Nyanställda på Matematiska vetenskaper

Här presenterar vi våra senast anställda medarbetare. 

Nina Franzén

Nina Franzén

Akelius Math Learning Lab

Jag kommer att jobba som Math editor på Akelius Math Learning Lab. Utbildad lärare i matematik och kemi som tidigare arbetat på Uddevalla gymnasieskola och Kitas Gymnasium. Jag läste bioteknikprogrammet och sedan Lärande och ledarskap här på Chalmers.

Startdatum: 1 mars 2024

Fredrik Nordling

Fredrik Nordling

Akelius Math Learning Lab

Lärare i matematik och fysik. Jag kommer närmast från Hulebäcksgymnasiet där jag undervisade i 10 år. De senaste tre åren har jag även jobbat deltid på Chalmers lärarutbildning, Lärande och ledarskap, där jag undervisat och handlett blivande lärare. 

Startdatum: 1 mars 2024

Fredrik Olofsson

Fredrik Olofsson

Akelius Math Learning Lab

Jag kommer att jobba som Math editor på Akelius Math Learning Lab. Jag är utbildad gymnasielärare i matematik och fysik och har jobbat på Hulebäcksgymnasiet och Sjölins gymnasium. Jag har tidigare varit engagerad som mästarlärare på Lärande och ledarskap här på Chalmers. Nu senast kommer jag från ett deltidsuppdrag på Göteborgs universitet där jag varit involverad i ämnesdidaktik- och VFU-kurser.

Startdatum: 1 mars 2024

Kajsa Taylor

Kajsa Taylor

Akelius Math Learning Lab

Jag kommer att jobba som Math editor på Akelius Math Learning Lab. Jag är utbildad gymnasielärare från Lärande och ledarskap här på Chalmers i matematik och teknik. Är också utbildad civilingenjör i maskinteknik. Har jobbat på Göteborgs Tekniska College och gymnasieskolan GTG i många år och även arbetat som mästarlärare på Lärande och ledarskap för några år sedan.

Startdatum: 1 mars 2024

Foto Henrik Häggström

Henrik Häggström

Projektassistent vid Avdelningen för tillämpad matematik och statistik

Jag kommer att arbeta med att tillämpa en simuleringsbaserad bayesiansk inferensmetod på problem inom biomatematik, såsom att härleda modellparametrar i modeller för cell-till-cell-variation. Målet är att visa att denna metod kan ge noggrann inferens, men till en mycket lägre beräkningskostnad jämfört med exakta bayesianska metoder som använder kostsamma partikel-MCMC-metoder eller approximativ inferens via neural density estimation. Projektet kommer att genomföras med Umberto Picchini och Marija Cvijovic.

Jag är civilingenjör i teknisk matematik från Chalmers och gjorde mitt examensarbete om simuleringsbaserad inferens.

Startdatum: 12 februari 2024

Daniel Stahre

Daniel Stahre

Kommunikationspartner, Matematiska vetenskaper

Jag är en utbildad språkvetare och kommunikatör från Kommunikatörsprogrammet på Södertörns Högskola 2014-2018. Jag har tidigare arbetat med kommunikation på innovationsmyndigheten Vinnova, VINCI Energies Nordic och BNP Paribas Cardif.

Utöver innehållsproduktion och kommunikationsplanering är jag även van att arbeta med projekt, varumärkes- och förändringskommunikation.

Startdatum: 15 januari 2024

Max Guillen

Postdoktor vid Avdelningen för algebra och geometri

Startdatum: 15 januari 2024

Andrea Papini

Andrea Papini

Postdoktor vid Avdelningen för tillämpad matematik och statistik

Jag disputerade nyligen vid Scuola Normale Superiore i Pisa, under handledning av Franco Flandoli, och ansluter till Annika Langs grupp som postdoktor. Mitt huvudsakliga forskningsintresse ligger inom studiet av effekten av turbulens i koaguleringsprocesser,  såsom regn och planetbildning, med fokus på punktvirveldynamik och dess simulering. Jag undersöker virveldiffusionens roll i turbulenta hastighetsfält och sambandet med koaguleringsförbättring och bildandet av nya strukturer i vätskan. För denna forskning använder jag tekniker från PDE/SPDE-teori och modeller som härrör från skalningsgräns för interagerande partikelsystem under påverkan av ett slumpmässigt vektorfält av transporttyp.

Startdatum: 9 januari 2024

Eduard Vilalta Vila

Eduard Vilalta Vila

Postdoktor vid Avdelningen för analys och sannolikhetsteori

Jag kommer att ansluta till gruppen inom harmonisk analys och funktionalanalys som postdoktor. Tidigare var jag Fields postdoctoral fellow vid Fields Institute i Toronto. Jag tog min doktorsexamen 2022 vid Universitat Autònoma de Barcelona.

Mina huvudsakliga forskningsintressen är inom operatoralgebror, semigruppteori och icke-kommutativ algebra. För närvarande är jag särskilt intresserad av icke-kommutativa dimensionsteorier, regularitetsegenskaper för icke-enkla C*-algebror, och Cuntz-semigruppen.

Startdatum: 1 januari 2024

Johannes Borgqvist

Johannes Borgqvist

Postdoktor vid Avdelningen för tillämpad matematik och statistik

Jag är en Fellow hos Wenner-Gren Stiftelserna i Stockholm som precis avslutade en treårig anställning som en gästforskare på postdoktoral nivå vid Wolfson Centre for Mathematical Biology på Matematiska Institutionen vid Oxfords Universitet. Innan jag blev en Wenner-Gren Fellow, så tog jag min doktorsexamen år 2020 vid Institutionen för matematiska vetenskaper vid Göteborgs universitet, och det är ett stort nöje att återvända till min heminstitution. Med start i januari 2024, så kommer jag fortsätta min forskning vid Institutionen för matematiska vetenskaper på Chalmers tekniska högskola, och min forskning handlar om att analysera, välja och konstruera mekanistika modeller inom biologi som består av ordinära differential ekvationer (ODEer) genom att använda Lie-symmetrier. Så här långt har jag framförallt ägnat mig åt klassiska symmetrianalyser av mekanistiska ODE modeller inom biologi med en betoning på att försöka tolka betydelsen av de symmetrier vi har hittat i ett biologisk sammanhang. Jag har också utvecklat och implementerat ett symmetribaserat ramverk för modellselektion där flera kandidat ODE-modeller passas till tidsseriedata. I nuläget arbetar jag vidare med dessa idéer, och jag arbetar också på ett projekt som innefattar symmetrier inom ramen för en så kallad strukturell identifierbarhetsanalys. Utöver mitt arbete med symmetrimetoder, så har jag även jobbat med modeller bestående av partiella differential ekvationer (PDEer) som beskriver mönsterbildning via så kallad Turing-instabilitet, och ett långsiktigt mål är att analysera dessa spatiella processer med hjälp av Lie-symmetrier.

Startdatum: 1 januari 2024

Porträtt av Sagy Ephrati

Sagy Ephrati

Postdoktor vid Avdelningen för tillämpad matematik och statistik

Jag tog nyligen min doktorsexamen vid Universiteit Twente i Nederländerna och kommer att ansluta till Klas Modins grupp som postdoktor.

Mina huvudsakliga forskningsintressen ligger inom beräkningsmässig vätskedynamik, (stokastisk) modellutveckling för geofysiska flöden, och att kombinera dessa ämnen med geometrisk mekanik.

Startdatum: 1 december 2023

Pierre Nyquist

Universitetslektor vid Avdelningen för tillämpad matematik och statistik

Startdatum: 1 december 2023

Anna Rohova

Doktorand vid Avdelningen för analys och sannolikhetsteori

Startdatum: 20 november 2023

Annamaria Ortu

Postdoktor vid Avdelningen för algebra och geometri

Startdatum: 1 november 2023

Porträtt Bin Han

Bin Han

Projektassistent vid Avdelningen för tillämpad matematik och statistik

Jag är forskarassistent vid Göteborgs universitet och arbetar inom ett projekt som handlar om spatiotemporal (tid och rum/geografi) statistisk analys och maskininlärningsbaserad analys av covid-19-smitta i Sverige. Dessförinnan var jag postdoc vid KTH, med Liam Solus som mentor, och postdoc vid Bar-Ilan University, med Ron Adin och Yuval Roichman som mentorer. Jag avslutade min doktorsexamen i matematik i februari 2020 vid University of Lyon 1 under handledning av Jiang Zeng.

Forskningsområden: statistik och maskininlärning, algebraisk och geometrisk kombinatorik, enumerativ kombinatorik.

Startdatum: 20 oktober 2023

Elias Nyholm

Doktorand vid Avdelningen för algebra och geometri

Startdatum: 1 oktober 2023

Porträtt Moritz Hauck

Moritz Hauck

Postdoktor vid Avdelningen för tillämpad matematik och statistik

Moritz Hauck disputerade vid Universität Augsburg. I sin doktorsavhandling arbetade han med nya diskretiseringsmetoder för multiskalproblem. De utvecklade metoderna använder lokalt beräkningsbara problemspecifika basfunktioner med optimala enhetliga approximeringsegenskaper och den föreslagna metoden tillåter betydande beräkningsbesparingar på grund av förbättrade lokaliseringsegenskaper.

Som postdoktor kommer han att arbeta med utvecklingen av snabba diskretiseringsmetoder för fiberbaserade material, med hjälp av sina kunskaper om multiskalproblem och deras lösningar. Han kommer särskilt att utveckla multinivå- och multiskalmetoder och tillhandahålla en rigorös teoretisk ram under antagandena om homogenitet och konnektivitet av det underliggande nätverket i grova skalor.

Startdatum: 1 oktober 2023


Matematiska vetenskaper, en gemensam institution vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet.