The Spatial Morphology Group [SMoG]

The Spatial Morphology Group [SMoG] bedriver stadsbyggnadsforskning inom urbanmorfologi, space syntax och designteori. Fokus ligger på stadens form och rumsliga struktur och hur detta inverkar på människors beteende men även på övergripande processer i staden som segregation, lokala marknader och ekosystem.
 
Gruppen deltar även i grund- och masterutbildning inom stadsbyggnad med särskild betoning på analytiska metoder inom urbanmorfologi och space syntax där avsikten är att stärka studenternas förståelse för hur byggd form och rumslig struktur sätter ramar och skapar förutsättningar för stadens funktionalitet.

Forskning

ByggnadstypologiVärlden står inför stora utmaningar och med en majoritet av jordens befolkning boende i städer har stadsbyggnad en allt viktigare roll när det gäller att skapa en hållbar utveckling. Av avgörande betydelse för detta är en djupare förståelse för hur stadens form stödjer, strukturerar och begränsar olika urbana system så att man genom stadsbyggande kan styra dessa mot mer hållbara inriktningar. Stadsbyggnadsforskning kring hållbarhet har länge haft en socio-teknisk inriktning, men SMoG:s forskning bygger mer på en systemekologisk förståelse som vidgar stadsbyggnad till att även inkludera ekosystem. Detta fångas med vad vi kallar social-ekologisk stadsbyggnad.

Forskningsaktiviteterna vid gruppen kan summeras i tre huvudområden:
  • metodutveckling där vi utvecklar nya mått och metoder för att analysera stadens form och system,
  • teoriutveckling där sambanden mellan stadens form och performativitet är central och
  • slutligen tillämpning där överföring av kunskap till praktiken står i fokus.
 

Samverkan

För att kunna vara i framkanten av metod- och teoriutvecklingen inom urbanmorfologi och space syntax samarbetar vi med internationellt ledande forskningsgrupper inom dessa områden:
För att kunna utveckla det vi kallar social-ekologisk stadsbyggnad har vi ett mycket nära samarbete med The Beijer Institute of Ecological Economics och Stockholm Resilience Centre, båda internationellt ledande tvärvetenskapliga forskningsmiljöer med inriktning på urbanekologi, resiliensteori och social-ekologiska system.

Det avgörande för verksamheten är i slutänden att nå samhället och praktiken, där SMoG vid sidan av utbildning jobbar mycket nära Mistra Urban Futures, Sveriges ledande forskningsplattform för hållbar stadsutveckling. Mistra Urban Futures en arena för kunskapsutveckling där särskilt överföring av kunskap i samverkan med aktörer i samhället som offentliga myndigheter och förvaltningar, näringsliv, intresseorganisationer och allmänhet står i centrum. Mistra Urban Futures har fyra lokala plattformar i Kapstaden, Kisumu, Göteborg och Manchester.

Se även extern hemsida Spatial Morphology Group

Sidansvarig Publicerad: to 08 okt 2020.