Våra forskare

Här finns information om våra forskare och vilka forskningsintressen de har. Informationen är sorterad på respektive forskare i bokstavsordning.

Tom Adawis huvudsakliga forskningsintresse är ett socio-kulturellt perspektiv på lärande. Han bedriver forskning inom tre övergripande områden: lärande för hållbar utveckling, autentiska lärmiljöer, samt IKT i undervisningen.

Tahereh Dehdarirad är bibliometriker och hennes forskningsintressen är bibliometri, altmetri, könsskillnader inom vetenskap samt social nätverksanalys. För närvarande jobbar hon med två studier:"Which Type of Research is Cited More Often in Wikipedia? A Case Study of PubMed Research" och "Quantifying the reproducibility of scientometrics analyses: a case study".

Andreas Erikssons forskning handlar främst om hur kommunikation integreras i ingenjörsutbildning ("Integrating Content and Language – ICL"). Forskningen fokuserar på skrivande och om vilken syn studenter och lärare har på skrivandets roll inom utbildningen samt vad som karaktäriserar skrivandet inom en specifik ämnesdisciplin. Han har även deltagit i genreinriktade studier som har undersökt hur studenter och forskare inom kemiteknik kommenterar figurer och tabeller i vetenskapliga texter. Forskningen bidrar till att beskriva genrer inom ett visst ämnesområde och kan även användas för att kontrastera skrivande inom olika discipliner.

Magnus Gustafssons forskning inriktas huvudsakligen på hur lärande kan förstärkas med hjälp av mera välutformade och genomtänkta kommunikationsaktiviteter. Mycket av hans forskning är inriktad mot skrivande för lärande och hur sådana läraktiviteter kan integreras på effektiva sätt inom ramen för olika ämnesutbildningar. I det avseendet är hans forskning kopplad till disciplinspecifik kommunikation och akademiska diskurser. En stor del av hans arbete omfattar dessutom studenters eller forskares återkoppling på varandras texter eller  i såväl grundutbildningssammanhang som publikationssammanhang. 

Hans Malmström forskar inom tillämpad språkvetenskap, lärande, och text och diskursanalys. Hans forskning behandlar huvudsakligen aspekter av andraspråksinlärning (särskilt akademisk vokabulär och terminologi) i akademiska lärandemiljöer där engelska används som undervisningsspråk. En annan del av Hans forskning undersöker hur språk och kommunikation som integreras på ett medvetet sätt i ämneslärandet kan stärka lärandet. En liten del av Hans forskning är också inriktad på text och diskursanalys (både inom religiös diskurs och fastighetsmäklardiskurs). Under perioden 2017–2018 arbetar Hans som gästredaktör för tidskriften TESOL Quarterly. Hans är viceprefekt för forskning och forskarutbildning på institutionen för Vetenskapens kommunikation och lärande.

Raffaella Negrettis​ forskning kretsar kring frågor om lärande av språk och kommunikativ kunskap, särskilt inom akademiskt och vetenskapligt skrivande, och inlärningsprocesser som självreglering och metakognition. Hon är intresserad av hur studenter blir skribenter i sina discipliner, hur skrivande stimulerar kognitiv utveckling och kritiskt tänkande, såsom vilken skrivpedagogik som bäst uppmuntrar retorisk flexibilitet och effektivitet i vetenskaplig kommunikation. Hon har forskat om digital språkinlärning och interkulturell kommunikation, och ska inleda forskning inom interdisciplinär och populärvetenskaplig kommunikation: Vilka nya sätt (genrer) att kommunicera vetenskap är tillgängliga för forskare och studenter, och hur kan vi förbereda studenter på att hantera kommunikation inom olika sammanhang och med olika personer? Hon arbetar i projektet "Writing that Works" som fokuserar på writing transfer (överföring av skrivkunskap), och är också involverad i studier om metakognition inom genrepedagogik av vetenskaplig skrivande, om metakognition inom ämneslärareutbildning och lärarstudenters perspektiv på akademiskt skrivande.​

Jakaria Rahmans forskningsintressen är inom scientometri och Open Access. Han fokuserar på sammansättningar av expertpaneler för forskningsbedömning, där hans forskning jämför det kognitiva avståndet mellan panelmedlemmar och forskningsgrupper baserat på publikationsportföljer tillgängliga i Web of Science och Scopus-databasen. Han arbetar också med bibliometrisk nätverksanalys och visualisering där hans syfte är att utforska de viktigaste aktörerna i ALISTORE-nätverket. Sedan en lång tid tillbaka arbetar han även med universitetens utmaningar med ”rovdjurtidskrifter” (predatory journals) och frågan om hur man hanterar den sortens tidskrifter i systemet med prestationsbaserad forskningsfinansiering.

Marco Schirones avhandling undersöker forskares informationsbeteende då de refererar och väljer publiceringskanaler. Metoder som används är bibliometri och etnografi. Utöver forskning inom den bibliometriska traditionen används även teorier och modeller från andra forskningsfält, bland annat informationsbeteendestudier, vetenskapsteori och vetenskapssociologi. Särskild vikt i avhandlingsarbetet läggs vid att utveckla ett teoretiskt ramverk för att undersöka referenspraktiker ur ett vetenskapssociologiskt perspektiv.

Christian Stöhrs forskning behandlar både formella och informella aspekter av lärande och faller inom ramen för tekniskt förstärkt och livslångt lärande. En del av hans nuvarande forskning är inriktad på att studera MOOC:ar, deras pedagogik, inverkan och förhållande till samhället. Detta inkluderar lärarutveckling genom MOOC:ar, samt analysbaserade studier om användningen av mobila enheter i MOOC:ar. Som en del av Chalmers stöd till Blended Learning samverkar han med lärare på Chalmers och andra universitet och hjälper dem att tillämpa en vetenskaplig inställning till deras utveckling som lärare. Där bedriver han forskning kring tekniskt förstärkt lärande, till exempel det omvända klassrummet och videobaserat lärande, och deras inverkan på studenternas lärande. Genom dessa kumulativa fallstudier undersöker vi hur och/eller varför någonting fungerar, för vem och under vilka omständigheter.
​​

Sidansvarig Publicerad: må 22 nov 2021.