Organisation

Chalmers tekniska högskola AB är en stiftelsehögskola som driver den akademiska utbildnings-, forsknings- och nyttiggörandeverksamheten vid lärosätet. De tretton institutionerna och det gemensamma verksamhetsstödet utgör Chalmers linjeorganisation. Institutionerna kompletteras med andra organisatoriska dimensioner, styrkeområden och utbildningsområden, för att samla kompetens och integrera forskning, utbildning och nyttiggörande över institutionsgränserna.

Rektor och rektorsgruppen

Rektor, prorektor och vicerektorer företräder Chalmers i kontakter med departement och övrig omvärld. De arbetar med övergripande strategifrågor för att utveckla högskolan, samordnar och följer upp verksamheten.

Rektorsstaben

Rektorsstaben ger ledningsnära stöd och samordnar frågor som hanteras av rektorsgruppen. Rektorsstaben består av ledningssamordnare som koordinerar och administrerar rektorernas uppdrag och rådgivare som hanterar processer för att utveckla och följa upp verksamheten.

Institutioner och forskargrupper

Chalmers 13 institutioner är grundkällan med vetenskaplig- och teknisk expertis för hela verksamheten uppbyggda av forskargrupper och forskningsavdelningar. Varje institution leds av en prefekt som till hjälp har pro- och viceprefekter inom utbildning, forskning och nyttiggörande samt en administrativ chef. Chalmers bibliotek är organiserat under institutioner för kommunikation och vetenskapens lärande.

Vid institutionerna finns ett institutionsråd med externa och interna ledamöter och en extern ordförande som ska höras i frågor av strategisk vikt.

Gemensamt verksamhetsstöd

Under Chalmers verksamhetsstöd finns avdelningar för lednings- och högskolegemensamt​ stöd, HR, IT, kommunikation, planering, analys och ekonomi, service samt student- och utbildningsavdelning.

Verksamhetsstödet skapar förutsättningar för kärnverksamheten att leverera i sina uppdrag. Det leds av universitetsdirektören som tillsammans med stödets avdelningschefer utgör verksamhetsstödets ledningsgrupp.

Anna Lindholm
 • Universitetsdirektör, Chalmers verksamhetsstöd

Chalmers organisation möter omställningen till ett hållbart samhälle

De övergripande uppdragen inom utbildning, forskning och nyttiggörande utvecklas bland annat genom gränsöverskridande verksamheter inom Chalmers styrkeområden och utbildningsområden.

Fakultetsrådet

Fakultetsrådet är ett rådgivande organ till rektor och består av valda representanter ur fakulteten från Chalmers samtliga institutioner. Rådets uppgifter är bland annat att värna en god akademisk miljö och granska verksamhetens kvalitet ur ett akademiskt perspektiv.

Fakultetsrådet består av 26 ledamöter, inklusive rådets ordförande och vice ordförande. Vid mötena deltar även fakultetsrådets representanter från studentkåren, doktorandsektionen och biblioteket, samt rektor och prorektor. Rektors och prorektors roller på mötena är att lyfta aktuell information om Chalmers som helhet, besvara eller bemöta ledamöternas frågor samt lyssna och delta i mötets informationspunkter och diskussioner.

Fakultetsrådet ska särskilt:

 • värna om en god intellektuell miljö vid Chalmers
 • följa upp och kritiskt granska verksamhetens kvalitet ur ett akademiskt perspektiv
 • uppmärksamma etiska aspekter inklusive jämställdhet och mångfald inom all verksamhet vid Chalmers
 • beakta sambandet mellan forskning, forskarutbildning och grundläggande högskoleutbildning
 • medverka till att Chalmers fyller sin roll i det internationella vetenskapssamhället i enlighet med Bolognadeklarationen 1988
 • värna att lärare och studenter vid Chalmers garanteras den hävdvunna akademiska tanke-, yttrande- och handlingsfriheten

Innevarande mandatperiod: 1 juli 2023–30 juni 2026.

Tf Ordförande/Vice ordförande

Karin Lundgren

 • Avdelningschef, Konstruktionsteknik, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Ledningsstöd/samordnare

Erika Hansson

 • Koordinator, Lednings- och högskolegemensamt stöd, Chalmers verksamhetsstöd

Övriga ledamöter

Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Julia Fredriksson

 • Forskare, Stadsbyggnad, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Life Sciences

Carl Johan Franzén

 • Avdelningschef, Industriell bioteknik, Life Sciences

Anna Karlsson-Bengtsson

 • Professor, Life Sciences

Data- och informationsteknik

Magnus Almgren

 • Docent, Dator- och nätverkssystem, Data- och informationsteknik

Peter Ljunglöf

 • Universitetslektor, Computing Science, Data- och informationsteknik

Elektroteknik

Thomas Hammarström

 • Docent, Elkraftteknik, Elektroteknik

Thomas Rylander

 • Enhetschef, Signalbehandling och medicinsk teknik, Elektroteknik

Fysik

Andreas Ekström

 • Biträdande professor, Subatomär, högenergi- och plasmafysik, Fysik

Eva Olsson

 • Professor, Nano- och biofysik, Fysik

Industri- och materialvetenskap

Leif Asp

 • Professor, Material- och beräkningsmekanik, Industri- och materialvetenskap

Cecilia Berlin

 • Docent, Design & Human Factors, Industri- och materialvetenskap

Kemi och kemiteknik

Maths Karlsson

 • Professor, Energi och material, Kemi och kemiteknik

Marcus Wilhelmsson

 • Professor, Kemi och biokemi, Kemi och kemiteknik

Matematiska vetenskaper

Irina Pettersson

 • Enhetschef, Tillämpad matematik och statistik, Matematiska vetenskaper

Aila Särkkä

 • Professor, Tillämpad matematik och statistik, Matematiska vetenskaper

Mekanik och maritima vetenskaper

Johan Eliasson

 • Tekniklektor, Maritima studier, Mekanik och maritima vetenskaper

Håkan Johansson

 • Biträdande professor, Dynamik, Mekanik och maritima vetenskaper

Mikroteknologi och nanovetenskap

Floriana Lombardi

 • Professor, Kvantkomponentfysik, Mikroteknologi och nanovetenskap

Victor Torres Company

 • Biträdande professor, Fotonik, Mikroteknologi och nanovetenskap

Rymd-, geo- och miljövetenskap

Sonia Yeh

 • Professor, Fysisk resursteori, Rymd-, geo- och miljövetenskap

Teknikens ekonomi och organisation

Henrik Berglund

 • Biträdande professor, Entrepreneurship and Strategy, Teknikens ekonomi och organisation

Ida Gremyr

 • Professor, Innovation and R&D Management, Teknikens ekonomi och organisation

Vetenskapens kommunikation och lärande

Becky Bergman

 • Universitetslektor, Fackspråk och kommunikation, Vetenskapens kommunikation och lärande

Anders Johansson

 • Universitetslektor, Ingenjörsutbildningsvetenskap, Vetenskapens kommunikation och lärande

Representanter

Fredrik Börjesson Sandén

 • Doktorand, Energi och material, Kemi och kemiteknik

Christina Johansson

 • Avdelningschef, Lärande och lärandemiljöer, Vetenskapens kommunikation och lärande

David Hedgren

Utbildningsenhetens ordförande 2023–2024, Chalmers studentkår