Kartbild över Göteborg
Bilden visar ett utsnitt över Götbeorgs norra stadsdelar.  De områden i Göteborgs som har lägst medelinkomst (mörka områden) är till stor del samma områden som beräknas få störst hyreshöjningar under kommande år (rödmarkerade byggnader).

Stora utmaningar vid renovering av miljonprogrammet

I en unik studie har forskaren Mikael Mangold kunnat ta ett samlat grepp och visa på miljonprogrammets stora utmaningar: det pockande renoveringsbehovet för att förbättra boendekvalitet och energiprestanda i kombination med de boendes socioekonomiska situation. Hans forskningsresultat visar på tydliga mönster - kommande renoveringar kan komma att slå hårt mot låginkomsttagare.
Bostadsbristen i Sverige är idag akut, samtidigt som miljonprogrammet som uppfördes mellan 1960-1975 står inför stora renoveringar inom de närmsta tio till tjugo åren. Med renoveringarna följer möjligheter att med den senaste tekniken väsentligt förbättra boendekvalité, energiprestandan och uppfylla nya striktare miljömål.

Renoveringsbehovet behöver dock vägas mot  situationen för människorna som bebor miljonprogrammen för att inte förvärra sociala problem som ekonomisk utsatthet och segregation. I Mikael Mangolds studie visas att hyran, efter förväntade renoveringar, i drygt halva det göteborgska fastighetsbeståndet kan öka med mellan 35-50% av befintlig hyresnivå. Något som slår hårt mot de boende.

-       Det är viktigt att inkludera sociala frågor så som minskandet av segregation i hållbarhetsanalyser inför renoveringar, säger Mikael Mangold. De miljömässiga aspekterna som att minska energiförbrukningen blir vi allt duktigare på, men för att uppnå ett hållbart samhälle behöver vi fokusera mer på att få ett samhälle som håller ihop socialt. 

Störst renoveringsbehov i ekonomiskt utsatta områden

Han har har satt ihop många olika databaser i en större analys för att tydliggöra mönster i renoveringsbehov och för att visa var de stora utmaningarna finns. Att till exempel få fram data om genomförda renoveringar av fastighetsbeståndet har visat sig svårt, men genom att granska Skatteverkets värdeår för flerbostadshus har han kunnat räkna baklänges och få fram hur mycket som har investerats.

-       Det jag gjort är att sätta ihop all offentligt tillgänglig data om fastighetsbeståndet i Göteborg och kompletterat det med demografiska uppgifter för att visa på utmaningarna med att renovera miljonprogrammet, förklarar Mikael Mangold.

Med siffor både på medelinkomst och medelhyror för Göteborg sammantaget med byggnadsspecifik data har alltså förväntade hyresökningar i samband med renovering kunnat beräknas, och framförallt hur dessa ökningar slår procentuellt sett i förhållande till boendes medelinkomst.

Mönstret som framträder är att de mer ekonomiskt utsatta områdena också är de områden som har störst renoveringsbehov. Detta har man misstänkt länge, men Mikael Mangolds forskning kvantifierar hur det ser ut och visar att misstankarna stämmer. Han samarbetar med forskare från Luleå tekniska universitet, som med Mikael Mangolds studie som utgångspunkt har byggt kraftfulla verktyg för analyser av mer omfattande data.

Liknande mönster på nationell nivå

      Nu skalar jag upp studien till nationell nivå. De svenska städerna skiljer sig åt, men redan nu kan jag konstatera att det finns liknande mönster nationellt som i Göteborg. I Sverige finns det generella risker dels för att nödvändiga renoveringar av miljonprogrammet inte blir av, och dels för att hyrorna efter renoveringar blir så höga att de boende får svårt att bo kvar.

Den forskning på nationell nivå som Mikael Mangold nu startat upp ska leda till rapporter åt Boverket och Energimyndigheten.

-       Det är viktigt att samarbeta med stora aktörer, men det är även viktigt att få med gräsrotsorganisationer. Hyresgästföreningarna har till exempel en jätteviktig roll i att föra hyresgästernas talan i frågor kring renoveringar.

Text: Catharina Björk

Mikael Mangold är doktorand från Avdelningen för vatten miljö teknik / byggnadsteknologi, vid Institutionen för bygg- och miljöteknik. Fredag den 2 september disputerar han på sin avhandling med titeln ”Challenges of renovating the Gothenburg multi-family building stock - Building stock analysis using comprehensive building specific information including energy performance, ownership and affordability aspects”.

Forskningsprojektet har bedrivits vid Institutionen för bygg- och miljöteknik i samarbete med SIRen, E2B2, Chalmers Styrkeområde Energi och Formas inom ”Homes for Tomorrow”.

Mer läsning: Socio-economic impact of renovation and energy retrofitting of the Gothenburg building stock.

 

Länk till pressmeddelande "Renovering av miljonprogrammet kan slå hårt mot låginkomsttagare"Sidansvarig Publicerad: on 31 aug 2016.