Årsberättelse Bygg och miljöteknik 2016


Prefekt: Karin Lundgren
 
Antal helårsstudenter: 845
Antal anställda: 174
Intäkter (mnkr): 210
 

Bygg- och miljöteknik - forskar och utbildar för ett hållbart samhälle

Verksamheten inom Bygg- och miljöteknik handlar om samhällsbyggnad; hus att bo i, vägar att färdas på och vatten att dricka. Vi arbetar med hela kedjan från planering till drift. Visionen är att bygga ett hållbart samhälle, som tar hänsyn till miljö, energi och ekonomi. Namnet Bygg- och miljöteknik beskriver också verksamheten: Byggteknik handlar om att skapa byggnader och infrastruktur. Miljöteknik handlar om att ta hand om allt som det byggda producerar, till exempel avfall och vatten.

 

Arbete med verksamhetsmål

Forskningsstrategiskt arbete

Institutionen har satt upp ett långsiktigt mål att våra forskargrupper ska vara starka, med kritisk massa, och god balans mellan forskning och undervisning. Steg mot uppfyllnad av detta mål har tagits under 2016 i och med arbetet med att definiera vad som kännetecknar en stark forskargrupp på BoM, och den framtagna uppdragsbeskrivningen för forskargruppsledare. 

Nya strukturer och förutsättningar för att stärka publicering har också implementerats under året. Dessutom har ett arbete med att ta fram en gemensam forskningsstrategi för institutionen pågått under året och en delprodukt som färdigställts är visualiseringen av denna i form av BoM:s koncentriska cirklar.


Förberedelse för ny institution och nya lokaler

Under hösten 2016 togs ett rektorsbeslut om en omstrukturering av institutionerna på Chalmers. Nuvarande A-huset är under ombyggnad och ska från och med hösten 2017 hysa den nya Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik. Under 2016 har flytten till det nya ASAM-husets förberetts, och lokalerna ska bättre svara mot verksamhetens behov av flexibilitet och modernitet. Personalen har på olika sätt involverats i processen med att utforma inredning och teknik i de nya kontoren och bidragit med input; både i samband med besök i ett iordningsställt provrum i de nya lokalerna, samt genom deltagande i referensgrupper som satts samman. Under 2016 påbörjades även arbetet med att undersöka alternativ för flytt och/eller omdisponering av labbytor. 


 

Grundutbildning och Omstart Samhällsbyggnad

De nya programmen inom Omstart Samhällsbyggnad som startade under hösten 2015 pågår nu med implementering av årskurs 2 och med de studenter som började årskurs 1 under hösten 2016. Kurserna utvecklas i samverkan med utbildningsområdet ASAM genom metodiken lärcentrerad undervisningsplanering. Under 2016 har också en satsning på att höja kvaliteten på undervisningen inletts – med tonvikt på kvalitet i examensarbeten och i examination. 

Våra centrumbildningar och året som gått

CMB

CMB - Centrum för management i byggsektorn hade under 2016 omkring 2300 personer som deltog vid arrangemang och i olika grupperingar. Det sammanlagda stödet från CMB till pågående forskningsprojekt uppgick till cirka 6,7 mkr. Med in-kindbidrag och annan medfinansiering uppgick forskningsvolymen till cirka 38,5 mkr. Projekten resulterar i artiklar, forskningsrapporter och avhandlingar, samt seminarier och diskussioner. Totalt välkomnades åtta nya företag som huvudmän i Stiftelsen för byggandets managementfrågor.


DRICKS

DRICKS, ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers, attraherade under 2016 flera nya medlemskommuner och fördjupade samarbetet med forskare på SLU i Uppsala och Lunds tekniska högskola. DRICKS är även med i samarbetet kring en nationell forskarskola för dricksvattenforskning som beviljades anslag från Formas 2016, och kunde gå igång med verksamhet.

 

FRIST kompetenscentrum

FRIST kompetenscentrum bedriver forskning och utveckling av kostnadseffektiva efterbehandlingstekniker och metoder för att undersöka och värdera behov av åtgärder inom förorenade områden. Under 2016 startades flera nya projekt med olika finansiärer upp, en ny doktorand, Anna Norén, antogs och vice föreståndare Ann-Margret Strömvall befordrades till biträdande professor.

 

Konstruktionscentrum

Konstruktionscentrum syftar till att vara en bas för effektiv och bred samverkan mellan byggbranschens olika aktörer, med avsikt att utveckla och stärka kompetensområdet konstruktionsteknik. Under 2016 arrangerades bland annat Design- och konstruktionsdagen, denna gång med temat "Skalkonstruktioner". Under 2016 knöts Ignasi Fernandez Perez till Konstruktionscentrum genom sin tjänst som Universitetslektor vid Avdelningen för konstruktionsteknik.


Stora projekt

Ett nedslag bland övergripande projekt och stora forskningsfinansiärer

 

m
C

g

L

ab. 


 

Ferjefri E39

Norges västkust mellan Kristiansand och Trondheim ska förbindas genom ny infrastruktur – ett mångårigt projekt som kräver hög innovationstakt och enorma investeringar. Inom ramen för samarbetet mellan Chalmers och Statens Vegvesen pågår ett tjugotal olika forskningsprojekt och förstudier för att lösa utmaningarna inom Ferjefri E39. Merparten av forskningen inom dessa projekt pågår inom BoM, till exempel projekt inom nya strukturer och kompositmaterial för broar, klimatneutrala vägar och isfria vägbanor.
Läs mer om forskningen inom FerjefriE39 här.


Horizon2
020


D

REEAM

 

Institutionen för bygg- och miljöteknik koordinerar, under ledning av Holger Wallbaum vid Avdelningen för byggnadsteknologi, sedan oktober 2015 forsknings- och innovationsprojektet ”DREEAM – Demonstration of an integrated Renovation approach for Energy Efficiency At the Multi building scale”. Projektet startade under 2016 och syftar till att ta fram strategier för kostnadseffektiv och hållbar renovering och energioptimering av flerbostadshus. Läs mer om projektet på den internationella webbplatsen för DREEAM.


Levit

ate
Genom Jens Ahrens deltar institutionen och Avdelningen för teknisk akustik i
H2020-projektet Levitate. Projektet syftar till att skapa ett helt nytt paradigm för interaktionen mellan människa-dator. Visionen är att föra det fysiska gränssnittet till användaren i luften med komplexa leviterande objekt som består av "svävande atomer". Användarna ska kunna hantera den svävande materian på samma sätt som hen hanterar ett verkligt föremål. Detta kommer att förändra hur människor använder teknik genom möjligheten att interagera med tekniken på samma sätt som de skulle med verkliga föremål i deras naturliga miljö.


Urban Wins
Projektet ska studera hur städer konsumerar resurser och produkter och hur de gör av med avfallet som produceras, för att utveckla och testa innovativa lösningar som syftar till att förbättra avfallsprevention och avfallshantering.

 

HSB Living Lab

Byggnaden HSB Living Lab uppfördes under våren 2016, och de boende kunde flytta in i början av juni. I september hölls den officiella invigningen med besök av bland andra Helene Hellmark Knutsson. Flera projekt startades upp utifrån labbet under hösten – som Home Energy Management där datainsamling sker via 200 sensorer utplacerade i huset. Sensorerna registrerar till exempel faktorer för inomhusmiljökvalitet som temperatur och luftfuktighet samt förbrukning av el, värme och vatten.Sidansvarig Publicerad: fr 09 feb 2018.