Forskning

Applied Robotics in Gothenburg

Vi vill ifrågasätta och utforska idén om robotstöd i förhållande till vardagslivet och mänskliga behov. Forskningen präglas av medskapande och designmetoder som samverkan, studier, skisser och berättande för att förstå användare och olika intressenters perspektiv, behov och önskemål. Våra forskningsresultat kan både ifrågasätta och bidra med ny kunskap om robotlösningar, och tydliggöra alternativa perspektiv.

Applied Robotics in Gothenburg

T2i-laboratory

T2i-lab är en grupp forskare som designar och studerar hur nyskapande interaktiv teknologi kan stödja och utveckla problemlösning och samarbete. När vi studerar nya interaktionsformer sker det med en inriktning på projekt med fokus inom Mobile Computing (DynamicDuo), medicinsk visualisering (SECTRA), Interaktiva Analytics (DIVA), och Motion Capture (Qualisys).

www.t2i.se.

IDAC - Gothenburg working group for interaction design and children 

Forskningsmiljön IDAC är ett samarbete mellan Göteborgs Universitet, Chalmers och Interactive Institute Swedish ICT. Inom IDAC finns gedigen kompetens av såväl forsknings- som utvecklingsprojekt inom området interaktionsdesign och barn. Vi arbetar med användarcentrerad design, där barnen och deras föräldrar, familjer, lärare och vårdgivare deltar som medskapare i designprocessen.

Direkt medverkan av användare som medskapare är en viktig metod för oss, eftersom den gör det möjligt för användare att forma sina egna verktyg och sammanhang, samt ge dem ökat förtroende för att deras betydelse är viktig. Detta är ett hållbart tillvägagångssätt, där designern och användaren smälter samman, skapar egenansvar.

www.idac.se

Vehicle Interaction Design Group

Användningen av digitala interaktiva system i dagens fordons ökar samt blir allt mer omfattande. Interaktionsdesign i fordon fokuserar på att skapa designlösningar som förbättrar interaktionen mellan fordon - förare och passagerare, i syfte att möjliggöra säkrare och bättre användarupplevelser.

Den tvärvetenskapliga Vehicle Interactions Design Group (V.IxD ) arbetar med ta fram ny kunskap, samt koncept och prototyper av system i fordon som kombinerar traditionella ansatser inom fordonsindustrin, Human Centered Design, samt designforskning. V.IxD Gruppen arbetar i nära samarbete med industripartners och genomför forskningsprojekt som ger konkreta resultat med direkt tillämplighet på skarpa industriella lösningar.

Gameplay Design

Gameplay Design studerar hur regler och mekanik i spel påverkar spelarnas interaktion för att på så sätt både bidra till förståelsen av hur människor spelar spel och hur man kan designa spel för att främja särskilda spelupplevelser.

Olika aspekter av Gameplay Design studeras, bland annat terminologi för själva spelupplevelsen vilket tillåter en högre detaljnivå i beskrivningar av densamma men också vilka spelmöjligheter ny teknik bär med sig och som kan tänkas bli de dominerande i framtiden.

Visualisering och Digital gestaltning

Nutida visuell kultur produceras, distribueras och konsumeras till stor utsträckning med hjälp av digital teknik, samtidigt som den påverkas av tidigare medieformer. Hur denna digitala visuella kultur skapas och tolkas är forskningsintresset för denna grupp, där semiotik och hermeneutik utgör den teoretiska grunden.

Ett projekt om mobiltelefonfotografering har nyligen genomförts. Ett pågående doktorandprojekt undersöker hur autenticitet och virtualitet är visuellt representerade i vetenskapliga föreställningar och populärkultur, ett annat projekt undersöker det virtuella rummet i relation till arkitektur.

Här finns information om ett pågående projekt (2018-2021), Visualisering och modellering av urban luftkvalitet - påverkan av vegetation, bebyggelsestruktur och trafikemissioner.

Sidansvarig Publicerad: ti 10 aug 2021.