Mohammad Al Emrani

Mohammad Al Emrani, Docent,
leder forskargruppen Stål- och träbyggnad
 
Forskningen inom Stål- och träbyggnad har idag två spår – det ena är FRP-/kompositmaterial för byggkonstruktioner.  Dessa används så väl för förstärkning och reparation av befintliga konstruktioner som  i nyproduktion av broar helt i kompositmaterial. Det andra forskningsområdet är stålbyggnad med tillämpningar inom avancerade tillståndsbedömningsmetoder och innovativa broelement och produktionsmetoder.
 
– Mycket av den forskning som utförs nationellt inom stål och FRP bedrivs på Chalmers, och vi har en stark forskargrupp även internationellt sett. 
 
Gällande kompositmaterial så handlar det om att optimera materialet och få strukturella fördelar samt fördelar ur byggskedessynpunkt, då FRP-material efter produktion kan transporteras och lyftas på plats vilket ger snabbare byggtid med mindre buller och utsläpp, färre maskiner och minskad etableringsyta. Kompositmaterial kan också skräddarsys i en helt ny utsträckning än traditionella material och är kostnadseffektiva sett till livscykelkostnad.
 
– Den frihet som man får med kompositmaterial - till exempel att kunna åstadkomma arkitektoniskt sett mycket intressanta konstruktioner, förutsätter en helhetssyn där man tillgodoser behov sett till både produktion, materialval, dimensionering och livslängdsaspekter. Där har vi ett stort projekt med 15 olika partners igång.
 
Inom området stålbyggnad tittar forskarna på avancerade metoder för tillståndsbedömning som möjliggör användande utöver den teoretiskt beräknade livslängden. Ett stort projekt som Mohammad och hans kollegor arbetar med handlar om ett helt nytt innovativt koncept; stål som ”sandwich-element”, för användning i olika sammanhang där man vill maximera styvheten och få till en väl kontrollerad industriell produktion. 
 
Koppling mellan forskning och utbildning
Inom utbildningen ges kurser på grund- och mastersnivå och som doktorandkurs inom forskarskolan. Fokus är utmattningsdimensionering och stabilitet i stålkonstruktioner.
 
– Dessa två områden har vi traditionellt jobbat väldigt mycket med och är därav väldigt starka, vilket  influerar utbildningen genom att vi i princip uppgraderar kurser och kursmaterial varje år.
 
Utbildningen är starkt influerad av forskningen. Ny kunskap om modellering, verkningssätt och beteende som är direkta resultat från forskningsprojekt kommer in i undervisningen genom övningsexempel och experiment. En annan skärningspunkt där forskning och undervisning möts är exjobb, som i princip alltid knyts till pågående forskningsprojekt.
 
Det gånga året och framtiden
– Det viktigaste som hänt under 2015 är de stora samarbetsprojekt som kommit igång med väldigt bra partners inom industri och forskningsinstitut. Upprustning av labbet, som pågått under 2015 är en viktig del. Vad gäller utvecklingen av forskargruppen var en höjdpunkt att Valbona Mara doktorerade, och allmänt att gruppen haft en god tillväxt med anslag som möjliggjort tre nya doktorander och en ny forskarassistent.
 
Mohammad menar att det hänt mycket lite inom tillämpningsområdena på konstruktionsteknik de sista femtio åren, jämfört med utveckling inom andra branscher.
– Vad vi behöver göra nu både inom stål och FRP är att ta fram nya koncept, innovationer och konstruktioner som kan möta de utmaningar som beställare och samhälle uttrycker. Det är väldigt viktigt för utvecklingen att vi klarar att leva upp till de utmaningar som identifieras i samhället.

Sidansvarig Publicerad: ti 13 feb 2018.