Lättviktskonstruktioner

Forskargruppen Lättviktskonstruktioner arbetar inom forskningsområden relaterade till stål- och träkonstruktioner samt konstruktioner av sammansatta material inklusive FRP-kompositer. Gruppens forskningsarbete omfattar så väl nya konstruktioner som tillståndsbedömning och förstärkning av befintliga konstruktioner.

Stål- och samverkanskonstruktioner

Fokus inom detta område har varit på stål och samverkansbroar. Med avseende på befintliga broar arbetar gruppen med frågor som rör tillståndsbedömning, utvärdering av broars livslängd och bärförmåga samt metoder för förstärkning och reparation. Inom området nykonstruktion har fokus på senare år riktats mot högpresterande stålsorter inkl. rostfria ståltyper och C-Mn stål med högre hållfasthet. En stor del av forskningsarbetet har ägnats åt att utveckla och verifiera ny brokoncept och broelement som utnyttjar de högpresterande stålens egenskaper i samspel med nya produktionsmetoder.

Träkonstruktioner

Trä är ett mycket hållbart material och att bygga med trä kan bidra till de klimat- och hållbarhetsmålen som byggsektorn står för idag. Gruppen fokuserar inom detta område på högpresterande träkonstruktioner, så väl ur materialsynpunkt som på element- och konstruktionsnivå, med säkerhet och robusthet i fokus.

Forskningsområden inom Lättviktskonstruktioner

  • Avancerade beräkningsmetoder för utmattning och livslängdbedömning
  • Metoder för livslängdförlängning av befintliga stål- och samverkansbroar
  • Optimering av stålkonstruktioner
  • Nya koncept och produktionsmetoder
  • Reliabilitet och säkerhet
  • 3D-printed trä och hybrida kompositer och biobaserade material
  • Adapterbara konstruktioner