Tillämpad kemi

Bild 1 av 5
Två forskare vid mikroskåp för materialanalys
Forskare i laboratorium med prov på material i nanostorkel
Forskare vid varning för högspänningsskylt
närbild på material i forskningslabb
Forskare i labb för materialanalys
Foto: Henrik Sandsjö

Arbetet inom avdelningen sträcker sig över ett brett fält inom kemi och även över andra ämnesområden. Vår forskning är framför allt inriktad på tillämpning, det vill säga forskning som omedelbart eller inom en snar framtid ska kunna användas för att ge en ny eller bättre lösning till ett problem som samhället står inför.

Forskningsområden på Tillämpad kemi 

Exempel på områden där vår forskning kan tillämpas är fossilfria bränsle och energisystem, elektroniska prylar (så kallad IOT), hälsa och medicin, användningar av fiber och skogsmaterial, olika former av katalys.

Inom forskningen som är relaterad till polymerer studeras relationerna mellan makromolekylers strukturegenskaper och produkters slutliga egenskaper. Som exempel kan nämnas basplaster, biopolymerer och konjugerade polymerer.

Ytkemiforskningen rör dels våt ytkemi, baserad på ytaktiva ämnens uppträdande i vatten och vid gränsytor, dels torr ytkemi, vilket främst omfattar heterogenfaskatalys.

Forskningen inom farmaceutisk teknologi är inriktad mot användningen av lipider och polymerer i läkemedelsberedningar och andra biotekniska tillämpningar.

Forskningsledare och forskargrupper på Tillämpad kemi

Forskningscentrum relaterade till Tillämpad kemi

FibRe

FibRe är ett Vinnovafinansierat kompetenscenter, som är ett forskningskonsortium mellan akademi (Chalmers och KTH), industri och offentliga verksamheter. Visionen är ett hållbart samhälle där termoplastiska fossilbaserade plaster ersätts med vissa cellulosabaserade material.

Kompetenscentrum för katalys

KCK är ett nationellt tvärvetenskapligt forskningscentrum. Forskningen är fokuserad mot katalys; för syntes och produktion av förnybara energibärare, för reduktion av växthusgaser och emissioner, för bränsleceller och elektrobränslen och för energieffektiva kemiska processer. Områden som är avgörande för omställningen till ett hållbart samhälle.

Wallenberg Wood Science Center

Wallenberg Wood Science Center, WWSC, är ett forskningscentrum med fokus på nya, innovativa material från skogen. Centrumet bygger ny, djupgående kunskap och kompetenser för en hållbar framtid och bidrar därmed till att skapa värde från skogsråvara.