Utbildning vid Teknikens ekonomi och organisation

Institutionen bedriver utbildning på många olika nivåer. Vi undervisar i flera kandidat- och masterprogram. Du kan även läsa forskarutbildning med ett brett utbud av kurser. För yrkesverksamma erbjuder vi även olika former av vidareutbildning.

Grundutbildning

Kandidatnivå

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation bedriver undervisning på kandidatnivå inom flera olika civilingenjörsprogram, exempelvis Industriell ekonomi, Globala system, Maskinteknik och Automation & Mekatronik. Men vi ger också enskilda kurser i flera andra program (t.ex. Samhällsbyggnadsteknik och Kemiteknik).

Vi undervisar också i flera olika högskoleingenjörsprogram, främst i programmet Ekonomi och produktionsteknik. Dessutom ger vi kurser i kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap inom samhällsbyggnadsteknik.

Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi
Programansvarig: Henrik Berglund

Högskoleingenjörsprogrammet i ekonomi och produktionsteknik
Programansvarig: Susanne Kullberg

Industriell ekonomi, civilingenjör

Kombinera teknik och ekonomi i en utbildning där du lär dig att utveckla både befintliga och nya verksamheter. Din kunskap kommer att göra dig eftertraktad av näringsliv och organisationer som projektledare, affärsutvecklare eller chef. I Industriell ekonomi får du till en början grundläggande kunskap om teknik och teknikbaserad affärsverksamhet. Därefter väljer du en mer djupgående profil på utbildningen.

Ekonomi och produktionsteknik, högskoleingenjör

Med en strategisk och analytisk blick kommer du att lära dig att utveckla, leda och styra modern varu- och tjänsteproduktion. Kunskaper som kommer att göra dig högt eftertraktad i näringslivet. Programmet är tvärvetenskapligt, vilket innebär att teknisk kunskap kompletteras med en förståelse för logistik, mänsklig interaktion, industriell ekonomi, strategi och hållbar samhällsutveckling. Du rustas också för att hantera digitaliseringens effekter i moderna organisationer.

Masternivå – Internationella masterprogram

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation står för större delen av innehållet i fem internationella masterprogram.

  • Entrepreneurship and business design - MPBDP
  • Management and economics of innovation - MPMEI
  • Quality and operations management - MPQOM
  • Supply chain management - MPSCM
  • Industrial ecology - MPTSE

Dessutom ger vi kurser i flera andra masterprogram på Chalmers, exempelvis i Production engineering och i programmet Product development.

Läs mer om alla masterprogram här

Planerar du att skriva din masteruppsats vid TME? Läs då denna information.

Forskarutbildning

Institutionens forskarutbildning är en unik utbildning där de forskarstuderande tar sig an frågeställningar relevanta för såväl akademi som industri. Vi lägger tyngdpunkten på mycket goda teoretiska och metodologiska färdigheter. Forskarutbildningen har en interdisciplinär form och omfattar ekonomiska, organisatoriska och sociala aspekter på teknik och teknikanvändning. Såväl samhällsvetenskapliga, tekniska, naturvetenskapliga som matematiska kunskapsområden finns med i den vetenskapliga basen.

Inom institutionens forskarutbildning finns forskarskolan Teknikens ekonomi och organisation med studier inom områden såsom teknikens roll för samhällsutvecklingen, industriell förnyelse baserad på tekniska innovationer samt ledning och organisering av teknikbaserad verksamhet i näringsliv och offentlig sektor. Institutionen är också värd för inriktningen Miljösystemanalys inom forskarskolan Energi och Miljö. Miljösystemanalys innebär utveckling av systemanalytiska metoder för miljöbedömning av olika tekniska system, användning och utvärdering av sådana metoder samt studier av hur de används.

Teknikens ekonomi och organisation

Vill du studera en forskarutbildning som är interdisciplinär och där du som forskarstuderande tar dig an frågeställningar som är relevanta för både akademi och industri?

Energi, miljö och system

Har du ett intresse för hållbar utveckling? Då ska du söka en doktorandtjänst inom forskarskolan Energi, miljö och system.

Vidareutbildning

Institutionens forskare och lärare ger olika former av vidareutbildning för yrkesverksamma och organisationer inom flera olika områden, såsom kurser inom produktion, logistik och Lean, verksamhetsutveckling Six Sigma/Black Belt, kurser inom sjukvårdens organisering och förbättring och kurser inom tillämpat livscykeltänkande genom Swedish Life Cycle Center.

Läs mer på följande sida:

Uppdragsutbildning

Arbetsgivare som vill ge sina anställda en möjlighet till kompetensutveckling kan göra det genom att betala för uppdragsutbildning. En del kurser kan ge högskolepoäng medan andra ger diplom/certifikat.