Visualisering av bullerdata
Exempel på visualisering från projektet MiljöVis/DTCC: Hur ljud från en planerad järnväg kan påverka enskilda byggnader. Att kunna visualisera sina resultat är inte bara viktigt  för att skapa förståelse utan även för att kunna upptäcka trender och identifiera mönster.
​​​

Ska hjälpa forskare att visualisera data

​Chalmersledda Infravis har fått finansiering av Vetenskapsrådet för att bygga upp en ny nationell infrastruktur för visualisering och analys av vetenskapliga data. Den nya infrastrukturen kommer att ge forskare en ingång till expertis och kompetensutveckling vid nio svenska lärosäten och är en del av arbetet att stärka Sveriges konkurrenskraft i hantering av storskaliga data.
​Idag finns den senaste tekniken inom datavisualisering tillgänglig vid flera lärosäten i Sverige, men för den enskilde forskaren kan det vara svårt att komma i gång att använda den då tekniken kräver expertis, tid och resurser. Detta ska Infravis kunna råda bot på genom att skapa en gemensam inkörsport till de avancerade teknikerna i kombination med kompetenshöjande insatser för forskare runt om i landet.

Infravis möter alltså ett växande behov och Monica Billger, professor i arkitektur och visualisering vid institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik på Chalmers och huvudsökande för infrastrukturen, räknar med användare från ett brett spektrum av discipliner som humaniora, medicin och teknik, redan under första året.    

   – Analys av data är en allt viktigare del av forskarnas arbetsflöde, men också en utmaning eftersom det kan handla om väldigt stora och komplexa datamängder. Här kan visualisering komma in som ett viktigt verktyg för att aktivera vår förmåga att känna igen mönster och upptäcka trender, säger Monica Billger.   

Förutom att ge forskare stöd kommer InfraVis experter runt om i landet att själva bli stärkta genom samverkan. Lokala resurser kommer dessutom ges möjlighet till en hållbar struktur för vidare utveckling. Anders Ynnerman, professor i visualisering vid Linköpings universitet som är en av parterna i samarbetet, konstaterar att “satsningen på Infravis bekräftar Sveriges starka position inom visualiseringsforskningen i världen och kraftsamlar landets experter för att erbjuda svenska forskare unika möjligheter till avancerad visuell dataanalys”. Han menar vidare att Infravis är ett exempel på en ny generation av infrastrukturer som innefattar både hårdvara och mjukvara, men framförallt mänsklig expertis. 

   – Ledning av en infrastruktur med nio olika universitet som partners kräver ett gott samarbete, vilket Infravis-konsortiet redan har etablerat då beslutet om den nationella infrastrukturen har föregåtts av noggrann planering och nära samarbete mellan värduniversitetet Chalmers och de övriga partneruniversiteten, konstaterar Monica Billger. 

I samarbetet ingår förutom Chalmers; Göteborgs universitet, KTH, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Mittuniversitetet, Umeå universitet och Uppsala universitet.  

Ur den internationella panelens yttrande om InfraVis

"“The idea of a visualization competence infrastructure is novel, timely and needed. InfraVis combines national strength in this field to propose a new model for making this competence accessible to other fields. It could serve as a blueprint for other IT competence fields in Sweden and for visualization in other countries. This is an excellent project that addresses an important need, especially that this infrastructure is relevant to all sciences and also addresses important societal aspects. It would be unique in the world.”

Kontakt:

Monica Billger, professor i arkitektur och visualisering vid institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers.
Telefon: +46 317722383, mail: monica.billger@chalmers.se

Övriga kontaktpersoner på samtliga ingående universitet

Visa ▼

Om InfraVis

Finansieringen av InfraVis är en del i Vetenskapsrådets utlysning “Bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse 2021”. InfraVis är en öppen forskningsinfrastruktur som inkluderar infrastrukturer med kompletterande kompetens och kommer att ge forskare i Sverige möjlighet att få hjälp med att analysera och visualisera data, vilket ska främja svensk forskning inom alla områden. InfraVis kan användas både som en ingång till olika resurser för att lösa enklare problem och frågeställningar, men kommer också erbjuda stöd på mer avancerad nivå, där även utveckling av mjukvara ingår. InfraVis kommer att ha starka kopplingar till och samarbeten med andra lokala, nationella och internationella forskningsinfrastrukturer. Till exempel kommer SNIC-användare, forskare vid MAX IV, CERN-forskare samt initiativ från livsvetenskaper och digital humaniora att kunna dra nytta av tillgång till visualiseringsexpertisen.
InfraVis leds från institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik vid Chalmers. Nio lärosäten ingår i samarbetet: Chalmers, Göteborgs universitet, KTH, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Mittuniversitetet, Umeå universitet och Uppsala universitet.
Källa:

Sidansvarig Publicerad: on 13 okt 2021.