Kandidatarbete

​Kandidatarbete inom arkitektur

Kandidatarbete inom arkitektur är det avslutande projektet på våren i A3. Både stadsbyggnad och byggnadsgestaltning ska ingå. Andelen stad respektive byggnad kan i samråd med examinatorn väljas inom intervallen 30-70 procent av kurstiden. På det sättet kan man välja en viss specialisering på en planeringsnivå, som man är mest intresserad av, eller lägga tyngdpunkten där man önskar att utvecklas.
 
En skillnad jämfört med civilingenjörsutbildningarnas kandidatarbete, är att kandidatarbetet inom arkitektur är ett individuellt projekt - men utifrån en gemensam uppgift, ett gemensamt problem eller program som kursledningen anvisar.
 

Kandidatarbete inom samhällsbyggnadsteknik

Kandidatarbete inom samhällsbyggnadsteknik är en kurs på 15 hp som kan utföras vid någon av våra forskningsavdelningar inom de olika ämnesområdena. Valbara projekt listas under respektive avdelning som tillhandahåller projektet, vilket också ger en uppfattning om ämnesområdet för de olika förslagen.
 

Projektbeskrivningar för kandidatarbeten läsåret 21/22

Byggnadsteknologi


Construction Management


Geologi och geoteknik

ACEX10-22-30 Can plastic save a train from derailment.pdf

ACEX10-22-31 What happened in Nicoll Highway.pdf

ACEX10-22-32 Settlement prediction based on field monitoring data.pdf

ACEX10-22-33 On the stability of unsaturated natural slopes.pdf

ACEX10-22-34 Förorenade områden - riskbedömning och sanering.pdf

ACEX10-22-35 CPT testing.pdf

ACEX10-22-36 Omgivningspåverkan från djupa schakter i lös lera.pdf

ACEX10-22-37 Skredrisk längs Göta Älv.pdf

ACEX10-22-38 Grundvattenskydd.pdf

ACEX10-22-39 Masshantering - visualisering av tidskritiska skeden i anläggningsprojekt.pdf


Installationsteknik

ACEX10-22-40 Energieffektiva ventilationssystem.pdf

ACEX10-22-41 Termiskt Klimat och luftkvalite i SB1-SB2.pdf

ACEX10-22-42 Styr- och reglerstrategier nu och i framtiden.pdf


Konstruktionsteknik

ACEX10-22-50 Brokonstruktion - förstudie och utveckling av förslag - 1 av 4.pdf

ACEX10-22-51 Brokonstruktion - förstudie och utveckling av förslag - 2 av 4.pdf

ACEX10-22-52 Brokonstruktion - förstudie och utveckling av förslag - 3 av 4.pdf

ACEX10-22-53 Brokonstruktion - förstudie och utveckling av förslag - 4 av 4.pdf


Teknisk akustik

ACEX10-22-60 Låga akustikskärmar för väg- och spårtrafik.pdf

ACEX10-22-61 Låga skärmar och grönytor för att minska buller från väg- och spårtrafik i urbana områden.pdf


Vatten miljö teknik

ACEX10-22-70 Hur mycket vatten dricker vi.pdf

ACEX10-22-71 Fytosanering av slaggrus.pdf

ACEX10-22-72 Möjligheter för resursutvinning från avloppsvatten.pdf

ACEX10-22-73 Utvärdering av sensorer vid dricksvattenbehandling.pdf

ACEX10-22-74 Vad göra med kvävet.pdf

ACEX10-22-75 Worlds best campus when it rains.pdf


Sidansvarig Publicerad: ti 26 okt 2021.