Byggnadsteknologi

Avdelningen för byggnadsteknologi kopplar samman kunskaperna från Byggnadsfysikalisk modellering, Byggnadsmaterial, Hållbart byggande och Infrastrukturfysik. 

Byggnadsindustrin representerar en av de största och viktigaste industrierna, och kostnader kopplade till boendet utgör den enskilt största utgiften för en vanlig familj. En tredjedel av den svenska energikonsumtionen används för uppvärmning av bostäder och offentliga byggnader.

Både i Sverige och i omvärlden växer kraven på enkla och beständiga lösningar i utformningen av byggnader, med målsättning att ge god miljö med hög standard och med ett minimalt resursutnyttjande vid byggande och förvaltning. Detta är också målet för forskargrupperna på Byggnadsteknologi.

 

Forskning

Forskningen inom byggnadsteknologi har fyra ben: Byggnadsfysikalisk modellering, Byggnadsmaterial,  Infrastrukturfysik  och Hållbart byggande. Dessa är också namnen på de fyra forskargrupperna. Nedan beskrivs forskargruppernas profiler, men flera projekt spänner över mer än ett område och alla forskargrupperna siktar mot ett mer resurseffektivt byggande och en bättre miljö.

Byggnadsfysikalisk modellering

Forskargruppen Byggnadsfysikalisk modellering använder modellering för att få fram ny kunskap som kan ligga till grund för resurseffektiva byggnader med god inomhusmiljö. Detta uppnås genom att mätningar utvecklas och kombineras med numeriska simuleringar med målet att modellera och förutsäga hur hela byggnader och komponenter kommer att fungera när det gäller transport och lagring av värme, luft och fukt. Kunskapen är avsedd att användas av konstruktörer, beslutsfattare, forskare och studenter.

Byggnadsmaterial

Forskningen inom forskargruppen Byggnadsmaterial berör främst beständighet och transportprocesser hos cement- och träbaserade material, inklusive ytskikt på sådana material. Dessutom studeras egenskaper hos nya gröna (mer miljövänliga) cementmaterial. Forskargruppen Byggnadsmaterial är aktiv inom följande forskningsområden:
 • Betongens motstånd mot kloridinträngning, armeringskorrosion, frostangrepp och kemikalieangrepp.
 • Utveckling av nya metoder för förebyggande skydd av armeringsjärn i betong.
 • Åldring av cementbaserade material för kärnavfallsförvaring.
 • Utveckling av nya gröna bindemedel för framtidens byggande.

Hållbart byggande

Forskargruppen hållbart byggande arbetar med verktyg och strategier för att förbättra hållbarhet och funktion hos byggmaterial, byggprodukter, byggnader samt hela städer. Exempel på koncept är livscykelanalyser för byggmaterial, byggnader och infrastrukturer, både ekologiska och ekonomiska, miljövärderingsverktyg för byggnader, socio-kulturella och klimatanpassade designkoncept, samt simulering och visualisering av byggbeståndet.  Forskargruppen samarbetar med små och medelstora företag, världsledande industrier, myndigheter och välrenommerade forskningsinstitut inom ovanstående områden. Forskningsmedlen kommer ifrån flera håll såsom företag, EU (exempelvis ramprogram, INTERREG NEW, Climate-KIC) och från nationella forskningsstiftelser.

Infrastrukturfysik

Forskargruppen Infrastrukturfysik behandlar utomhusklimatets påverkan på den kort- och långsiktiga prestandan hos fysikaliska infrastrukturer. Exempel på sådana infrastrukturer är transportinfrastruktur, fjärrvärmenät och rörsystem för vatten och avlopp. Fältmätningar, laboratoriemätningar och teoretisk modellering är de metoder som används för att bedöma prestandan för infrastrukturer.

 

Utbildning

Avdelningen undervisar inom följande områden i program på kandidat- och mastersnivå:
 • Samhällsbyggnadsteknik civilingenjör
 • Samhällsbyggnadsteknik högskoleingenjör
 • Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggteknik
 • Arkitektur och teknik
 • Arkitekturprogrammet

Mastersprogram:

 • Structural Engineering and Building Technology
 • Design for Sustainable Development.