Chip-area” belönades med E2:s Excellent Master's Thesis Award inom masterprogrammet Electric Power Engineering.
 • 2018 års pedagogiska pris inom E2 tilldelades Lennart Svensson för sitt stora engagemang att utveckla innovativa undervisningsmetoder, inte minst ”flipped classroom” som han infört med framgång.
 • Utmärkelsen Best Teacher Award 2018 inom E2 tilldelades Sarmad Riazi som helhjärtat går in för att hjälpa studenter att förstå komplext material, vilket fått stor positiv påverkan på examinationsgraden.
 • En öppen, nätbaserad distanskurs, mooc – massive open online course, om drivlinor var först ut i Nordens första Micromaster-program, Emerging Automotive Technologies​, där lärare från E2 undervisar. Fokus ligger på kunskaper som behövs i den pågående omställningen av fordonsindustrin.
 • Under året arrangerade E2 lunchseminarier för studenter för att berätta om spännande forskning vid institutionen och informera om masterprogram och framtida karriärmöjligheter. Totalt deltog mer än 750 studenter i dessa Master plan-luncher.
 • Elkraftdagen är ett årligt event som sammanför elkraftbranschen och studenter som är intresserade av elkraftområdet. Dagen erbjuder nätverkande samt information om utbildningar, karriärmöjligheter och utmaningar inom framtidens hållbara energisystem.
 • Vad kännetecknar bra handledning? Hur vill vi utveckla handledningen av doktorander? Det var några av frågorna som diskuterades under workshops om handledarskap som E2 höll under våren.
Forskare och projekt vid E2


Några av våra forskare och forskningsprojekt som uppmärksammats under året

 • Ett forskarlag under ledning av Henk Wymeersch har beviljats 30 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse för att kvantifiera och visa var de yttersta gränserna går för fiberoptisk kommunikation. Det handlar om hur de fiberoptiska länkarna, som internet är uppbyggt av, kan användas effektivare, vilket innebär stora kostnadsbesparingar för samhället.
 • Sabine Reinfeldt tilldelades det nyinstiftade priset i medicinteknik i Henry Wallmans anda för sin forskning för att förbättra hörapparater baserade på benledning och för sin förmåga att bygga broar mellan discipliner.
 • 2018 års Arne Asplund Mechanical Pulping Award tilldelades Anders Karlström för hans forskning som initierat ett paradigmskifte inom den mekaniska massatekniken​ genom att introducera en modell byggd på entropi.
 • Är det möjligt att ladda elektriska bussar genom luften, utan fysisk kontakt med fordonet? En prototyp för trådlös laddning av stadsbussar håller på att tas fram av forskare på Chalmers. Detta är ett exempel på såddprojekt som stöds av institutionen för elektroteknik med syfte att uppmuntra forskningsidéer som sträcker sig över organisationsgränserna. Flera av projekten har visat sig framgångsrika, kunnat publicera vetenskapliga resultat och också fått extern finansiering.
 • Jonas Sjöberg tilldelades Håkan Frisingers stipendium för sin forskning inom elektromobilitet, aktiv säkerhet och autonoma fordon. Tack vare hans forskning kan man räkna mer exakt på den “bästa“ designen för utmaningar inom elektromobilitet och hur energihanteringen ska styras, där man förr fick förlita sig på grova uppskattningar.
 • Kan datorer lära sig att diagnosticera hjärnsjukdomar? I ett gemensamt projekt mellan Chalmers och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, som leds av Irene Gu, används deep learning för att analysera magnetröntgenbilder av hjärnan med gott resultat.
 • Mats Leijon, en färgstark profil inom förnybar energi, återvände till Chalmers​, där han en gång började sin tekniska bana, efter 35 produktiva år som forskare, uppfinnare och entreprenör.
 • Intensivt nätverkande och de senaste forskningsresultaten inom mikrovågsteknik och antennsystem​ stod på dagordningen på centrumdagen för Chalmers excellenscentrum ChaseOn och GigaHertz Centrum.
 • Med stöd från Energimyndigheten samarbetar CEVT och Chalmers, under ledning av Yujing Liu, inom iTEM-projektet för att utveckla en hybriddrivlina där kraftelektronik av kiselkarbid används​, vilket minskar värmeförlusterna och gör att elektroniken på ett bättre sätt kan integreras med mekaniska system i fordonet.
 • För att öka jämställdheten på Wikipedia anordnades en skrivarstuga med målet att fler kvinnliga forskare på Chalmers ska vara representerade på Wikipedia. Numera har Marianna Ivashina och Irene Gu biografisidor som var och en bidrar till att motverka obalansen i encyklopedin.
 • Under 2018 formerades nätverket Electromagnetics Laboratory, med syfte att skapa en akademisk samarbetsmiljö inom området elektromagnetik. Totalt hölls sju seminarier under året med inbjudna nationella och internationella forskare.
 • Women in Science, WiSE, anordnade totalt nio lunchseminarier under året med inbjudna seniora kvinnliga forskare, såväl från Chalmers som från övriga Sverige och internationellt. Nätverket höll också sin första nätverksträff – teaterföreställningen Scandal med gruppen Besatta teatern, ett drama om de kvinnliga nobelpristagarna i fysik, kemi och medicin.
 • Chalmers forskning och utbildning inom smarta robotar uppmärksammades av Göteborgs-Posten​​. Det handlar om robotar som blir allt bättre på att samarbeta med människor genom att hämta in information via sensorer och kameror, konstaterar Martin Fabian.​
 • Två adjungerade professorer vid E2 höll sina installationsföreläsningar under året: Jan R Svensson​, ABB Corporate Research, och Stefan Pettersson​, RISE Victoria
 • Karl Granström tilldelades priset ISIF Young Investigator Award för betydande insatser inom forskningsområdet sensor- och informationsfusion.
 • Forskargruppen Kommunikationssystem tilldelades Årets GREAT initiativ 2018 ”för viktiga insatser i att leda den globala utvecklingen av 5G, vilket är avgörande för mobil connectivitet i vårt moderna samhälle”. GREAT arbetar för att utveckla IT-infrastrukturen i Västsverige.
 • IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse donerade 5 miljoner kronor till Max Ortiz Catalan för vidareutveckling av hans laboratorium kring tankestyrda proteser. Han tilldelades även Per Uddén-stipendiet 2018 av stiftelsen Promobilia, samt utmärkelsen Swedish Embedded Award, tillsammans med Enzo Mastinu. Max Ortiz Catalan fick även forskningsanslag från Vinnovas SWElife-program för att kliniskt implementera en ny generation tankestyrda benproteser i ett samarbete mellan Chalmers, Sahlgrenska och Integrum AB.  
 • Hur ska hårdvaran se ut för nästa generations radarsensorer, som används för aktiv säkerhet och självkörande fordon? Det ska forskningen i det fyraåriga projektet Forward, som finansieras av Vinnova och leds av Ashraf Uz Zaman, ge svar på. Stort fokus ligger på utformning och integration av antennteknik.
 • Stiftelsen för Strategisk Forskning har beviljat Thomas Eriksson projektbidrag för ett industridoktorandprojekt tillsammans med Ericsson, ”Synkronisering och backhaul för distribuerade MIMO-system”.
 • Bengt Arne Sjöqvist och Stefan Candefjord har i samarbete med Autoliv fått finansiering från Chalmers styrkeområde Transport för projektet VHAP, Vehicle Human Assessment Platform, som syftar till att ta fram en kommersiell plattform för ökad trafiksäkerhet, förbättrade intelligenta transportsystem och hälsoövervakning i fordon.
 • Henk Wymeersch, Erik Ström och Carl Olsson och fick samtliga fyraårig projektfinansiering från Vetenskapsrådet inom utlysningen Naturvetenskap och teknikvetenskap.
 • Via medel från MedTech West genomför Kristofer Bengtsson ett pilotprojekt för att studera hur IT-stöd och AI-algoritmer kan stödja sjukvårdspersonalens planering och koordinering av patientströmmar på en röntgenavdelning.
 • Giuseppe Durisi, i samarbete med forskare från institutionen för data- och informationsteknik, beviljades finansiering från Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) för projektet “Secure, Private, and Low-Latency Cloud Connectivity for IoT Applications”. Giuseppe Durisi har även utsetts till vice centrumledare för Chalmers nya AI Research Centre, CHAIR.
 • E2 samarbetar med Linköpings universitet i två nya forskningsprojekt inom WASP-AI, ledda av Lennart Svensson och Fredrik Kahl.
 • Karl-Johan Fredén Jansson tilldelades Arnbrinks utmärkelse från Svenska Audiologiska Sällskapet för sin doktorsavhandling som bland annat bidragit till utvecklingen och valideringen av en ny benledningsvibrator, Radioear B81.
 • Hur står sig E2:s forskning i ett nationellt och internationellt perspektiv? Under 2018 gjordes en utvärdering av Chalmers forskningsverksamhet i form av en självvärdering av varje institution följd av en genomlysning med hjälp av en expertpanel. Syftet är långsiktigt driva utveckling av kvalitet och excellens i forskningen. En av styrkorna som lyftes fram för E2 var det goda samarbetet med industrin. En rekommendation från panelen var att fortsätta arbetet med att ta fram långsiktiga strategier för bemanning och forskning.

forskning vid E2​​

Exempel på nytta för individ och samhälle​


nyttiggörande E2
 

Sidansvarig Publicerad: må 24 feb 2020.