The Spatial Morphology Group [SMoG]

Spatial Morphology Group (SMoG) fokuserar på att beskriva den byggda miljöns form, rumsliga konfiguration och karaktär, i syfte att bättre förstå de processer den tillåter eller rymmer och utifrån det, ge kunskap om hur den byggda miljön kan påverka dessa processer genom design. Forskningen fokuserar huvudsakligen på samspelet mellan rumslig form (den byggda miljön) och samhället (människor och processer). Att förstå detta förhållande är avgörande eftersom en arkitekt vanligtvis påverkar samhället genom att modifiera den byggda miljön.

Forskargruppen utgår från metoder och teorier som är centrala för rumslig morfologi, space syntax, urban analys och informatik. I gruppen ingår fakultetsmedlemmar, postdocs och doktorander samt i perioder även internationella gästforskare och doktorander.

Forskningsfokus

Världen står inför stora utmaningar, och då majoriteten av världens befolkning bor i städer spelar stadsplanering en allt viktigare roll för hållbar utveckling. Av avgörande betydelse för detta är en djupare förståelse för hur urban form stödjer, strukturerar och begränsar olika urbana processer. SMoG-gruppen bidrar till detta med forskning som närmar sig utmaningarna utifrån en social-ekologisk förståelse istället för att det socio-tekniska förhållningssättet fortfarande dominerar fältet.

Gruppens forskningsaktiviteter kan sammanfattas i tre huvudområden:

• Utveckling av nya metoder och mätetal för att analysera byggd form och urbana system med hjälp av rumslig analys och urban analys,
• Teoriutveckling med fokus på relationen mellan urban form och samhälle
• Tillämpningar där kunskapsöverföring till praktiken står i fokus, inklusive utveckling av riktlinjer och beslutsstödjande verktyg.

Utbildning

SMoG-gruppen är involverad i den utbildning som ges med särskild tonvikt på integrering av analysmetoder i design, där avsikten är att stärka elevernas förståelse för hur den bebyggda miljöns rumsliga form sätter  ramarna och skapar förutsättningar för dess funktion vad gäller hållbar mobilitet, klustringen av lokala marknader och tillhandahållande av ekosystemtjänster, men också i termer av segregation och rumsliga ojämlikheter. SMoG är för närvarande i stor utsträckning involverade i två masterkurser: designstudion Social - Ecological Urbanism (ARK 142) och den metodologiska kursen Design Systems (ARK 177), samt masteruppsats med inriktning mot "Social Ecological Urbanism". Inom grundutbildningen är SMoG involverad i olika stadsplanerings- och planeringskurser. För mer information om gruppens aktiviteter, ta en titt på den externa webbsidan

Forskargruppens medlemmar

Meta Berghauser Pont
Docent och forskargruppledare tillsammans med Lars Marcus

Evgeniya Bobkova
Postdoc 

Jonathan Edgardo Cohen
Doktorand

Job van Eldijk
Gästforskare

Jorge Gil
Docent och avdelningschef

Flávia Lopes
Postdoc 

Lars Marcus
Professor och forskargruppledare, tillsammans med Meta Berghauser Pont

Ioanna Stavroulaki
Docent