Göran Wallbergs minnesfond

Stipendier för forskare och studenter på Chalmers!

Ändamål

"att hjälpa svenska studenter och yngre forskare att få internationell erfarenhet under sin studietid"

Fonden skall gynna forskning och utbildning inom områdena: IKT (informations- och kommunikationsteknik), Produktionsteknik och Miljöteknik med syftet att möjliggöra för svenska forskare och studenter att förkovra sig vid utländskt universitet eller forskningsavdelning.

Fondens mål är att dela ut tre stipendier om 50 000 kr vardera, ett stipendium per ovan nämnt område.

Fonden skall användas i sin helhet till ändamålet.

OBS!! Resestipendier beviljas under förutsättning att alla aktuella restriktioner följs, både i Sverige och i ett eventuellt mottagarland. Mer information kring vad som gäller för tjänsteresor finns Chalmers Intranät.​

Vem kan söka

  • Stipendium kan tilldelas En yngre forskare som vill gästforska eller ha någon form av utbyte med annan institution/universitet/forskningsavdelning
  • Alternativt delas mellan två sistaårsstudenter som ska genomföra sina examensarbeten eller liknande projekt utomlands
  • Stipendiet kan sökas av samtliga yngre forskare och studenter vid Chalmers, med svenskt medborgarskap, som enligt ovan berikas av ett utbyte med institution/universitet/forskningsavdelning utomlands.

Ansökan

Ansökningsperiod: 20 januari - 15 mars, årligen.

Till din ansökan skall ett personligt brev med följande innehåll bifogas:

•Motivering till varför du skall tilldelas stipendiet.
•Vad du praktiskt avser använda medlen till
•Ansökt belopp och kostnadskalkyl
•Vid vilken institution du som student är antagen och inom vilket program du läser, samt termin.
•Vid vilken institution samt avdelning du som forskare är anställd.
•Kontonummer (endast siffror), gäller bara studenter
•Till din ansökan bilägger du också betygsutdrag eller styrker på annat sätt dina uppnådda resultat (CV).

Ansökan: Länk till ansökan. Formuläret öppnas i separat flik. Observera att länken endast fungerar under ansökningsperioden.

Kontakt

Birgitta Rorsman
  • Handläggare, Lednings- och högskolegemensamt stöd, Chalmers verksamhetsstöd

Historik

Göran Wallberg tog sin Civilingenjörsexamen vid Chalmers Tekniska Högskola den 27 oktober 1945 vid avdelningen för väg och vattenbyggnad. Göran Wallberg var under sina senare yrkesverksamma år VD för Skanska i Paris. Göran Wallberg var även delägare och styrelseordförande i företaget Halmstads Gummifabrik AB.

Vid sin bortgång donerade Göran Wallberg 2 miljoner kronor till Chalmers för att hjälpa studenter och yngre forskare att få internationell erfarenhet under sin studietid. Pengarna skall användas för att upprätta en fond enligt ovan.

Utdelning 2019: Tre stipendier delades ut om 50 000kr styck till tre doktorander inom givna områden ovan.
Ett av stipendierna användes till forskarutbyte vid Rotterdam School of Management (RSM) i Nederländerna där forskningen är inriktat på produktionsteknik med en stark koppling till utnyttjandet av information‐ och kommunikationsteknik inom industrin. ​
Ett andra stipendium gick till en studieresa till Bolivia för uppföljning av tidigare forskningsreslultat kring att öka förståelsen vad det är som direkt påverkar implementering och användning av vatten-och sanitetslösningari låginkomstområden.
Ett tredje stipendium tilldelades en doktorand för en extern forskningsvistelse på DTU, Danmarks Tekniske Universiteti Kongens Lyngby, strax utanför Köpenhamn mellan januari till och med maj 2020 och där forska på anpassningsbara produktionssystem för produktionen av individanpassade läkemedel.

Utdelning 2018: Totalt delades 150 000 kr, á 50 000 kr var, ut till tre studenter för examensarbeten i Tyskland samt Kina.

Taggar: