Organisation

Chalmers tekniska högskola AB är en stiftelsehögskola som driver den akademiska utbildnings-, forsknings- och nyttiggörandeverksamheten vid lärosätet. De tretton institutionerna och det gemensamma verksamhetsstödet utgör Chalmers linjeorganisation. Institutionerna kompletteras med andra organisatoriska dimensioner, styrkeområden och utbildningsområden, för att samla kompetens och integrera forskning, utbildning och nyttiggörande över institutionsgränserna.

Rektor och rektorsgruppen

Rektor, prorektor och vicerektorer företräder Chalmers i kontakter med departement och övrig omvärld. De arbetar med övergripande strategifrågor för att utveckla högskolan, samordnar och följer upp verksamheten.

Rektorsstaben

Rektorsstaben ger ledningsnära stöd och samordnar frågor som hanteras av rektorsgruppen. Rektorsstaben består av ledningssamordnare som koordinerar och administrerar rektorernas uppdrag och rådgivare som hanterar processer för att utveckla och följa upp verksamheten.

Institutioner och forskargrupper

Chalmers 13 institutioner är grundkällan med vetenskaplig- och teknisk expertis för hela verksamheten uppbyggda av forskargrupper och forskningsavdelningar. Varje institution leds av en prefekt som till hjälp har pro- och viceprefekter inom utbildning, forskning och nyttiggörande samt en administrativ chef. Chalmers bibliotek är organiserat under institutioner för kommunikation och vetenskapens lärande.

Vid institutionerna finns ett institutionsråd med externa och interna ledamöter och en extern ordförande som ska höras i frågor av strategisk vikt.

Gemensamt verksamhetsstöd

Under Chalmers verksamhetsstöd finns avdelningar för lednings- och högskolegemensamt​ stöd, HR, IT, kommunikation, planering, analys och ekonomi, service samt student- och utbildningsavdelning.

Verksamhetsstödet skapar förutsättningar för kärnverksamheten att leverera i sina uppdrag. Det leds av universitetsdirektören som tillsammans med stödets avdelningschefer utgör verksamhetsstödets ledningsgrupp.

Anna Lindholm
Universitetsdirektör vid Chalmers verksamhetsstöd

Chalmers organisation möter omställningen till ett hållbart samhälle

De övergripande uppdragen inom utbildning, forskning och nyttiggörande utvecklas bland annat genom gränsöverskridande verksamheter inom Chalmers styrkeområden och utbildningsområden.

Fakultetsrådet

Fakultetsrådet är ett rådgivande organ till rektor och består av valda representanter ur fakulteten från Chalmers samtliga institutioner. Rådets uppgifter är bland annat att värna en god akademisk miljö och granska verksamhetens kvalitet ur ett akademiskt perspektiv.

Fakultetsrådet består av 26 ledamöter, inklusive rådets ordförande och vice ordförande. Vid mötena deltar även fakultetsrådets representanter från studentkåren, doktorandsektionen och biblioteket, samt rektor och prorektor. Rektors och prorektors roller på mötena är att lyfta aktuell information om Chalmers som helhet, besvara eller bemöta ledamöternas frågor samt lyssna och delta i mötets informationspunkter och diskussioner.

Fakultetsrådet ska särskilt:

  • värna om en god intellektuell miljö vid Chalmers
  • följa upp och kritiskt granska verksamhetens kvalitet ur ett akademiskt perspektiv
  • uppmärksamma etiska aspekter inklusive jämställdhet och mångfald inom all verksamhet vid Chalmers
  • beakta sambandet mellan forskning, forskarutbildning och grundläggande högskoleutbildning
  • medverka till att Chalmers fyller sin roll i det internationella vetenskapssamhället i enlighet med Bolognadeklarationen 1988
  • värna att lärare och studenter vid Chalmers garanteras den hävdvunna akademiska tanke-, yttrande- och handlingsfriheten (dokumentet Akademiska fri- och rättigheter vid Chalmers 1995)

Innevarande mandatperiod: 1 juli 2020–30 juni 2023.

Ordförande

Susanne Aalto

Professor vid Astronomi och plasmafysik

Vice ordförande

Karin Lundgren

Avdelningschef vid Konstruktionsteknik

Ledningsstöd/samordnare

Erika Hansson

Koordinator vid Lednings- och utvecklingsstöd

Övriga ledamöter

Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Julia Fredriksson

Masterprogramansvarig vid Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik

Biologi och bioteknik

Carl Johan Franzén

Avdelningschef vid Industriell bioteknik

Verena Siewers

Viceprefekt vid Life Sciences

Data- och informationsteknik

Magnus Almgren

Programansvarig vid Elektroteknik, datateknik, IT samt Industriell ekonomi

Ana Bove

Docent vid Logik och Typer

Ekektroteknik

Thomas Rylander

Enhetschef vid Signalbehandling

Thomas Hammarström

Docent vid Elnät och komponenter

Fysik

Andreas Isacsson

Biträdande professor vid Kondenserad materie- och materialteori

Eva Olsson

Avdelningschef vid Nano- och biofysik

Industri- och materialvetenskap

Cecilia Berlin

Docent vid Design & Human Factors

Kemi och kemiteknik

Maths Karlsson

Docent vid Oorganisk miljökemi 2

Marcus Wilhelmsson

Avdelningschef vid Kemi och biokemi

Matematiska vetenskaper

Julie Rowlett

Programansvarig vid Fysik, kemi och bioteknik samt matematik och tekniskt basår

Elizabeth Wulcan

Professor vid Algebra och geometri

Mekanik och maritima vetenskaper

Johan Hartler

Tekniklektor vid Nautiska Studier

Håkan Johansson

Biträdande professor vid Dynamik

Mikroteknologi och nanovetenskap

Zoran Konkoli

Programansvarig vid Elektroteknik, datateknik, IT samt Industriell ekonomi

Witlef Wieczorek

Avdelningschef vid Kvantteknologi

Rymd-, geo- och miljövetenskap

Teresa Berdugo Vilches

Enhetschef vid Energiteknik 1

Teknikens ekonomi och organisation

Henrik Berglund

Programansvarig vid Elektroteknik, datateknik, IT samt Industriell ekonomi

Karl Palmås

Docent vid Science, Technology and Society

Vetenskapens kommunikation och lärande

Fia Christina Börjeson

Proprefekt vid Vetenskapens kommunikation och lärande

Anders Johansson

Universitetslektor vid Ingenjörsutbildningsvetenskap

Representanter

Fredrik Börjesson Sandén

Doktorand vid Kärnkemi

Stina Johansson

Bibliometriker vid Informationsresurser och vetenskaplig publicering