Kursplan för Profilkurs: tanksegment

Kursplan fastställd 2021-02-02 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnProfile course: Tank segment
 • KurskodSJM127
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareTSJKL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 75165
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0121 Övning, del A 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp3 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0221 Inlämningsuppgift, del B 4,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp4,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0321 Tentamen, del C 7,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp
 • 14 Mar 2022 fm L
 • 08 Jun 2022 fm L
 • 24 Aug 2022 fm L

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

För studenter på sjökaptensprogrammet

Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:

SJO780 Sjötransport av tanklaster


För studenter på sjöingenjörsprogrammet

Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:

SJO701 Strömningslära och termodynamik
SJO062 Ång- och kylanläggningar
SJO546 Skepps- och lastsäkerhet

Syfte

Kursen syftar till att ge den studerande goda teoretiska kunskaper i hantering och transport av kondenserade gaser i bulk, både ombord på LNG- och LPG-fartyg. Kursen är inriktad på säkerhet ombord samt de operativa delarna med avseende på det nautiska befälets arbetsuppgifter. Godkänd kurs ger tillsammans med godkänd brandskyddsutbildning underlag för specialbehörighet ombord på fartyg som transporterar kondenserade gaser i bulk enl. 3 kap. 5§ förordning (2007:237) om behörigheter för sjöpersonal.

Kursen ska vidga studenternas förmåga inom alla delar av det operativa arbetet ombord som vaktstyrman.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

1. Beskriva gasers fysikaliska och kemiska egenskaper
2. Redogöra för termodynamiska lagar
3. Utföra förekommande termodynamiska beräkningar
4. Redogöra för systemen ombord på ett gastankfartyg
5. Beräkna lastintag
6. Genomföra lastning/lossning av resan
7. Hantera risker och säkerhet
8. Bedöma fartyg- och lasters miljöpåverkan
9. Planera en resa ifrån hamn A till Hamn B för en produkttanker avseende navigation, lasthantering och samtlig dokumentation
10 .Utvärdera egen och andras kompetens gällande navigationsvakt
11. Redovisa dokumentation ifrån alla delar av resan i enlighet med branschstandard för kontrollorgan.
12. Kunskap om krav för lotsdispens

Innehåll

- Gasers fysikaliska och kemiska egenskaper
- Termodynamik
- Hantering av systemen ombord på gastankfartyg
- Risker och säkerhet
- Miljöpåverkan
- Kommersiella kontrakt och dokument inom tanksjöfart
- Träning inför lotsdispens
- Vettingprocedurer inom tanksjöfart

Organisation

Obligatoriska kursmoment såsom föreläsningar, räkne- och simulatorövningar.
Projektarbete där studenten själv söker information, sammanställer och redovisar den kompletta planeringen.

Litteratur

Olsson Neptun, Tomas (ed) Tanker Safety - Liquefied Gases, volume 1 (2006)
Olsson Neptun, Tomas (ed) Tanker Safety - Liquefied Gases, volume 2 (2019)

Examination inklusive obligatoriska moment

Moment 0121 Övning Aktivt deltagande under simulatorövningar

Moment 0122 Inlämningsuppgift Obligatoriska kursmoment enligt kurshemsida i Canvas

Moment 0123 Skriftlig tentamen omfattande lärandemål 1-5 och 7.
För godkänt betyg krävs 80% rätt.


Hjälpmedel vid tentamen
Kurskompendia volym 1-2, inkl. egna anteckningar i kurskompendia.
Typgodkänd kalkylator.


Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

STCW