Bilder av fönsterfasader i kollage

Vill förnya dagsljusreglerna för tätare städer

​Att tillgång till dagsljus är viktig för människors välbefinnande är ett odiskutabelt faktum. Men hur det ska regleras och vad samhällsbyggnadssektorns ansvar består i är betydligt svårare frågor. Boverket ser just nu över det som många anser vara ett föråldrat regelverk, och förhoppningarna på en förändring är stora – inte minst i ljuset av en rapport om modernisering av dagsljusregler som utkom i slutet av 2018.
​ Trots att byggbranschen länge gått på högvarv är nybyggnadstakten i Sverige idag inte tillräcklig i relation till bostadsbehovet. Att nuvarande regelverk för medför utmaningar vid förtätning av städernas centrala delar anses vara en faktor som spär på problematiken.

– Dagsljusreglerna är idag ett av de största hindren för förtätning av städerna. Med den situation vi står inför är det inte möjligt att hålla kvar vid reglerna på det sätt de är utformade, säger Magnus Österbring, industridoktorand vid institutionen för arkitektur och samhällsbyggnad och anställd vid NCC.

Han har under några år deltagit i projekt som undersökt hur regelverket för dagsljus i byggnader skulle kunna moderniseras. Tanken på att undersöka just detta föddes redan 2014 som en reaktion på att Boverket lyft in en strängare kravställning gällande dagsljus i BBR – Boverkets byggregler.

– Ett av problemen med kravställningen som infördes då är att dagsljuskravet omfattar alla vistelserum i en bostad, som sovrum, vardagsrum och kök. Det räcker alltså med att ett enda rum i en lägenhet inte klarar kravet för dagsljus för att byggnaden ska få underkänt – och det finns generellt sett alltid något rum som är lite mörkare, förklarar Magnus Österbring. 
 
Ett nytt sätt att hantera dagsljus 
Det nya förslaget som Magnus och projektkollegorna arbetat fram går ut på att man istället tittar på vistelserummens medianvärde för dagsljus. Det skulle innebära att en bostad till exempel kan ha ett lite mörkare sovrum men i gengäld ett ljusare vardagsrum. Totalt sett ska det dock fortfarande vara samma mängd ljus i lägenheten – för tillgång till dagsljus är en viktig faktor för människors välbefinnande.

– Den del i Boverkets byggregler som relaterar till hälsoaspekter definierar det som att det innebär en väsentlig olägenhet för människors hälsa om inte kraven för dagsljus uppfylls. Men – men kan fundera på om det är i Boverkets byggregler som människors dagsljusbehov ska regleras, eller om det finns instanser som är bättre lämpade för sådana frågor, resonerar Magnus. 
 
Dagsljusreglerna sällan uppfyllda 
En förstudie startades upp 2014 och åtföljdes av en pilotstudie i form av ett exjobb på Chalmers våren 2016. Bland annat undersöktes hur mycket dagsljus som fanns i de byggnader som studerades och olika indikatorer för mätning av dagsljusfaktor utvärderades. Miljön som omgav de undersökta byggnaderna modellerades upp och samkördes med en enkätundersökning kopplat till beräkningar på de rum som människorna vistades i, för att få en uppfattning om nöjdhet och upplevt behov av dagsljus i olika rum.  Själva studien som lett fram till rapporten och förslaget på en modern kravställning startades 2016. Forskarna satt nu på en stor databas och underlaget till studien utgjordes av ett hundratal byggnader uppförda mellan 1880–2010, där närmre 15 000 rum simulerats. Forskarna hämtade in originalritningar, modellerade dessa i 3D och samkörde med stadsmodeller för att få med omgivande bebyggelse och miljö. 
 
– Något ganska anmärkningsvärt som vi såg när vi analyserade resultaten, var att totalt sett uppfyllde endast 7–8 procent av de undersökta befintliga byggnaderna dagens dagsljusregler, berättar Magnus.
 
Lagkrav leder till märkliga lösningar 
Ett av de stora problemen med regelverket är just efterlevnaden menar Magnus, och tar som exempel några av de fall där det slutar med att man står med en detaljplan som inte kan uppfylla dagsljuskrav, och i efterhand får försöka reparera skadan: 
 
– Det finns exempel på nybyggda områden i Göteborg där sovrum i markplan är i princip helt uppglasade bara för att följa lagkrav – och då blir det väldigt tydligt att lagstiftningen för med sig konstiga lösningar. Det blir helt enkelt inte bra lägenheter för de boende. 
 
Intresse för frågan är stor i bygg- och fastighetsbranschen såväl som i samhällsbyggnadssektorn i stort – mycket beroende på att det är många som hanterar problematiken på daglig basis och med tanke på de olika certifieringssystem som tillämpas för byggnader. 
 
– Det jag tar med mig från att ha arbetat med frågan under några år är nog att så få befintliga byggnader uppfyller dagens krav – särskilt om man ställer det i relation till att vi ska bygga ännu tätare än vi gjort. Samtidigt får vi strängare och strängare energikrav, vilket historiskt sett brukar leda till mindre fönster. En svår ekvation att få ihop! Vi som arbetat med projekten och rapporten hoppas verkligen att vår rapport ska bidra med ett nytt sätt att ta sig an frågan, avslutar Magnus Österbring. 
 
Text: Catharina Björk 
 
Värdet för dagsljus i byggnader regleras i BBR, Boverkets byggregler och finns formulerade som ”Allmänna råd”. Det nya förslaget för beräkning ger samma mängd ljus i bostaden som med nuvarande kravställning men genom att gå från att bedöma dagsljus på rumsnivå till bostadsnivå möjliggör det en större flexibilitet i planlösning. Dagsljuskrav på bostadsnivå möjliggör för ljusare rum att kompensera för rum med begränsad dagsljustillgång vilket underlättar stadsförtätning. Förslaget är även anpassat efter den metod som ges i ny europeisk dagsljusstandard. En tydligare kravställning och metod kan även ge bättre regelefterlevnad vilket i sin tur skulle kunna bidra till att öka mängden dagsljus i bostäder. 
 
Länkar: 
Rapporten Moderniserad dagsljusstandard publicerad 2018 
Projektet/förstudien mynnade ut i rapporten En genomgång av svenska dagsljuskrav, publicerad 2015. 
SBUF, Svenska byggbranschens utvecklingsfond

Visa ▼

Fakta:

Dagsljusfaktorn ger ett förhållande mellan belysningsstyrkan inne i bostaden orsakad av dagsljuset, och den belysningsstyrka som samtidigt uppträder utomhus. Vi får med dagsljusfaktorn 1 ett värde på en procent av utomhusbelysningen.
Källa: RISE https://www.sp.se/sv/index/services/lighting_environment/daylight/sidor/default.aspx

Publicerad: ti 19 mar 2019.