Mer om talarna på Chals 2022

Sara Kjellberg, bibliotekschef Malmö universitetsbibliotek
Arbetar aktivt med att utveckla universitetsbibliotekets roll som plats för möten såväl mellan människor som mellan människor och kunskap. En viktig utgångspunkt är biblioteksrummens funktion som social infrastruktur och hur lärosätesbiblioteken är öppna platser som har många funktioner. Hon har även bakgrund som forskare inom digitala kommunikationspraktiker och är därför också extra nyfiken på samspelet mellan platsens betydelse och digitaliseringen i pandemins kölvatten.

Jonaz Björk, d
igital scenograf på Learning Lab vid Akademiska Hus i Göteborg
Han har i uppdrag att skruva på hur man kan använda rummet för lärande. Med stöd av ljus, projektioner, textiler och olika möbler utmanar jag tillsammans med användaren den traditionella undervisningen eller föreläsningen genom att tänka lärande på bredden, höjden och djupet.

Petra Trobäck.jpgPetra Trobäck är strategisk tankepartner, perspektivfrämjare, förundransivrare, tvivlare, rumsfantast, biblioteksentusiast, katalysator, moderator, föreläsare, utforskare… 
Sedan 2005 har hon jobbat med bibliotek som vill skapa attraktiva och relevanta biblioteksrum.
Mer info på hennes personliga sida 

Katriina Byström, professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid OsloMet
Under många år har informationsflöden på arbetsplatsen utgjort hennes centrala forskningsintressen, både i relation till specifika arbetsuppgifter och som en del av utveckling av arbetspraktiker. För sex år sedan lanserade hon en futuristisk "metafor peopleless offices", med folktomma kontor som ett resultat av långtgående digitalisering. En utveckling som realiserades på bred front över en natt i mars 2020.​​​
Mer info på hennes personliga sida​

Marie Leijon, fil.doktor och docent i pedagogik samt lektor i högskolepedagogisk utveckling på Malmö universitet
Marie Leijon driver bland annat projektet Universitetslärarprofession i post-pandemiska hybrida lärandemiljöer med två inriktningar: Å ena sidan avser det bidra med ny kunskap om hur en snabb och tvingande digitalisering av högre utbildning påverkar universitetslärares profession. Å andra sidan avser projektet ge rekommendationer för undervisningen efter pandemin, i en miljö som troligtvis då består av en kombination av digitala och icke-digitala undervisningsmiljöer.

Johanna Palm, Bibliotekarie vid Linnéuniversitetets bibliotek. Har förberett och genomfört samordningen av UB och universitetets Infocenters gemensamma first line i biblioteket i Kalmar. Arbetar under hösten tillsammans med bland annat it-avdelningen och Lokal- och serviceavdelningen med att utveckla självserviceytor för UB:s tjänster i både Kalmar och Växjö.

Mirjam Josbrant, pedagogisk utvecklare på Luleå tekniska universitet.  Hon arbetar med bibliotekets lärandestöd, vilket bland annat innebär utveckling av lärmiljöer och arbetssätt i bibliotekslokalen.


Gert Wingårdh, ägare av Wingårdhs arkitekter. Gert Wingårdh är en av landets mest omtalade arkitekter. Han har fått sex Kasper Salin-pris, vilket är fler än någon annan svensk arkitekt. Hans arbeten sträcker sig från butiksinredningar till fabrikskomplex, och han har deltagit i en del projekt som fått internationell uppmärksamhet. Han promoverades 1999 till teknologie hedersdoktor på Chalmers.

Sidansvarig Publicerad: må 04 jul 2022.