Stadsbyggnad

Avdelning stadsbyggnad forskar och undervisar inom stadsbyggnad på alla skalnivåer, från enskilda stadsrum till stadslandskap och hela regioner. I fokus står den byggda miljöns roll för att skapa en hållbar utveckling. Våra städer och regioner genomgår idag stora omvandlingar samtidigt som de står inför stora utmaningar kring avgörande hållbarhetsfrågor såsom klimatförändringar, urbaniseringsprocesser, ökande regionala skillnader, segregation och gentrifiering. Städer och regioner står idag således inför stora utmaningar som arkitekter och planerare behöver hantera i sin dagliga praktik och det finns ett stort behov av kunskap inom fältet. 

Om avdelningen

I vår forskning och undervisning möts tre komplementära kunskapstraditioner:

  • Praktikbaserad kunskap och generativa metoder, som fokuserar på att utveckla hållbara stadsbyggnadslösningar

  • Kvantitativa, analytiska metoder, som fokuserar på att beskriva effekter av olika stadsbyggnadsstrategier

  • Kritiska, tolkande metoder, med fokus på att förstå den byggda miljön i en bredare social kontext

 

Forskning

Avdelningens forskning bedrivs i huvudsak inom tre forskargrupper:

 

Urbana och regionala omvandlingar

Med utgångspunkt i diskursiva och rumsliga perspektiv är forskningsfrågorna fokuserade kring rumslig ojämlikhet och ojämn geografisk utveckling.

The Spatial Morphology Group, SmoG

Gruppens forskning handlar om samspelet mellan form (den byggda miljön) och samhälle (människor, processer) med metoder och teorier centrala för rumslig morfologi, space syntax, urban analys och informatik.

Och gruppen @urbs​ som fokuserar på kompakta städer utifrån olika perspektiv såsom rumslig analys, systemtänkande, aktör-nätverksteori, komplexitetsteori, social inkludering och regenerativ design.

 

Undervisning

Avdelning stadsbyggnad undervisar inom stadsbyggnad på både kandidat- och masternivå. Avdelningens undervisning adresserar nutida komplexa stadsbyggnadsfrågor med det övergripande målet att utveckla studenternas förmåga att beskriva, analysera och forma hållbara stadsbyggnadslösningar. På masternivå är avdelningen ansvarig för två masterstudios inom masterprogrammet Architecture and Urban Design; Architecture and Urban Space Design och Spatial Morphology studio, och två masterstudios inom masterprogrammet Architecture and Planning Beyond Sustainability; Planning and Design in a Local Context och Planning and Design for Social Inclusion.

 

Tillsammans belyser avdelningens forsknings- och utbildningsområden nutida stadsbyggbyggnadsfrågor utifrån ett brett perspektiv med fokus på rumsliga analyser, den byggda miljöns politiska verklighet och maktrelationer och på formandet av konkreta stadsbyggnadsprojekt.

Medarbetare