Årsberättelse Bygg och miljöteknik 2015

 
Antal helårsstudenter: 883
Antal anställda: 178
Intäkter (mnkr): 209
 
Prefekt: Karin Lundgren

Bygg- och miljöteknik - forskar och utbildar för ett hållbart samhälle

 

Institutionens verksamhet omfattar forskning, utbildning och nyttiggörande som rör byggande i samhället - hus att bo i, vägar och broar att färdas på och vatten att dricka. Våra forskare utvecklar nya material, metoder, verktyg och modeller för att möta de utmaningar som omställningen till ett hållbart samälle bjuder. Graden av samverkan med aktörer från industri, akademi och offentlig verksamhet är hög vilket leder till snabb implementering av resultat från studier och projekt.

 
Institutionen för bygg- och miljöteknik hyser nationellt och internationellt ledande forskare och forskargrupper inom sina respektive forskningsområden. Möt några av våra forskare vars resultat och innovationer för dagens studenter, och samhällsbygnadsområdet i stort, framåt:
 
Mohammad Al-Emrani  Konstruktionsteknik, leder forskargruppen Stål- och träbyggnad
Minna Karstunen  -  Geologi och geoteknik, leder forskargruppen Geoteknik
Tang Luping  -   Byggnadsteknologi, leder forskargruppen Byggnadsmaterial
Angela Sasic Kalagasidis  -  Byggnadsteknologi, leder forskargruppen Byggnadsfysikalisk modellering
 

Våra viktiga forskningsmiljöer

HSB Living Lab
Forskningsinfrastrukturen HSB Living Lab togs under 2015 upp som en chalmersgemensam infrastruktur för att möjliggöra institutions- och styrkeområdesövergripande samarbeten i miljön. Två projekt inom HSB Living, med underprojekt, som påbörjades under 2015 är HEM energihantering, och Next GBES som handlar om Klimatskal. HSB Living Lab är också ett samverkansprojekt med Johanneberg Science Park och HSB som huvudpartners och en mängd andra samarbetspartners.
 
Våra centrumbildningar och året som gått

CMB
CMB - Centrum för management inom byggsektorn noterade under 2015 ett stort intresse för sina evenemang och kortrapporterna som publicerades. Ett annat kvitto på det stigande intresset är att CMB välkomnade sju nya huvudmän under året, i stiftelsen för byggandets managementfrågor . Det sammanlagda stödet från CMB till pågående forskningsprojekt uppgick till cirka 11,5 mkr. Med in-kindbidrag och annan medfinansiering uppgick forskningsvolymen till cirka 25,5 mkr. Projekten resulterar i artiklar, forskningsrapporter och avhandlingar, samt seminarier och diskussioner.

DRICKS
RICKS, ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers, beviljades under 2015 en förlängning av programmet av Svenskt Vatten Utveckling. Förlängningen sträcker sig till 2017, vilket totalt innebär finansiering värd cirka 6 miljoner kronor. Forskargruppen förstärktes under året; dels när forskare från SLU i Uppsala och LTH i Lund anslöt till programmet, och dels i form av rekryteringen av en ny doktorand, samt genom ett par befordringar.
 
FRIST kompetenscentrum
FRIST kompetenscentrum bedriver forskning och utveckling av kostnadseffektiva efterbehandlingstekniker och metoder för att undersöka och värdera behov av åtgärder inom förorenade områden. Under 2015 har arbetet inom FRIST fortlöpt med nya projekt och samarbeten, utexaminerade studenter, och förstärkts med ytterligare forskare.
 
Konstruktionscentrum
Konstruktionscentrum syftar till att vara en bas för effektiv och bred samverkan mellan byggbranschens olika aktörer, med avsikt att utveckla och stärka kompetensområdet konstruktionsteknik. Under 2015 blev Konstruktionscentrum inrättat som centrumbildning på Chalmers och antalet medlemmar från näringslivet och offentlig sektor utökades. Årets tema för den populära Design- och konstruktionsdagen i november var Humanitarian Engineering.
 

Stora projekt


Clima
te-KIC

EIT (European Institution of Innovation and Technology), samordnar ett stort klimat- och innovationssamarbete, Climate-KIC, som finansierar många olika projekt inom BoM. Ett av flaggskeppsprojekten inom CLimate-KIC är BTA - Building Technology Accelerator, och Chalmers del i BTA-satsningen är HSB Living Lab. Läs mer om HSB Living Lab ovan. 


DREEAM - ett Horizon2020-projekt

Institutionen för bygg- och miljöteknik koordinerar, under ledning av HolgerWallbaum, sedan oktober 2015 forsknings- och innovationsprojektet ”DREEAM – Demonstration of an integrated Renovation approach for Energy Efficiency At the Multi building scale”. Projektet är värt åtta miljoner euro och finansieras av EU:s Horizon 2020 Research and Innovation Framework Programme. Läs mer om koordinatorskapet och projektet DREEAM.


Ferje
fri E39

Inom ramen för samarbetet mellan Chalmers och Statens vegvesen pågår ett flertal olika forskningsprojekt med inriktning mot att förbinda Norges västkust mellan Kristiansand och Trondheim. Avtalet med Chalmers gäller forskning och kompetensutveckling inom olika forskningsområden, som till exempel nya strukturer och kompositmaterial för broar, klimatneutrala vägar och isfria vägbanor. Samtliga projekt inom samarbetet har under 2015 startat igång.

 
Homes for tomorrow

Det Formas-finansierade projektet Homes for tomorrow som löpt från 2010 till 2015 avslutades sista juni 2015. Forskningsresultat inom projektet handlar bland annat om högeffektiva isoleringsmaterial, textil- och kolfiberförstärkt betong, och hemmet som plats för återhämtning. Resultat från projekten inom Homes for tomorrow fortsätter in i HSB Living Lab.


Omstart - betydande omdaning av utbildningen

Projektet Omstart initierades för att reformera samhällsbyggnadsutbildningen. Dels för att möta branschens behov då Civilingenjörsexamen från att vara en yrkesexamen på en hög teoretisk nivå, alltmer hade närmat sig en allmän akademisk examen, och dels för att möta studenternas behov av en förbättrad pedagogik. Under höstterminen 2015 började den första kullen studenter på de omstrukturerade utbildningarna. Läs mer om samhällsbyggnadsprogrammens nya struktur.


Sidansvarig Publicerad: fr 09 feb 2018.