Textil arkitektur beviljas forskningsmedel från VR

4,9 miljoner från Vetenskapsrådet till forskningsprojekt om textil arkitektur


Projektet ”Urban materialitet – mot nya samarbeten i textil design och arkitektur”, HDK, beviljades 4 950 000 kronor fördelat på åren 2016-2018. Ambitionen är att bygga en ny plattform för samarbeten i textil arkitektur inom en gemensam forskarmiljö.
 

Forskningsprojektet ”Urban materialitet – mot nya samarbeten i textil design och arkitektur” ställer sig frågan vad textil arkitektur är. Är det byggnader som har fasader som liknar textila strukturer? Eller kanske konstruktioner som ”vävts” ihop till stora byggnader? Eller ett undertak eller en textil som förbättrar akustiken i ett rum? Genom att undersöka vad begreppet textil arkitektur betyder för olika grupper yrkesverksamma designers, arkitekter och forskare önskar forskningsprojektet att bredda och fördjupa perspektiven på textil arkitektur.
 
Idag definieras textil arkitektur antingen utifrån ett arkitekturperspektiv eller ett textildesignperspektiv, säger projektledare Kristina Fridh, Tekn Dr i arkitektur, forskare och forskningssamordnare vid HDK. Vi vill förena synsätten för att visa på de möjligheter som finns inom textil arkitektur.

Kan textil arkitektur påverka förändringen av stadsmiljöer?

Design av vävda och stickade strukturer kan jämföras med formandet av byggnadsstrukturer, och kopplingen mellan akustik och materialval är viktiga i bullriga stadsmiljöer. För att undersöka och utveckla synsätt och metoder i textil arkitektur kommer deltagarna i projektet att utföra experiment och laborationer för att forma och pröva två- och tredimensionella strukturer för urban utomhusmiljö.

Det händer något i oss när vi möter en byggnad eller yta i staden som vi upplever som ofärdig eller inte estetiskt tilltalande, säger Kristina Fridh. Genom att designa och placera ut ”textila störningar” som skapar oväntade rumsliga upplevelser av staden vill vi prova om vi kan påverka och förnya synsätt i förändringsarbetet av våra stadsmiljöer. I detta arbete tar vi även med oss möjligheten att designa urbana ljudmiljöer.
 
– Den aspekt som vi vill utforska på Chalmers handlar om upplevelse av det ofullständiga eller operfekta i arkitekturen ur olika intressenters perspektiv, säger Paula Femenias docent på Institutionen för arkitektur. Det kopplar till pågående forskning om minskade materialflöden vid renovering och ombyggnad. Vad skapar en tilltalande miljö? Kan vi skapa möjligheter till en större acceptans av vad vi kallar estetiskt tilltalande miljöer? Kan den åstadkommas med minskade mängder inbyggd energi och material? Textil är ett oerhört intressant material att utforska inom hållbart byggande. Samarbetet mellan HDK, Chalmers Arkitektur och Textilhögskolan blir en grund för ett större utbyte både inom forskning och utbildning.
 
 

Mer information
Kristina Fridh, projektledare, HDK, 0730-289 298, Kristina.Fridh@hdk.gu.se
Paula Femenias, docent, Institutionen för arkitektur, Chalmers, 031-772 2458, paula.femenias@chalmers.se
Margareta Zetterblom, doktor, forskare/universitetslektor, Textilhögskolan (Högskolan i Borås)

Sidansvarig Publicerad: fr 09 feb 2018.