Bin i urbana miljöer

Den rödlistade mosshumlan Bombus muscorum

Den rödlistade mosshumlan Bombus muscorum (nära hotad, NT) på kärleksört. Foto: Karin Ahrné, SLU

I Sverige finns 274 arter bin varav 37 arter är humlor. Eftersom de är ivriga blombesökare som lever på nektar och pollen är de också viktiga pollinatörer. Många arter bin samlar aktivt pollen från växter vilket betyder att de för med sig stora mängder pollen mellan blommor. Humlor och honungsbin samlar pollen i pollenkorgar på sina bakben, medan arter i familjen buksamlarbin (Megachilidae) samlar pollen på underkroppen. En del bin är sociala och lever i kolonier som humlor och honungsbin medan andra arter är mer solitära. Alla bin är beroende av olika typer av resurser inom flygavstånd; tillgång på blommande växter, boplatser och i vissa fall byggmaterial. Humlor bor ofta i gamla musbon som redan är inredda och andra håligheter i marken, men vissa humlor till exempel hushumlan (Bombus hypnorum) bosätter sig hellre högre upp i hål i träd eller fågelholkar. Andra bin gräver sina bon i sand eller utnyttjar hål i ved, stjälkar, husväggar eller till och med tomma snäckskal. Flera arter använder olika typer av byggmaterial för att bygga celler åt sin avkomma. Tapetserarbin (Megachile) klär väggarna i cellerna med bladbitar medan till exempel rödmurarbi (Osmia bicornis) bygger med lera.

Bin är ofta knutna till människoskapade miljöer och har historiskt utnyttjat blomrika miljöer i ett småskaligt jordbrukslandskap. I dagsläget minskar deras livsmiljöer främst på grund av att jordbruket förändras och blir mer storskaligt, men även genom exploatering för bebyggelse. Mer än en tredjedel (98 arter) av alla bin i Sverige är rödlistade, vilket betyder att de minskar eller förväntas minska om inget görs för att hindra det. Den främsta orsaken till att bin minskar bedöms vara igenväxning och igenplantering av blomrika gräs- och sandmarker. Samtidigt kan många bin utnyttja andra människoskapade miljöer som järnvägsbankar, sand- och grustäkter, blomrika vägkanter och olika typer av grönområden i städer som innehåller de resurser de behöver. Nära 90 % (242 arter) av alla bin i Sverige kan utnyttja urbana miljöer, för hälften av dessa arter har urbana miljöer stor betydelse medan hälften kan utnyttja urbana miljöer men i första hand är knutna till andra landskapstyper.

Publicerad: fr 27 maj 2016.