Interdisciplinär forskningsmiljö

Bild 1 av 1
Man framför whiteboard

På CLS forskar vi kring lärande och kommunikation, kunskapsdelning och kunskapsorganisation. Enkelt uttryckt; här intresserar vi oss för hur forskare kommunicerar sin forskning, hur lärare undervisar, hur studenter lär sig och hur undervisning och lärande kan utvecklas och förbättras.

Bidrar till Chalmers mål om forskarutbildning i världsklass

Forskarutbildningen på Chalmers ska vara av högsta internationella klass. Alla doktoranders arbete ska kännetecknas av vetenskapligt djup, förmåga att se sitt arbete ur ett brett samhällsperspektiv och god förmåga att kommunicera forskningsresultat till omvärlden. Vi på CLS bidrar till detta genom verksamheten Generic and Transferable Skills (GTS). GTS erbjuder utbildning till doktorander inom bland annat kommunikation, pedagogik, ledarskap och forskningsetik.

Genom tvärdisciplinära arbetsgrupper och en utåtriktad verksamhet erbjuder vi doktoranderna möjligheter att skapa nya nätverk för att pröva, öva och förstärka den kommunikativa samarbetsförmågan. Målet är att fördjupa de personliga och professionella färdigheterna som hjälper forskaren att göra sig synlig på arbetsmarknaden, ta sig an komplexa samhällsutmaningar och bidra till ett hållbart samhälle.

Rapportserie om kommunikation i högre utbildning

I den här serien publicerar vi forskningsrapporter inklusive working papers om teman som relaterar till det breda ämnet kommunikation och lärande inom högre utbildning. Vi välkomnar bidrag från olika discipliner, inklusive men inte begränsat till utbildningsvetenskap, tillämpad lingvistik och organisation/ledarskapsforskning.

Interdisciplinär forskningsmiljö

CLS är en liten men snabbt växande forskningsmiljö på Chalmers. Här arbetar vi nära varandra, i både bokstavlig och metaforisk bemärkelse. Det gör att vi kan ta itu med forskningsfrågor tillsammans så snart de uppstår, skapa samarbeten på ett naturligt sätt och dra nytta av varandras expertis.
CLS forskning inom ingenjörsutbildningsvetenskap och lärande kopplat till kommunikation och språk bidrar till att förstå förutsättningarna för lärande, undervisning och kommunikation inom högre utbildning och forskning, främst inom Science, Technology, Engineering & Mathematics - STEM. Vår forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap bidrar till ökad kunskap om strategisk publicering och problematisering kring genus i samband med publicering av forskning.

Forskarskola med två inriktningar

2020 startade CLS forskarskolan Kommunikation och lärande inom Science, Technology, Engineering & Mathematics - STEM. Forskarskolans doktorander engagerar sig i forskarutbildning och forskning inom till exempel interkulturell kommunikation, vetenskaplig kommunikation, kooperativt lärande i innovativa lärandemiljöer och kooperativt skrivande inom ingenjörsutbildning.
Forskarskolan erbjuder två inriktningar:

  • lärande kopplat till kommunikation och språk, eller
  • lärande i en ingenjörsvetenskaplig kontext

Båda har sin grund i praktiknära och tillämpad forskning.
Förutom institutionens egna doktorander är CLS också regelbundet värd för tvärvetenskapliga doktorander. De har sin hemvist på en annan institution men vill inrikta sin forskning på antingen lärande eller kommunikation inom sitt ämne.

Här kan du läsa mer om vår forskarskola 

Forskarskolan SPETS

CLS deltar också i forskarskolan SPETS (Studies on Professional Education and Training for Society) som utgör en nationell arena för forskning och forskarutbildning om professionsutbildning och professionell utveckling. Det övergripande syftet är att stärka kunskapsbasen inom området och fördjupa diskussioner och samverkan såväl nationellt som internationellt.

Professionsutbildning är yrkesinriktade program, till exempel ingenjörsutbildningar, och program som leder till legitimationsyrken som lärarutbildning och hälso- och sjukvårdsutbildning men också utbildningar med konstnärlig examen. Även forskarutbildning ryms inom SPETS, liksom högskolans interna professionsutvecklande insatser för de egna lärarna och forskarna.

Inom SPETS bedrivs för närvarande forskning om högskolans och den högre utbildningens villkor, om forskning och undervisning, handledning och lärande, om utbildningspolitik och digitalisering. Inom arenan har flera viktiga och för samhället aktuella kunskapsbehov identifierats för vilka det behövs ny forskning.

Läs mer om forskarskolan på Lunds universitets webbplats 

Sex olika forskningsteman

Forskningsgrupper vid CLS representerar konstellationer av forskare som delar intresse kring ett gemensamt tema och samarbetar flexibelt kring olika forskningsrelaterade mål, som till exempel att medförfatta konferensbidrag, skriva vetenskapliga artiklar, skapa externa initiativ och ansöka om finansiering.

Klicka på respektive tema om du vill veta mer.

Viktiga inspel från gästforskare

Både tillfälliga och mer återkommande besökande forskare främjar CLS samverkans- och internationaliseringsarbete och utvecklar våra forskningsnätverk, både på individ- och institutionsnivå.
Du hittar mer information om vilka gästforskare som valt att komma till CLS här under.

Våra gästforskare