Solveig och Karl G Eliassons minnesfond

Karl G EliassonFonden beviljar stöd till forskare vid elektrotekniska avdelningen, för:


inköp och installation av apparater
publikationsverksamhet
studieresor
gästföreläsningar
föreläsningsprov
och andra liknande ändamål inom det elektrotekniska området


Ändamål enligt statuterna: ”användas till främjande av den vid högskolans elektrotekniska avdelning bedrivna verksamheten i form av bidrag till inköp och installation av apparater, publikationsverksamhet och studieresor även som sådana kostnader, som kunna uppkomma i samband med av högskolan anordnade gästföreläsningar, föreläsningsprov och andra liknande ändamål inom det elektrotekniska området. ”
 


Ansökan:
Ansökningsperiod: 25 mars - 9 maj 2022.
 
Till ansökan skall ett personligt brev bifogas som skall innehålla:
 
•Motivering till varför du skall tilldelas stipendiet
•Din avdelning och forskargrupp
•Vad du praktiskt avser att använda stipendiet till
•Vid ansökan om rese- eller konferensbidrag skall konferensens syfte och namn anges, samt reseplan och tidsplanering
•Ansökt belopp och kostnadskalkyl

OBS! Resestipendier beviljas under förutsättning att alla aktuella restriktioner följs, både i Sverige och i ett eventuellt mottagarland. Bidrag beviljas ej för traktamente (lön och mat) och man kan inte söka stipendium för en konferens som ägt rum före fondens utlysningsdatum.
 
Ansökan sker genom elektronisk ansökningsblankett via länken nedan: 

http://www.chalmers.se/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/default.aspx?rmpage=job&rmjob=287&rmlang=SE
Frågor kan ställas till:
Birgitta Rorsman
birgitta.rorsman@chalmers.se
031 - 772 27 33

Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg
---------------


Summary in English
 
The yield from the fund is to be used to promote work within electrical engineering in the form of grants for the purchase and installation of equipment, publication activities, educational visits, arrangement of lectures and similar purposes in the field of electrical engineering.
 
Application period: March 25th - May 9th, 2022
http://www.chalmers.se/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/default.aspx?rmpage=job&rmjob=287&rmlang=SE

The grants are available for researchers employed at Chalmers.

Your application should contain a personal letter including the following:
• Motivation as to why you should be awarded the scholarship
• How the visit benefits your research
• A time- and travel plan
• Amount applied for (SEK) and detailed budget  
• Your department, division and research group
 
The grant cannot be used to cover salary or travel allowance ("traktamente").
 
For more information contact:
Birgitta Rorsman
birgitta.rorsman@chalmers.se
031 - 772 27 33

Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg
 
To apply go to the link below which will redirect you ta an application page. Press the application button, "Ansök" in Swedish, at the bottom right of that page.
 
Then you can fill in your personal data and attach your personal application letter.
 

Link to application:

http://www.chalmers.se/sv/stiftelse/stipendier/Sidor/default.aspx?rmpage=job&rmjob=287&rmlang=SE​


------------------------------------------

Utdelning 2019: 20 000 kr delades ut till en forskare för en studieresa till Cornell University i USA.


Utdelning 2018: Sammanlagt 29 400 kr delades ut till två forskare för en stuiieresor till Kanade respektive Italien.


Utdelning 2017: Två forskare delade på 25 000 kr för studieresor till Toronto respektive Calgary i Kanada.
 

Sidansvarig Publicerad: ti 04 okt 2022.