BoM koordinerar H2020-projekt

Institutionen för bygg- och miljöteknik, genom Holger Wallbaum, har utsetts till koordinator för projektet “DREEAM - Demonstration of an integrated Renovation approach for Energy Efficiency at the Multi building scale”. Projektet är värt åtta miljoner euro och finansieras av EU:s Horizon 2020 Research and Innovation Framework Programme. Projektet startar i oktober 2015 och sträcker sig över fyra år.
DREEAM har som mål att visa att det är möjligt att på ett replikerbart sätt renovera bostadshus för att skapa nollenergihus, och därmed reducera nettoenergibehovet med 75 %, vilket innebär en 60-procentig förbättring jämfört med de mest avancerade metoder som används i nuläget. Utöver Chalmers deltar 14 partners i projektet, bland dem företag, forskningsinstitutioner och bostadsrättsföreningar från åtta EU-länder. Rollen som projektsamordnare är krävande i och med att projektet involverar olika länder och yrkesmänniskor med olika bakgrund men erfarenhet från liknande projekt, och kräver beslutsamhet. Å andra sidan innebär den samordnande rollen flera möjligheter att påverka hur projektet utvecklas, och att delta i fler aktiviteter än övriga projektpartners.

En av projektsamordnarens viktigaste uppgifter är att styra konsortiet i riktning mot de resultat som utlovats i projektförslaget, hjälpa andra partners att hålla sina deadlines och underlätta kommunikationen med den projektansvarige i Bryssel. Det är sannolikt att Chalmers kommer att ha fördel av den samordnade rollen tack vare prioriterad tillgång till och användning av verktyg och metoder, men också produkter och tjänster som utvecklas under projektets gång. Dessutom tilldelas samordnaren normalt en större del av projektbudgeten, precis som i detta fall, något som gör det möjligt att ta in flera postdocs och doktorander.

På grund av förändringar i de projektkalkyleringsmodeller som används för Horizon 2020 ersätts inte längre projektledning till 100 % genom europeiska medel. Det innebär att behovet av samfinansiering för den samordnade partnerns del ökar avsevärt, något som måste noga övervägas inför beslut om huruvida man vill samordna denna typ av stora EU-projekt.

För mer information om DREEAM, kontakta: Holger Wallbaum
Se även projektets europeiska hemsida

Sidansvarig Publicerad: må 22 feb 2016.