Centrum och infrastrukturer vid Kemi och kemiteknik

Bild 1 av 1
Forskare i infrastukturen kemisk avbildning

Institutionen för kemi och kemiteknik är involverade i flera forksningscentrum som samlar kompetens inom olika områden, ofta i samverkan med andra lärosäten och med näringslivet.

Forskningscentrum vi är involverade i

Kompetenscentrum för återvinning

Kompetenscentrum för återvinning, CCR, är en kreativ plattform för en bred samverkan mellan akademi och industri inom materialåtervinningsområdet. Materialåtervinning samt återanvändning av material och komponenter är centrala delar av en resurssmart materialanvändning i ett hållbart samhälle.

Centrum för kemisk processteknik

  Centrumet förenar utbildnings- och forskningsverksamheten inom kemiteknik, styrteknik, bioteknik, fluiddynamik, processanalytisk teknik, mätteknik och tillämpad matematik.  

FibRe

FibRe är ett Vinnovafinansierat kompetenscenter, som är ett forskningskonsortium mellan akademi (Chalmers och KTH), industri och offentliga verksamheter. Visionen är ett hållbart samhälle där termoplastiska fossilbaserade plaster ersätts med vissa cellulosabaserade material.

Centrum för högtemperaturkorrosion

Centrum för högtemperaturkorrosion, HTC, är ett nationellt tvärvetenskapligt forskningscentrum inriktat på högtemperaturkorrosion. Vår vision är att ta fram ny kunskap för att lösa materialproblem som är strategiskt viktiga i arbetet för ett hållbart energisystem. HTC finansieras av Energimyndigheten, Chalmers och 22 medlemsföretag.

Kompetenscentrum för katalys

KCK är ett nationellt tvärvetenskapligt forskningscentrum. Forskningen är fokuserad mot katalys; för syntes och produktion av förnybara energibärare, för reduktion av växthusgaser och emissioner, för bränsleceller och elektrobränslen och för energieffektiva kemiska processer. Områden som är avgörande för omställningen till ett hållbart samhälle.

Saint – Swedish Academic Initiative on Nuclear Technology research

Saint är ett kompetenscenter grundat av Chalmers och Uppsala universitet. För att skapa en välmående miljö för forskning och utbildning inom strålningsvetenskap i Sverige arbetar centrumet med att intensifiera samarbetet inom området, nå en mer effektiv användning av existerande infrastruktur, öka intresset för utbildningar inom strålningsvetenskap, hjälpa forskare att nå ut med sin forskning och möjliggöra nya forskningssamarbeten.

Wallenberg Wood Science Center

Wallenberg Wood Science Center, WWSC, är ett forskningscentrum med fokus på nya, innovativa material från skogen. Centrumet bygger ny, djupgående kunskap och kompetenser för en hållbar framtid och bidrar därmed till att skapa värde från skogsråvara.

Forskningsinfrastrukturer vi är involverade i

Kemisk avbildning

En forskningsinfrastruktur med fokus på masspektrometri med hög lateral upplösning. Infrastrukturen erbjuder ett brett utbud av verktyg för analytiska frågor inom materialvetenskap, geovetenskap och life science. De multimodala avbildningsmöjligheterna gör CII unik genom att vi har verktyg och kompetens för både MALDI and TOF-SIMS.

Chalmers materialanalys-laboratorium

Laboratoriets primära funktion är att tillhandahålla resurser för att utföra världsledande forskning men även att verka som en mötesplats för forskare och studenter. Detta bidrar till ett multidisciplinärt angreppssätt på vetenskapliga utmaningar och till att kanalisera tekniköverföring och informationsutbyte med samhället i stort. Förutom detta verkar CMAL även för att tydligare synliggöra materialforskning vid Chalmers och för att förbättra kvalitén inom utbildning och tredje uppgiften.