Ny doktorandkurs i forskningsetik

I höst startar doktorandkursen ”Research Ethics in Science and Technology”, den första Chalmerskursen för doktorander i ämnet forskningsetik. Doktoranderna utgår från sin egen forskning och ska belysa forskningsetiska problem som är relevanta för just dem.
Vi ställde sex frågor till Petra Andersson, forskare i filosofi, som leder kursen.
Vad är forskningsetik?
Forskningsetik är alla de etiska frågor som rör forskningen, både inom akademin och i relation till allmänheten och relationer mellan forskare och finansiärer samt givetvis relationen mellan forskare och det som forskningen handlar om – inte minst då dessa är människor eller djur. Forskning är en viktig maktfaktor i samhället, och med makt följer ansvar. Därför är forskningsetik viktigt.

Varför tycker du att en doktorand ska gå den här kursen?

– För att lära sig att identifiera etiska problem som är relevanta för hens egen forskning och för det forskningsområde som doktoranden befinner sig i.


Hur kommer doktorander att kunna använda sin kunskap från kursen i sitt dagliga arbete?
– De kommer att utveckla en förhöjd förmåga att identifiera etiska problem, att identifiera situationer då inte enbart fakta utan även värderingar är relevanta, vilket är oftare än vi nog ofta riktigt vill tro inom akademin. De kommer att finna att värderingar påverkar mer ​av våra olika beslut och handlingar – även inom den kunskaps- och faktaintensiva vardag som det vetenskapliga arbetet är – än vad vi spontant tror.

Vilka frågor kommer ni att ta upp i kursen?
Inom teknikforskning uppstår frågor om problem som kan uppstå kring eller på grund av den produkt eller det objekt som forskningen ägnar sig åt. Kan resultatet användas på destruktiva vis? Kan processerna användas på destruktiva vis? Viktiga frågor inom akademin handlar förstås om plagiering, till exempel om seniora forskare som använder studenters arbeten som om de vore deras egna. En intressant etisk fråga är hur vi gör då vi är oense om metodval eller analys. Inte minst om oenigheten samtidigt är påverkad av akademisk rang, till exempel om en doktorand är skeptisk till sin handledares metodval.


Etiska frågor inom forskning kan variera mellan olika forskningsområden – hur hanterar ni sådana skillnader i ingångar till ämnet i den här kursen?
– Doktoranderna utgår alla från sin egen forskning, och de får i uppgift att hitta artiklar som belyser forskningsetiska problem som är relevanta i deras egen forskning. Jag bistår med att hantera de etiska principerna och begreppen, meda​n doktoranderna självständigt och tillsammans med varandra får arbeta med att tillämpa dessa principer och begrepp utifrån sin egen kunskap om sitt eget forskningsområde.


Vilka är de viktiga framtida utmaningarna kring forskningsetik?

– Inom teknik handlar det förstås om att lösa överhängande miljöproblem, helst utan att orsaka nya. Men jag tror också att vi behöver bli mycket bättre på att se hur samhällsvetenskaplig forskning och teknikforskning behöver interagera, och där tror jag vi har mycket att arbeta med för att överhuvudtaget förstå varandra över de disciplinära gränserna. Det är något som jag tycker att vi är etiskt förpliktade att klara av för att göra framtiden mindre osäker.

Läs mer om kursen "Research Ethics in Science and Technology" och om hur du anmäler dig

Sidansvarig Publicerad: to 08 nov 2018.