Examina på Chalmers

Bild 1 av 1
Chalmershus

Chalmers utfärdar olika typer av examina, både yrkesexamina med olika inriktningar och generella examina inom flera huvudområden. Vad som krävs för en examen bestäms av examensordningen. Utbildningsprogrammen är formade så att de leder till olika examina.

Chalmers examensordning styr

Det är regeringen som beslutar vilka examina som ett lärosäte får utfärda. Varje universitet och högskola får därutöver besluta om lokala föreskrifter, examensbenämningar och inrätta huvudområden. Examenskraven för en viss examen regleras alltså i både en nationell examensordning, som utgör bilaga 2 till Högskoleförordningen (1993:100), och de kompletterande lokala examenskrav som beslutats av Chalmers, vilka alla finns med i Chalmers lokala examensordning. Kraven kan förändras och försvåra uttaget av en examen om man väntat länge med att ansöka.

I Chalmers lokala examensordningar, en för grund- och avancerad nivå och en för forskarnivå, anges vilka examina Chalmers får utfärda och vilka huvudområden vi har. De innehåller också mål och examensfordringar för varje examen, till exempel kravet om MHU- och MTS-poäng eller poäng för arkitekturdesignprojekt. Tillsammans med varje programs utbildnings- och programplaner bestämmer de vad man måste ha läst för att få en examen.

student pluggar

Chalmers utbildningsstruktur hjälper dig till examen

Sverige följer Bolognamodellen för att underlätta jämförelser av examina inom Europa. Den bygger på tre års kandidatstudier på grundnivå (180 hp) och två års masterstudier på avancerad nivå (120 hp).

Vid Chalmers kan kandidatdelen och masterdelen i rätt kombination även ge en yrkesexamen på avancerad nivå (300 hp) såsom en arkitekt- eller civilingenjörsexamen. Följer du programplanerna för ett av grundprogrammen för civilingenjörer eller arkitekter, och ett masterprogram ackrediterat av grundprogrammet, är du på rätt väg mot din yrkesexamen på masternivå.

Allt som avviker från programplanerna måste ges dispens eller tillgodoräknas och dokumenteras av din utbildningssekreterare.

Chalmers har program för olika yrkesexamen även på grundnivå (180 hp) och program som ger en generell kandidatexamen (180 hp) för några olika huvudområden.

Program på Chalmers

Ackrediterade masterprogram

För att ditt masterprogram ska kunna vara den avslutande delen av din civilingenjörs- eller arkitektutbildning måste det vara ackrediterat av ditt grundprogram det läsår du började på din master. Vilka masterprogram, som är ackrediterade vilka grundprogram, hittar du i antagningsordningens ackrediteringsmatris för aktuellt läsår.

Här kan du hitta antagningsordningens ackrediteringsmatris.

Huvudområden på Chalmers

Du kan hitta ditt masterprograms huvudområde(n) i masterprogrammets utbildningsplan för det år du blev antagen. Sök programplan för ditt masterprogram. Där hittar du även din utbildningsplan och huvudområde under rubriken Examen.

Vad kan ingå i en examen?

Avslutade, icke överlappande kurser på högskolenivå, som inte är använda i en förkunskapsgrundande examen kan ingå i din examen. Även de lokala kraven om till exempel nivå och huvudområde, som programplanerna bland annat hjälper dig med, ska vara uppfyllda. Studievägledaren eller utbildningssekreteraren på ditt program är behjälpliga om du har funderingar om innehållet i din examen.

Översikt kontaktpersoner per program

Kurser från andra lärosäten ska tillgodoräknas

Kurser lästa vid andra lärosäten i Sverige eller utomlands kan tillgodoräknas i din examen om studierna är relevanta för det program du har läst eller kan fylla ett fritt valbart utrymme. Studiernas relevans utreds, beslutas och dokumenteras av utbildningssekreteraren för programmet. Tillgodoräknandet ska föras in i Ladok och synas som tillgodoräknade studier.

Sidan Tillgodoräknande

Kurser får inte överlappa

När två eller flera kurser har samma eller delvis samma innehåll överlappar de varandra. Då får de inte tillsammans ingå i examen.

Inga kurser utöver examen i beviset

Bara kurser som krävs för att uppfylla examenskraven kommer att ingå i din examen och skrivas ut i ditt examensbevis. Om du har fler högskolepoäng på Chalmers och det finns ett valbart utrymme i din examen kan du välja vilka kurser som ska ingå. Du kan själv skriva ut ett resultatintyg från Ladok med övriga kurser att bifoga ditt examensbevis.

Ladok: Studiedokumentationssystem
Ladok: StudiedokumentationssystemLadok för studenter är din egen studentsida i Ladok där du kan planera dina studier.

Studier före 1 juli 2007