Årsberättelse Arkitektur 2015

Årsberättelse 2015

Licentiatexamina: 2
Doktorsexamina: 3
Refereegranskade vetenskapliga artiklar: 19
Refereegranskade konferensbidrag: 28
 
Antal helårsstudenter: 623
Antal anställda: 102
Intäkter (mnkr): 109
 
Institutionens utbildning och forskning inom arkitektur, stadsbyggande och designprocesser har målet att bidra till balanserad resursanvändning och hög kvalitet i människors livsmiljöer, från regional skala till byggnadsdetalj.

Forskning och samverkan om stadsbyggnad, vård och boende

Under 2015 har vår forskning och samverkan med omvärlden förstärkts på flera sätt. Inom den stiftelsestödda satsningen på stadsbyggnad har forskargruppen The Spatial Morphology Group [SMoG] bildats, som bedriver stadsbyggnadsforskning där fokus ligger på stadens form och rumsliga struktur och hur detta inverkar på människors beteende men även på övergripande processer i staden som segregation, lokala marknader och ekosystem. SMoG leds av professor Lars Marcus med stöd av bland andra universitetslektor Meta Berghauser Pont.

Stadsbyggnadsämnet har vidare stärkts av rekryteringen av Henrietta Palmer, konstnärlig professor i Stadsbyggnad. Henrietta Palmer har utvecklat en specifik forskningsmetodik där komplexa urbana frågor undersöks med designmetoder med rumsliga och visuella verktyg.
 
Centrum för vårdens arkitektur, CVA, har, tillsammans med forskare från Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet samt representanter från sex landsting, tagit fram ett konceptprogram med designstrategier för utformning av framtidens lokaler för primärvård och mottagningar, på uppdrag av Program för teknisk standard (PTS), dit 15 av Sveriges landsting är anslutna. Konceptprogrammets syfte är att användas som ett generellt kunskaps- och inspirationsmaterial i samverkansprocessen kring utformning av primärvårdens lokaler. Under året utsågs CVA:s gästprofessor Roger S. Ulrich till 2015 Changemaker Winner.
 
Chalmers Arkitektur initierade också en satsning på ett nytt centrum, Centrum för boendets arkitektur, CBA, med syfte att bygga en nationell plattform för kunskapsförmedling, diskussion, utvecklingsarbete och forskning kring boende och bostad, en plattform där akademi och näringsliv kan mötas och diskutera bostadsrelaterade frågor, göra gemensamma forskningsansökningar och FoU-projekt för att utveckla ny kunskap inom teknik, ekonomi och sociala frågeställningar. Ett mycket välbesökt startmöte genomfördes och satsningen drivs av Ola Nylander, konstnärlig professor.
 

Under året genomfördes två konferenser och ett initiativseminarium.

Transvaluation: Making the World Matter behandlade arkitektur- och konstnärlig forskning. Genom bred medverkan från bland annat arkitektur, konst och filosofi, och i annorlunda format, diskuterade konferensen alternativa perspektiv på kunskapsproduktion och utmanade etablerade forskningskulturer.

Chalmers var dessutom värd för konferensen Explorations on Urban Residential Qualities: Situations of Dwelling, Ageing and Healthcaring. Inquiries of Transdisciplinary Nature som behandlade olika aspekter av boende. Konferensen hölls inom ramen för CIB [International Council for Research and Innovation in Building and Construction].
 
Institutionen för Arkitektur arrangerade i samarbete med  Styrkeområde Samhällsbyggnad, Mistra Urban Futures, CMB Centrum för Management i byggsektorn, Johanneberg Science Park Chalmers initiativseminarium Arkitektur lyfter den komplexa staden om arkitekturens roll och utmaningar inom praktiken, forskningen och politiken. Arkitekterna har en alldeles särskild roll att spela i en hållbar stadsutveckling. Men nödvändigheten av samarbete med både andra professioner och andra grupperingar blir alltmer tydlig.
 

Miljöcertifieringsarbete

Chalmers är miljöcertifierat sen år 2012 enligt ISO 14001. Miljöledningssystemet används som ett verktyg för det systematiska hållbarhetsarbetet inom utbildning, forskning, nyttiggörande och intern miljö. Revisionsrapporten ligger som grund för det interna miljöarbetet på institutionen. En framgångsfaktor för åtgärderna är att miljöarbetet kommuniceras till alla medarbetare och att synpunkter och idéer återkopplas till ledningen. Institutionen för arkitektur har en hållbarhetsprofil där såväl ekonomiska som ekologiska och sociala aspekter integreras i utbildning, forskning och nyttiggörande, något som i många fall kan vara svårt att mäta.

AHA-festivalen

Institutionen genomför sedan 2014 en konst- och vetenskapsfestival, kallad AHA-festivalen. Årets tema i Aha-festivalen var ”Numbers”, talen som är ett urgammalt tema både inom konsten och vetenskapen som vi behöver hålla levande. Avsikten med festivalen är att utvidga arkitekturens gränser genom kunskapsbildande experiment. Därför bjöds matematiker, astronomer, musiker, dansare, poeter och arkitekter in för att dela med sig av sina erfarenheter och berika olika kunskapsområden.

Doktorand- och studentprojekt

Ett konstnärligt forskningsprojekt i utställning på Frölunda kulturhus

Doktoranden Jon Geib har genomfört ett konstnärligt forskningsprojekt med över 110 barn och ungdomar. Genom olika konstverk i blandform, gjorda av både barn och ungdomar tillsammans med Jon Geib, undersöktes vad det betyder att vara granne. Det spännande resultatet visades i en utställning, Ett skepp kommer lastat, på Frölunda kulturhus. Forskningsprojektet är ett unikt samarbete mellan Institutionen för arkitektur, Frölunda Kulturhus, Göteborgs stads kulturförvaltning, Frölundaskolan, Önneredsskolan, Internationella skolan i Göteborgsregionen (ISGR) och det EU-finansierade forskningsprojektet TRADERS (utbildning av konst- och designforskare i deltagande i och för det offentliga rummet).
 

Utställningen Le Corbusier – Göteborg Stockholm Alger

Johan Linton utarbetade tillsammans med Röhsska museet en utställning: Le Corbusier – Göteborg Stockholm Alger. Utställningen visas med anledning av att det är femtio år sedan den fransk-schweiziske arkitekten Le Corbusier (1887–1965) gick bort. I samband med utställningen arrangeras seminarier och bokpresentationer i början av 2016. Bland annat kommer Le Corbusiers bok Poésie sur Alger att publiceras i svensk översättning av Johan Linton, forskare på Chalmers som 2013 disputerade med avhandlingen Le Corbusier och Ville radieuse: Att skriva den moderna staden. Under år 2015 har Le Corbusiers betydelse diskuterats genom utställningar, publikationer, konferenser och offentliga diskussioner runt om i världen. Utställningen på Röhsska museet är den enda i Sverige som uppmärksammar femtioårsminnet. Det är dessutom den första separata utställningen om Le Corbusier som skapas i Göteborg. Utställningen är liten till formatet men innehåller likväl material som tidigare aldrig visats offentligt. Genom att belysa och presentera ett empiriskt historiskt material från den period när den moderna storskaliga stadsplaneringen utvecklades vill utställningen bidra till diskussionen om stadsbyggande och infrastruktur. Samarbetet med Chalmers arkitekturskola är ett gemensamt steg för att bidra till utbytet mellan utbildning, forskning och kulturinstitutioner i Göteborg. 

Blivande arkitekter presenterade innovativt flyktingskydd - i cellplast

En aspekt på boende är tillfälliga bostäder för flyktingar. En värld i förändring kräver nya lösningar och under hösten ställde masterstudenterna, i studion Material and Detail på Chalmers Arkitektur, frågan - hur kan och bör ett tillfälligt flyktingskydd se ut? Studion fokuserade på mötet mellan arkitektur och digital gestaltning samt tillverkning. Genom att kombinera robottillverkning med ett för sammanhanget nytt material - cellplast, utmanar studion dagens baracker och tält och visar vad morgondagens arkitekter kan tillföra i en världsomspännande fråga. Mastersstudenterna arbetade med att ta fram prototyper för temporära flyktingboenden med fokus på materialeffektivitet, låg kostnad och kort byggtid. Al-Zataari camp i Jordanien var utgångspunkten för projektet och studenterna samarbetade med Architects for Society som arbetar på plats i Al-Zataari. En internationell jury valde ut förslaget Oculus som vinnande förslag. Det hade hämtat inspiration från beehive-houes, en syrisk uråldrig byggnadstradition och utvecklat en samtida variant baserad på principen av ett teleskop.

Moln-workshop med ettorna

De nya studenterna på programmen, Arkitektur och Arkitektur och teknik, utforskade tillsammans arkitektur och rum, i en workshop. Materialet de hade till förfogande var vadd, hönsnät och orange murarsnöre, även i viss mån tänger, buntband och tejp. Moln-workshopen, ”Rum och moln”, ingick i de två mottagningsveckorna, i den del som utbildningsprogrammen ansvarar för.
 

Examensutställningar

Under 2015 inledde institutionen ihop med utbildningsprogrammen en satsning på att utveckla examensutställningarna till mer utåtriktade och intensiva event som tydligare presenterar alla starka idéer och kunskap som producerats. Sommarutställningen vid vårterminens slut inleddes med en vernissage med öppningstal, mingel, och paneldiskussioner.

Institutionsrådet för Arkitektur på plats

Institutionen har under 2015 fått ett nytt institutionsråd med en mycket välrenommerad samling personer. Institutionsrådet syfte är att bevaka institutionens utveckling och vara rådgivande till institutionsledningen i strategiskt viktiga frågor.
 

Stipendier och tävlingsvinster till studenter


Befordringar och installationer


Lars Marcus professor i stadsbyggnad och Henrietta Palmer konstnärlig professor i stadsbyggnad, installerades under året. Monica Billger befordrades till professor och Nina Ryd till biträdande professor. Paula Femenias befordrades till docent.

Anslag

  • Formas och VR: "Mot en arkitektens guide till projektering av smarta omvandlingsbara solkomponenter" (Malgorzata Zboinska)
  • Formas: Hållbar bostadskvalitet som prioritet i strategier för livskvalitet: Situationer av boende, åldrande och hälsovård i transdisciplinär samverkan, AIDAH (Sten Gromark m.fl.)

Doktorsavhandlingar


Licentiatuppsatser

Sidansvarig Publicerad: fr 09 feb 2018.