Kursplan för Profilkurs: offshoresegment

Kursplan fastställd 2021-02-08 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnProfile course: Offshore segment
 • KurskodSJM141
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareTSJKL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 75163
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0121 Hemtentamen, del A 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp3 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0221 Övning, del B 4,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp4,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0321 Inlämningsuppgift, del C 7,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:

LNC301 Manövrering och girplanering
SJO596 Navigationssystem A
SJO302 Navigationssystem B

Syfte

Syftet med denna kurs är att introducera studenterna till offshoresegmentet i relation till olika fartyg/installationer, arbetsmetodik, olika typer av operationer, HSE (Hälsa, Säkerhet och Miljö), is och till dynamisk positionering (DP). Detta som en grund för förståelse som studenterna kan utvecklas i och i förlängningen bidra till säkrare operationer offshore för juniorstyrmän.   

Kursen ska vidga studenternas förmåga inom alla delar av det operativa arbetet ombord som vaktstyrman.

Syftet med kursen är att ge studenten grundläggande kunskaper i human factors inom den maritima domänen.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

1. Identifiera ergonomiska principer och förstå hur dessa påverkar operatörernas prestation ombord.
2. Förstå operatörens förmåga och begränsningar samt vad som påverkar en bra kommunikation.
3. Förstå offshoreområdet och olika typer av operationer inom detta. 
4. Förstå olika regelverk samt riktlinjer som omfattar offshoreindustrin. 
5. Tillämpa manövrering av olika specialiserade framdrivningssystem. 
6. Förstå konceptet av säkrare operationer genom ökad HSE (Health, Safety & Environment) kännedom.
7. Genomföra DP Induction-kurs med följande lärandemål enligt Nautical Institute:
"Vid kursen slut skall studenten ha uppnått kunskap om principerna för dynamisk positionering, skall kunna sätta upp ett DP system och en förståelse för den praktiska operation av tillhörande utrustning, inkluderande positioneringssystem. Han/hon skall kunna relatera DP installationen till andra system ombord, tex kraftgenerering, manöveranläggning, tillgängliga referenssystem och till typ av arbete. Han/hon skall också kunna relatera DP operationer till yttre konditioner så som vind, sjö, ström samt fartygets rörelse."  
8. Genomföra planering av en sjöresa samt en offshoreoperation utifrån ett befraktningsuppdrag med avseende på navigation, serviceuppdrag och       förekommande dokumentation. 
9. Genomföra en offshoreoperation som en del av ett bryggteam enligt gällande riktlinjer för offshoreindustrin. 
10. Genomföra en själv-bedömning med avseende på färdigheter och genomförande av en offshoreoperation. 
11. Visa förmåga att kunna utföra en sjöresa som ensam vakthavande styrman på bryggan. 
12. Redovisa dokumentation ifrån alla delar av resan i enlighet med branschstandard samt gällande riktlinjer för offshore service-fartyg.


Innehåll

- Introduktion till Human Factors inom sjöfarten

Definition och påverkan på arbetet ombord
Makro- och mikroergonomi
Ekonomi och ergonomi

- Fysisk ergonomi

Antropometri och kinantropometri
Muskler och skelett
Manuell materialhantering

- Kognitiv ergonomi

Mental arbetsbelastning, stress och individuella skillnader
Trötthet och skiftarbete
Minne
Beslutsfattande
"Mänskliga fel"

- Kommunikation

- Offshoreoperationer 

Generell introduktion till offshore sektorn och en beskrivning av olika typer av fartyg, operationer samt installationer. 
En generell beskrivning av olika regelverk och riktlinjer som industrin omfattas av.
HSE (Hälsa, Säkerhet och Miljö)-säkra operationer inom offshoreindustrin.
Verksamhet med och hantering av olika framdrivningssystem 

- DP Induction-kurs kommer inkludera (enligt Nautical Institute):
Generella principer för dynamisk positionering. 
De olika delarna av ett DP system.
Datorer och kontroll system.
Positionsreferenssystem.
Kursreferenssystem.
Vindsensorer samt andra sensorer.
Kraftgenerering och UPS system.
Thrustrar och manövreringssystem. 
Praktisk hantering av ett DP system. 
DP-operationer. Risker associerade med olika typer av operationer, tex grund vatten och starkt tidvatten.
Kraftgenerering, fördelning samt hantering. 
DP-vakter samt vaktöverlämning. Dokumentation. Kommunikation.

Planering och genomförande av en hel resa inom segmentet enligt gällande industristandards och riktlinjer.


Organisation

Kursen omfattar tre delar. En del fokuserar på Human Factors inom den maritima domänen. En del på offshoreoperationer i allmänhet, inklusive DP induction-kurs, samt en del på en komplett planering och delvis genomförande av sjöresa med tillhörande branchspecifika serviceuppdrag. 

Avseende Human factors bedrivs utbildningen i form av föreläsningar och seminarier.

Offshoreoperationer omfattas av föreläsningar, obligatoriska uppgifter samt simulatorövningar, vilka är obligatoriska. För DP induction, som ligger i denna del, gäller följande:
DP Induction kursen kommer vara totalt 5 dagar med ett blandat innehåll av teoretiska lektioner samt praktiska övningar. Denna kursen är det första steget i Nautical Institutes träningsschema för att bli en certifierad DP operatör (DPO). Institutionen för Tillämpad Mekanik och Maritima Vetenskaper (M2) på Chalmers är ansvarig för att leverera kursen enligt krav från Nautical Institute. 
Vid slutet av kursen kommer studenten få välja om de vill genomföra ett online test som är ett krav i fall studenten vill bli godkänd på kursen. Om studenten genomför testet måste han eller hon köpa en DP logbok till inköpspris och Chalmers M2 kommer utfärda ett kurscertifikat. Genomför studenten inte testet kommer ändå studenten godkännas på hela kursen under förutsättningar att obligatoriska moment är genomförda. Föreläsningar och simulatorövningar i DP induction är obligatoriska.


Den sista delen genomförs i form av ett projektarbete där studenten själv eller i grupp söker information, sammanställer och redovisar den kompletta planeringen med tillägg för offshoreoperationer.

Litteratur

DP Operations Handbook 
Se kurshemsida.

Examination inklusive obligatoriska moment

Delen om Human Factors examineras med inlämningsuppgift i form av en hemtentamen samt i delmoment 80% närvaro på föreläsningar, 100% närvaro och aktivt deltagande på seminarier. Avser lärandemål lärandemål L1 och L2.

Offshoreoperationer examineras med inlämningsuppgift för lärandemål L3, L4 och L6 samt 100% närvaro under simulatorövningar för lärandemål L5, L7, L8, L9 och L10. En simulatorövning genomförs för att examinera förmågan att kunna utföra en sjöresa som ensam vakthavande styrman på bryggan för lärandemål L11. 
DP induction-kurs examineras med obligatorisk närvaro på alla lektioner och praktiska övningar.

Delen om planering och genomförande av hel resa examineras med inlämningsuppgift för lärandemål L8 och L12.


Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

STCW