Forskning vid Teknikens ekonomi och organisation

Institutionen bedriver framstående forskning inom tre breda områden: innovation & entreprenörskap, supply chain & operations management, samt hållbarhets- & samhällsstudier. Institutionen är värd för tre forskningscentrum och forskningsverksamheten är kopplad till flertalet av Chalmers styrkeområden.

Inom innovation & entreprenörskap kombineras flera vetenskapliga discipliner för att skapa förståelse för samspelet mellan å ena sidan natur- och teknikvetenskapliga framsteg och å andra sidan företagande och bredare industriella och samhälleliga förändringsprocesser. Fokus ligger på innovations- och entreprenörsmässiga förutsättningar, utmaningar och konsekvenser i etablerade och nyskapade företag, olika branscher och samhället i stort.

Supply chain & operations management omfattar forskning om effektiv och hållbar styrning av material och informationsflöden inom och mellan företag. Supply chain management fokuserar på transporter och produktion inom försörjnings- och distributionsnätverk medan operations management handlar om design, planering och ledning av resurser och processer som utvecklar och producerar produkter eller tjänster.

Inom hållbarhets- & samhällsstudier bedrivs forskning om teknikens miljömässiga och samhälleliga förutsättningar och konsekvenser. Forskningen omfattar metoder för att identifiera mer uthålliga tekniska och organisatoriska lösningar för att möta miljö- och resursbegränsningar kopplade till samhällets produktions- och konsumtionssystem. Den omfattar också studier av teknikens och vetenskapens roll i det moderna samhället baserat på teknik- och vetenskapshistoria, teknik- och vetenskapsstudier, vetenskapsfilosofi samt genusstudier.


Vill du bli forskare? Läs mer om vår forskarutbildning.


På Chalmers Research hittar du institutionens alla forskningsprojekt och publikationer.

Läs mer om forskningen på respektive avdelning.

Detaljer 220603 1136 1920X1080px
Entrepreneurship and Strategy

Avdelningen bedriver forskning inom innovation, entreprenörskap, digitalisering och organisational behaviour.

Detaljer 220603 4599 1920X1080px
Environmental Systems Analysis

Avdelningen forskar om bedömning och socioteknisk omställning av olika tekniska system för att möta de miljöproblem och...

Detaljer 220603 5946 1920X1080px
Innovation and R&D Management

Avdelningens forskning är huvudsakligen inriktad mot organisering, ledning och styrning av innovation och R&D.

Detaljer 220603 6006 1920X1080px
Science, Technology and Society

Avdelningen forskar och undervisar om tekniken och vetenskapen i samhället.

Penna 190924 1920X1080px
Service Management and Logistics

Avdelningen arbetar med frågor kring utveckling, leverans och förbättring av tjänster, med utgångspunkt dels i en enskil...

Detaljer 220603 6791 1920X1080px
Supply and Operations Management

Avdelningen bedriver forskning, utbildning och samverkansaktiviteter kopplade till logistik, operations management samt...