Kursplan för Organisation och ledarskap ombord

Kursplan fastställd 2021-02-02 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnOrganisation and on board leadership
 • KurskodSJO901
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSJKL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 75161
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0121 Inlämningsuppgift, del A 4,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp4,5 hp0 hp0 hp
0221 Övning, del B 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp3 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper


Syfte

Syftet med kursen är att den studerande skall få en grundläggande förståelse för samspelet grupp‐individ‐chef/ledare samt organisationers uppbyggnad och funktion.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Förklara hur vi förstår oss själva i relation till hur vi förstår andra

- Förklara principerna för hur människor med olika bakgrund interagerar ur ett interkulturellt perspektiv

- Förklara principerna i kommunikation för att förstå och göra sig förstådd

- Kunna ge och ta feedback
- Beskriva gruppdynamik samt förutsättningar för kollektivt handlande

- Förklara grundläggande ledarskapsprinciper

- Redogör för innebörder i ledarskapsteorier och relationen ledarskap-chefskap
- Förklara innebörden i medarbetarskap
- Identifiera viktiga faktorer för samarbete

- Redogör för principer i konflikthantering

- Tillämpa principer för det svåra samtalet/konflikthantering
- Förklara grundläggande genusaspekter
- Redogöra för tänkbara etiska dilemman i organisationer
- Redogöra för arbetsrättslig lagstiftning och arbetsrättens struktur och källor
- Redogöra för anställningsavtalets form och funktion
- Tillämpa grundläggande arbetsrättsliga regelverk
- Redogöra för arbetsmiljölagstiftning
- Redogör för MLC och marin arbetsmiljölagstiftning

Redogör för principer för lärande organisationer

Innehåll

Den bärande tanken i kursen är att gå från hur vi hur vi förstår oss själva, via kommunikation och feedback till gruppteori till ledarskap. Detta är grundblocket. Därefter behandlas chefsaspekten, konflikthantering, lagstiftning, lärande i organisationer. En av inlämningsuppgifterna kommer vara förberedande lektionsplanering för kursen Safety and Security Officer som ges i läsperiod ett efterföljande utbildningsår på Sjökaptensprogrammet.  

- De perspektiv som kommer genomsyra kursen är att förstå andre genom sig själv (det interkulturella perspektivet), genusperspektivet och ledarskapspespektivet. Avsikten är att förmå studenten att omsätta teori i utvecklade tankar om vad detta innebär för hen själv i hens kommande yrkesutövning.

Organisation

I kursen kommer det vara flertal olika moment; föreläsningar, övningar, och rollspel. Den centrala arbetsformen kommer att vara seminariet där det ingår att ta del av ett specifikt material (text, video eller pod) samt skriva en reflekterande text om ämnet som lämnas in innan seminariet där det diskuteras.

 

Stor vikt kommer att läggas på konsten att föra resonemang utifrån specifika premisser. I seminarierna blir man godkänd om man har redogjort för materialet samt lagt en personlig reflektion på det. Reflektionen behöver inte vara i linje med vad läraren har för åsikt i sakfrågan så länge som argumentet för ståndpunkten är väl underbyggt och åsikter och premisser tydligt går att skilja. 

Litteratur

Ledarskapsmodellen - Konsten att matcha individuella och organisatoriska förutsättningar, ISBN: 9789144114897, Gerry Larsson, Josi Lundin, Ann Zander.

Teamutveckling i teori och praktik, ISBN 9789127147423,  Christian JacobssonMaria Åkerlund
Vetenskaplig artikel / Kapitel från bok 
Material på kurshemsida  

Examination inklusive obligatoriska moment

Obligatoriskt deltagande i grupparbete
Skriflig inlämningsuppgift. 

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

STCW