Avdelningen för geologi och geoteknik

Bild på landskapForskningen och utbildningen inom avdelningen är fokuserad mot geoteknik, teknisk geologi och miljögeologi, med utbildning även inom området väg- och trafikplanering. Dessa, väldigt breda, forskningsfält rymmer även egenskaper hos mjuka jordar, kristallint berg, grundvattenflöden och förorening, riskhantering av förorenade områden och dricksvattensystem och planering av vägar och trafiksystem. I analyser, planering och utformning av grundläggning, tunnlar, vägar eller av avhjälpande åtgärder, hanterar vi de platsspecifika förhållanden som kommer av de inneboende och delvis instabila egenskaperna hos jordar, berg och grundvatten.

Läs mer om avdelningens forskning 


 

Nyttiggörande

För att finna miljömässigt, ekonomiskt och tekniskt hållbara lösningar på problem, har avdelningen ett nära samarbete med intressenter i VA-, byggnads- och transportsektorn. Samverkan över geografiska områden och discipliner är grundförutsättningen för vår forskning och våra kurser. Avdelningen erbjuder fortbildning för yrkesverksamma inom olika ämnen, till exempel i jordmodellering, statistisk dataanalys för förorenad mark och injektering. En annan viktig del av vår nära branschsamverkan utgörs av våra industridoktorander.

Utbildning

Avdelningen undervisar i kurser i sina kärnämnen inom kandidat-, master, såväl som på doktorandnivå. Det finns en undervisningsgrupp inom Väg & trafik, som undervisar i flera kurser på kandidat- och mastersnivå i "Traffic Planning and Road Technology". Nedan finns huvudkurserna för läsåret 2016/2017 listade, men denna lista kommer gradvis att förändras i och med implementeringen av de nya utbildningsprogrammen. 

Kandidatnivå

• Teknisk geologi • Geoteknik med grundläggning • Geoteknik • Hydrologi och hydrogeologi • Tätorters funktioner och utformning • Teknisk samhällsplanering • Väg- och trafikteknik • Projektarbete anläggning • Geodesi

Masternivå

• Modelling and problem solving in civil engineering • Engineering Geology • Risk assessment and decision support in engineering • Geotechnics • Infrastructural geo engineering • Environmental risk assessment in engineering • Urban Traffic Planning • Road Engineering


 

Sidansvarig Publicerad: fr 09 feb 2018.