Nils Philblads stipendiefond

OBS! Resestipendier beviljas under förutsättning att alla aktuella restriktioner följs, både i Sverige och i ett eventuellt mottagarland. Mer information kring vad som gäller för tjänsteresor finns Chalmers Intranät.​

Stipendier till studieresor för forskare och utexaminerade studenter inom Kemi eller kemisk teknologi.

 

 

Ändamål: Fonden skall ”bereda kvalificerad sökande tillfälle till vidare utbildning i kemi eller kemisk teknologi.” ”Stipendiebeloppet är avsett att möjliggöra studieresor, vars resultat kunna förutses främja svensk kemisk industri.”

"Stipendiet skall i första hand tilldelas civilingenjör, utexaminerad från Chalmers tekniska högskola eller KTH." Stipendiaten skall "före resans anträde ännu ej uppnått 40 års ålder."


Ansökningsperiod: 25 mars - 9 maj, 2022
 
Till ansökan skall ett personligt brev bifogas som skall innehålla:
 
•Motivering till varför du skall tilldelas stipendiet 
•Ange konferensens syfte och namn, samt reseplan och tidsplanering
•Ansökt belopp och kostnadskalkyl
•Din institution och forskargrupp 
 
Observera bidrag beviljas ej för traktamente (lön och mat)
Man kan heller inte söka stipendium för en konferens som ägt rum före fondens utlysningsdatum.
 
Ansökan sker via länken nedan:
Frågor kan ställas till:
Birgitta Rorsman
031 - 772 27 33

Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg


In English:

Grants for study visits for researchers and graduated students in chemistry or chemical technology.

NOTE! Due to the ongoing pandemic, travel grants will be granted on condition that all restrictions are followed, both locally and, if applicable, in the host country. More information about Chalmers travel policy can be found on the intranet.

"Scholarships should primarily be assigned to engineers, graduated from Chalmers or KTH.  The scholar must not be over 40 years before the start of the journey"


Application period: March 25 - May 9, 2022

A personal letter including the following information should be attached to your application:

• Motivation as to why you should be awarded the scholarship
• Conference topic, name and schedule as well as your travel plan
• Amount applied for and list of costs
• Your department and research group

Note that grants are not awarded for subsistence ("traktamente")
It is not possible apply for a scholarship retroactively, the trip cannot start before the application period (September

15th).


Click on the link below to get to tyeh application page:

Questions may be directed to:
Birgitta Rorsman
031 - 772 27 33

Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg

Utdelning 2021: 278 688 kr fördelades på 18 doktorander från institutionerna Kemi och Bio.

Utdelning 2020: 94 572 kr delades ut till sex doktorander för deltagande i diverse konferenser och kurser under 2021.

Utdelning 2019: 99 400 kr delades ut till 20 st av 41 st sökanden sökanden från Bio och Kemi institutionerna för konferensresor vars syfte är att främja svensk kemisk industri.  

Utdelning 2018:  ca 300 000 kr delades ut 32 stycken forskare fördelade på institutionerna Kemi- och kemiteknik och biologi- och bioteknik.

Utdelning 2017:  150 000 kr delades ut främst till forskare på Institutionen för Kemi och kemiteknik. Totalt fick 24 st forskare stipendium om ca 6000 kr vardera.

Utdelning 2016: Totalt tilldelades 31 stycken personer stipendium på sammanlagt 250 200 kr för olika forsknings och konferensresor till både Europa och övriga världen. De tilldelade återfinns bl a vid Instiutionerna KK, BB samt MoT. Medianstipendiet uppgick till ca 8 000 kr.
 
 
Historik: 1977 erhöll Chalmers del i Nils Philblads dödsbo efter det att hans syster Eva Philblad, som enda arvtagare, själv avlidit. Doktor Nils Philblad från Lerum dog 1966. Förutom Chalmers fick även Uppsala universitet del i dödsboet.
 

-------------------------
Stiftelsen Nils Philblads stipendiefond förvaltas av Chalmersstiftelsen.
Den ingår i samförvaltningen "Anknutna stiftelser".
 
 
Har du frågor angående stipendier kontakta:
Birgitta Rorsman
031 - 772 27 33

Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg

 
 
 
 

Sidansvarig Publicerad: fr 18 feb 2022.