Illustration cirklar

Centrum

​Institutionens centrum är inrättade efter rektosbeslut. Centrumen samordnar forskning och nyttiggörande i samverkan med samhälle och bransch.
 

Centrum kopplade till ACE:

 

Centrum för boendets arkitektur, CBA

Med centrum för boendets arkitektur, CBA, bygger vi en nationell plattform för kunskapsförmedling, diskussion, utvecklingsarbete och forskning kring boende och bostad. En plattform för ökad samverkan mellan näringsliv och akademi med gemensamma forskningsansökningar och FoU-projekt för bostadsutvärderingar och bostadsutveckling och utveckling av ny kunskap inom teknik, ekonomi och sociala frågeställningar.
Kontakt: Ola Nylander, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
 

Centrum för management i byggsektorn, CMB 

CMB är Sveriges främsta forum för managementfrågor inom samhällsbyggnad. CMB bildades 1998 som ett långsiktigt samarbete mellan Chalmers tekniska högskola och den svenska samhällsbyggnadssektorn. Vår övergripande målsättning att, i en alltmer komplex miljö, stimulera till ett moderniserat ledarskap som bidrar till ett hållbart samhällsbyggande.
Kontakt: Carina Bohm, Kristin Östling, CMB
 

Centrum för vårdens arkitektur, CVA

Centrum för vårdens arkitektur (CVA) är en nationell arena för skapande, översättning, utbyte och spridning av forskningsbaserad kunskap om vårdarkitektur och vårdmiljöer. Syftet med 
CVA är att stödja svensk hälso- och sjukvård genom att bedriva forskning och tillhandahålla forskningsbaserad kunskap inom vårdarkitekturområdet.
Kontakt: Göran Lindahl, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
 

Digital Twin Cities Centre, DTCC

Centrumet Digital Twin Cities kommer att utveckla konceptet digitala tvillingar för städer och lyfta det bortom ren visualisering – genom att modellera och simulera staden som ett komplext multifysiksystem baserat på realtidsdata.
Kontakt: Anders Logg, Matematik och Minna Karstunen, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

FRIST, Forum for Risk Investigation and Sustainable Technology

är ett kompetenscentrum för hållbar behandling av förorenade material och områden. Vi samverkar med samhällets aktörer genom industridoktorander, industriella forskarassistenter, uppdragsforskning och examensarbeten.
Kontakt: Lars Rosén, Geologi och geoteknik, Ann-Margret Strömvall, Vatten Miljö Teknik

Samverkansplattformar kopplade till ACE

I likhet med verksamheten inom centrumen utgör verksamheten inom de samverkansplattformar som är kopplade till institutionen för arktitektur och samhällsbyggnadsteknik viktiga ytor för samverkan inom forskning och utbildning som skapar nytta för samhälle och branschaktörer.

DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers

DRICKS, ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers - från råvatten till tappkran, startade 2003 genom att Svenskt Vatten Utveckling (SVU, tidigare VA-Forsk) gjorde en långsiktig satsning på FoU inom dricksvattenområdet. DRICKS har som mål att förbli ett ledande forskningscentrum inom hela dricksvattenområdet, råvatten, beredning och distribution, i ett nära samarbete med branschens medlemmar.
Kontakt: Thomas Pettersson, Vatten Miljö Teknik

Konstruktionscentrum

Konstruktionscentrum skall vara en bas för en effektiv och bred samverkan mellan byggbranschens olika aktörer, med avsikt att utveckla och stärka kompetensområdet konstruktionsteknik. Utgångspunkten är att Chalmers och företag inom byggsektorn tillsammans med representanter för de större brukarna verkar för att bygga upp, stödja och vidareutveckla kompetens inom området.
Kontakt: Mohammad Al-Emrani, Konstruktionsteknik

 
 
 

Sidansvarig Publicerad: ti 30 aug 2022.