Environmental Systems Analysis

På avdelningen för miljösystemanalys forskar vi om bedömning och socioteknisk omställning av olika tekniska system för att möta de miljöproblem och resursbegränsningar som samhället står inför. Vi gör detta utifrån en systemansats där vi inkluderar själva tekniken, natursystemen och aktörerna – människorna – i dessa system.

De utmaningar vi studerar kräver tvärvetenskapliga ansatser, något som avspeglas både i gruppens sammansättning och dess publikationer. Avdelningen har runt 35 anställda och en brett sammansatt kompetensprofil omfattande natur-, teknik- och samhällsvetenskaper. Olika inriktningar förenas av en systemteoretisk utgångspunkt.

Forskningen kan hänföras till de delvis överlappande fälten miljö- och hållbarhetsbedömning, industriell ekologi samt innovations- och omställningsstudier. I ett delområde ingår metoder för bedömning av olika systems miljö- och resurspåverkan, till exempel livscykelanalys, miljöriskanalys och materialflödesanalys. Ett annat delområde omfattar studier av utveckling och spridning av ny teknik samt omställning av större sociotekniska system, vilket inkluderar analyser av teknologiska, industriella, institutionella och sociala förutsättningar, processer och effekter. Ett tredje delområde handlar om studier av organisering av miljöarbete i företag och andra verksamheter.

Forskningen utvecklar kunskap och analysmetoder för hållbarhetsomställning inom olika teknikområden och branscher. Den kontinuerliga utvecklingen av teoretiska ramverk formas samtidigt av fallstudier från olika empiriska områden, till exempel transport, energi- och materialförsörjning, avancerade material, vatten och avlopp, byggande och livsmedel, och geografiska områden – från Nordeuropa till södra Afrika. Ofta sker forskningen i samverkan med aktörer med kunskap om specifika tekniker och system.

Våra utbildningsinsatser är baserade på systemtänkande och omfattar kurser om våra viktigaste bedömningsverktyg, om innovation och omställning av tekniska system samt om hållbar utveckling. Kurserna ges på kandidat-, master- och forskarutbildningsnivå. Ett tjugotal doktorander får sin huvudhandledning av avdelningens forskare. Vi handleder också kandidat- och examensarbeten inom fältet.

Forskningsprojekt och publikationer

På Chalmers Research hittar du avdelningens forskningsprojekt och publikationer.