Beyond2020 logo
​Välkommen till Beyond 2020​

Beyond2020 – World Sustainable Built Environment Conference

​Välkommen till Beyond 2020, en digital internationell konferens för hållbart byggande. Målet för konferensen är att engagera den globala sektorn av forskare, näringsliv och offentliga organisationer inom hållbart samhällsbyggande, och tillsammans upprätta en färdplan för att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling. ​

Lyssna på en presentation eller många – nätverka eller påverka – ANMÄL DIG HÄR!


Konferensen World Sustainable Built Environment Conference arrangeras vart tredje år och anses vara en av världens viktigaste konferenser och forum inom hållbart samhällsbyggande. Årets upplaga av konferensen – Beyond2020, innehåller ett gediget vetenskapligt program och kommer även att erbjuda goda möjligheter till nätverkande online. Bland talarna finns bland andra Maimunah Mohd Sharif, verkställande direktör för FN:s bebyggelseprogram UN-Habitat och Marcene Mitchell, Senior Manager of Climate Business and Strategy, IFC / Världsbanken

DETTA ÄR BEYOND 2020 

Beyond 2020 är årets främsta globala konferens inom hållbart byggande. Här möts forskare och samhällsbyggare från hela världen. Konferensen riktar sig till olika aktörer med inflytande över samhällsbyggande – näringslivet, myndigheter, stadsplanerare och lagstiftare. Beyond 2020 tar sikte på 11 av de 17 hållbarhetsmål som ingår i FN:s Agenda 2030, med huvudfokus på målet Hållbara städer och samhällen: ”att göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara”. 

DÄRFÖR BEHÖVS BEYOND 2020  

55 procent av världens befolkning bor i städer och 2050 beräknas den siffran stiga till 68 procent, enligt FN. Det gör hållbarhetsperspektivet till den största utmaningen för alla som bidrar till utveckling av stadsmiljöer. Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.  Världens samhällsbyggare har mindre än 4 000 dagar på sig att nå FN:s hållbarhetsmål. 

Fyra frågor står i centrum för Beyond 2020:  

 • Hur kan byggsektorn bidra till utvecklingen av framtidens hållbara städer och samhällen? 
 • Vilka andra hållbarhetsmål bör tas i beaktande för att målet om hållbara städer och samhällen ska uppnås? 
 • Hur skiljer sig prioriteringen av olika mål, som är relevanta för den byggda miljön, i olika delar av världen?
 • Vilka utmaningar står de olika aktörerna inom samhällsbyggnad inför och vilka möjligheter skapas genom implementering av FN:s hållbarhetsmål?  
 

KONFERENSENS MÅL 

Slutmålet är en färdplan för den byggda miljön – "Transformational Plan for the Built Environment" – som ska kunna fungera som underlag till nationella, regionala och lokala strategier för att nå FN:s mål för hållbar utveckling. Nyckeln är att utgå ifrån regionala styrkor och förutsättningar för att sätta upp realistiska mål och implementeringsplaner i olika delar av världen. Färdplanen som antas på konferensen ska innehålla åtgärder vars resultat ska utvärderas och vidareutvecklas på kommande WSBE 2023, 2026 och 2029.   

DET HÄNDER PÅ KONFERENSEN 

Konferensen pågår under tre dagar, och varje konferensdag ett specifikt huvudtema:  
2/11: Klimat och hållbarhet 
3/11: Digitalisering och innovation
4/11: Styrning och finansiering. 
Läs mer: https://beyond2020.se/conference/programme-overview-parallel-sessions/ 

Elva prioriterade områden: 

 • Klimatanpassning,
 • Nydanande stadsplanering,
 • Social inkludering för beboeliga samhällen,
 • Främjande av grön och blå infrastruktur för hållbar, levande miljö,
 • Hoppingivande design,
 • Hälsa, bekvämlighet och välmående för ett bättre liv,
 • Framtidens energisystem,
 • Uthålliga transportsystem och mobila lösningar,
 • Cirkulär byggnation och omvandling av städer,
 • Innovativa material,
 • Digitalisering och teknisk innovation för en hållbar byggd miljö 

Paneldiskussioner – centrala teman: 

 • Stadsförvaltningarnas roll i utvecklingen mot hållbara samhällen 
 • Strävan mot en byggsektor utan kolberoende  
 • Digitaliseringens roll 
 • Behovet av innovation som stöd i arbetet mot ökad hållbarhet.  

Specialsessioner 

 • Arkitekturens roll för hållbarhetsmålen 
 • Cirkulär ekonomi i den byggda miljön – ett globalt perspektiv 
 • Framtidens energisystem  Hur kommer framtidens kollektivtrafik att se ut? 
Hela programmet: https://beyond2020.se/conference/programme-overview/    

Vetenskapliga bidrag  

Forskare från 45 länder i samtliga världsdelar presenterar över 300 vetenskapliga artiklar i korta sessioner, där en moderator vägleder åhörarna. I varje session presenteras flera nya rön inom samma huvudområde. Artiklarna har valts ut bland 1 050 inskickade bidrag av 200 experter runtom i världen.    

MEDVERKANDE 

En lång rad internationella experter inom hållbarhet och hållbart byggande från näringsliv, den akademiska världen och offentlig verksamhet, medverkar som talare på konferensen.  

Huvudtalare (Keynote speakers): 

 • Maimunah Mohd Sharif, chef för FN:s boende- och bosättningsorgan UN-Habitat
 • Michael Wong Wailun, utvecklingschef, Hongkongs administrativa region
 • Chan Ka-Kui, ordförande, Hongkongs industriella byggnadsråd
 • Cheung Hau-Wai, ordförande, Hongkongs gröna byggnadsråd 
 • Kotchakorn Voraakhorn, internationellt erkänd förkämpe för klimatanpassad stadsutveckling 
 • Ada Colau, politiskt stridbar och uppmärksammad borgmästare, Barcelona
 • Roland Hunziker, vd, WBSCD, World Business Council for Sustainable Development
 • Chrisna Du Plessis, arkitekt och chef för institutionen för arkitektur på University of Pretoria
 • Volker Buscher, Chief Data Officer, multinationella ingenjörskonsultbyrån Arup
 • Robin Teigland, professor vid institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Chalmers 
 • Anders Wijkman, ordförande för EU-organet Governing Board of Climate-KIC
 • Björn Johansson, miljöansvarig på Bona, global leverantör av produkter och system för golvvård
 • Lena Hök, hållbarhetsexpert och Senior Vice President Sustainability, Skanska
 • Marcene Mitchell, expert på finansiering av hållbara initiativ på Världsbanksorganet IFC
 • Christina Gamboa, vd för det globala nätverket World Green Building Council 
Förutom huvudtalarna medverkar ett trettiotal talare från olika länder och discipliner i paneldiskussioner och specialsessioner under konferensen. Läs mer: https://beyond2020.se/conference/speakers/

Moderator: Angela Lamont 

Angela Lamont har en bakgrund som journalist på BBC och har som moderator inom vetenskap och teknologi lett hundratals konferenser, prisceremonier och andra evenemang. Hon är specialiserad inom vetenskap   

 

SÅ FUNGERAR BEYOND 2020 

Beyond 2020 genomförs online med hjälp av konferensplattformen Brella. Som deltagare kan man välja mellan flera parallella sessioner, och obehindrat gå ut och in i dem. Plattformen erbjuder: 
 • interaktiva funktioner som möjlighet att ställa frågor till talare och andra deltagare. 
 • information om alla talare och sessioner. 
 • alla vetenskapliga artiklar som presenteras på konferensen. 
 • virtuell utställning där sponsorer och andra aktörer presenterar sina verksamheter. 
 • personlig konferensagenda 
 • profiler på alla deltagare 
 • virtuell utställning 
 • nätverksfunktioner, som ger konferensdeltagarna möjlighet att kontakta andra deltagare, antingen via chat eller integrerade video- eller telefonsamtal. När deltagarna registrerar sig lägger de in sin profil som används av plattformen för att föreslå potentiellt intressanta möten under konferensens gång. Deltagarna kan också fritt söka bland konferensdeltagarnas profiler.  

ARRANGÖRER

Chalmers tekniska högskola arrangerar Beyond 2020 i samarbete med Johanneberg Science Park, statliga forskningsinstitutet Rise och Göteborgs stad. Konferensen ingår i serien World Sustainable Built Environment Conference (WSBE). Värdstäder utses av iiSBE, en världsomspännande ideell organisation vars övergripande mål är att aktivt arbeta för initiativ som kan bidra till mer hållbara samhällsbyggen. Årets konferens är den åttonde sedan starten år 2000 och genomförs vart tredje år. WSBE har tidigare hållits i Maastricht, Oslo, Tokyo, Melbourne, Helsingfors, Barcelona och Hongkong. Ursprungligen skulle konferensen hållits i Göteborg i juni med närvaro av 2 000 deltagare från hela världen, men till följd av det rådande världsläget med coronapandemin genomförs den nu istället digitalt. 

SPONSORER  

Akademiska hus, Autodesk Construction Cloud, Bona, Construction Industry Council och HKGBC, Hongkong, Saint-Gobain, Skanska, Rockwool. 

Kontakt:

Holger Wallbaum, professor i hållbart samhällsbyggande, Chalmers, 031-772 19 94, holger.wallbaum@chalmers.se,  
Karin Weijdegård, kommunikatör Johanneberg Science Park, 031-735 25 27 08, karin.weijdegard@johannebergsciencepark.com. 

Kategori Konferens
Plats: Online
Tid: 2020-11-02 08:00
Sluttid: 2020-11-04 20:00

Sidansvarig Publicerad: to 22 okt 2020.