Starkt solljus.

Energi

För omställning till hållbara energisystem och samsyn kring långsiktiga utmaningar.

Chalmers övergripande forskningsområden inom Energi

Två personer arbetar i ett ellabb.

El i samhälls­utvecklingen

Samhällets elkraft-system behöver på ett tillförlitligt sätt hantera olika och varierande energislag.

Vi forskar på elkraftproduktion och distribution, för att öka mängden förnybar och varierande el i kraftsystemet. Men även på material och diagnostik för högspänningsnät. Forskningen omfattar också teknoekonomiska aspekter av energisystem.

Fyrfilig väg.

Hållbara fordons­teknologier

Transporter är en energikrävande sektor som till stor del är beroende av fossila bränslen.

Vår forskning berör alla transportformer, men vägtransporter är det dominerande forskningsfältet. Forskning bedrivs inom vätgas, el- och hybridfordon, fordonets energipåverkande design och miljöpåverkan.

Reningsverk

Energi i byggsektorn

Byggsektorn står för cirka 30–40 procent av de växthusgasutsläpp som orsakas av människan.

Det finns en betydande potential att minska vår klimatpåverkan genom att förbättra energieffektiviteten i byggsektorn. Vår forskning omfattar energi i enskilda byggnader, energi i bebyggelse samt energi och inomhusmiljö.

Solpaneler

Energi i en cirkulär ekonomi

Att ersätta icke-förnybara resurser, särskilt fossila bränslen, med biomassa är en hörnsten i den cirkulära ekonomin.

Vi forskar på industriella förbrännings- och förgasningsprocesser, kolavskiljning och lagring samt hållbara biokemiska- och kemiska processer och processintegration. I fokus är att göra dagens fossila bränslen och biomassa mer effektiv och mindre skadlig för hälsa och miljö.

Närbild på laboratorieinstrument

Energi­omställning

För att göra världens energianvändning hållbar krävs förändring i dagens stora och komplexa energisystem.

Vår forskning syftar till att sprida kunskap inom energisystemanalys, energiteknikbedömning, energianvändning och konsumentbeteende samt analys av innovationssystem.