Vision och långsiktig strategi

Bild 1 av 1
Chalmers campus Johanneberg.

Tekniska framsteg har de senaste två århundradena på avgörande sätt bidragit till ett mer jämlikt och bättre liv för mänskligheten. Men, samma tekniska utveckling har också orsakat mycket av den allvarliga situation vår planet nu befinner sig i. Chalmers behöver därför i ännu högre grad fokusera på att bidra till den omställning som krävs för hållbar förändring.

Chalmers har förutsättningar att på 20 års sikt, fram till början av 2040-talet, göra en betydande resa och utvecklas till ett universitet i världsklass.

Vision: ”Chalmers – ett globalt framstående tekniskt universitet för en bättre värld”

Tekniska framsteg har de senaste två århundradena på avgörande sätt bidragit till ett mer jämlikt och bättre liv för mänskligheten. Men, samma tekniska utveckling har också orsakat mycket av den allvarliga situation vår planet nu befinner sig i. Chalmers behöver därför i ännu högre grad fokusera på att bidra till den omställning som krävs för hållbar förändring. Visionsformuleringen kombinerar detta fokus med en uttalad ambitionshöjning. En vilja att bli bättre för att kunna göra större skillnad.

Vår utbildning och forskning ska uppnå högsta internationella nivå, samtidigt som den effektivt kommer både människa och natur till gagn.

Chalmers uppdrag och syfte

Chalmers har en stolt tradition av att alltid sträva framåt och gå sin egen väg. Som stiftelsehögskola har vi ett särskilt ansvar att vara föregångare och utmana etablerade system. Vår kultur av att vara pragmatiska och öppna, snarare än hierarkiska och formella, är central för vår framgång. Vi verkar i samverkan med andra aktörer, regionalt och globalt.

Chalmers uppdrag är att utbilda och forska för att skapa och sprida kunskap, kompetens och lösningar som baseras på vetenskaplig grund och som såväl individ som samhälle har nytta av på både kort och lång sikt.

Målbild och strategisk inriktning

Chalmers har förutsättningar att på 20 års sikt, fram till början av 2040-talet, göra en betydande resa i att utvecklas till ett universitet i världsklass.

Målet består av två delar:

 • Akademisk kvalitet på europeisk toppnivå
 • Ett högeffektivt nyttiggörande för att möta samhällets behov av leveranser på kort och medellång sikt
  Huvudåtgärderna är att ge fakulteten bättre förutsättningar, att attrahera internationella topptalanger och lyfta den akademiska kvaliteten till europeisk toppnivå, samtidigt som förmågan till ett framgångsrikt och effektivt nyttiggörande stärks.

Den strategiska inriktningen har fyra nyckelkomponenter:

 • Ökad akademisk kvalitet – genom hög grad av basfinansiering per fakultetsperson, och genom en av hög kvalitet utvecklad rekryteringsprocess av forskare och lärare
 • Utvecklad stödverksamhet – en avgörande förutsättning för högre akademisk kvalitet och en internationell konkurrensfördel
 • Egen fri basfinansiering inom koncernen – genom en kombination av tillväxt av stiftelsekapital, utvecklad kommersiell verksamhet och fundraising
 • Att utnyttja stiftelseformen och organisera de olika verksamheterna som en sammanhållen koncern

Höjd basfinansiering som möjliggörare

Graden av basfinansiering har identifierats som en nyckel till vetenskapligt risktagande och därmed möjligheten till verkligt banbrytande forskningsrön. Den är också avgörande för möjligheten att attrahera och behålla internationell toppfakultet.

Chalmers kan genom sin stiftelseform generera ekonomiskt överskott både genom förvaltning av stiftelsens tillgångar och genom ägande av kommersiella verksamheter. Inriktningen är att dra nytta av detta för att på sikt skapa ett eget internt basanslag, lika stort som det statliga. Under förutsättning att mängden externa medel är oförändrad, skulle detta innebära att hälften av forskningen kan bli basfinansierad med hjälp av medel som stiftelsekoncernen själv planeras kunna generera.

Inriktningen är även att nyttiggörandet ska stärkas genom en mer koordinerad stiftelsekoncern. Chalmers ska i olika bolag bedriva semi-kommersiella och ibland helt kommersiella verksamheter. Detta är ofta ett verktyg för nyttiggörande, men i en väl samordnad stiftelsekoncern kan det även bidra med ekonomiskt överskott, som på sikt kan bli en del av den interna basfinansieringen.

Att generera medel för ett internt basanslag i nivå med det statliga anslaget är ett högt satt mål, som delvis är beroende av fortsatt ekonomisk tillväxt i samhället och även en del andra faktorer. Analyser visar att det är fullt möjligt att nå.

Riktning i arbetet framåt

Den strategiska inriktningen och målbilden för Chalmerskoncernen antogs av styrelserna för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola och Chalmers tekniska högskola AB i februari 2022.

Arbetet sker i tre faser:

 1. En förberedande och möjliggörande fas som beräknas pågå fram till 2024.
 2. En etableringsfas som pågår mellan 2024 och 2029. År 2029 fyller Chalmers 200 år. Då ska den nya strategiska inriktningen vara fullt implementerad och det nya Chalmers etablerat.
 3. En uppskalningsfas som pågår mellan 2029 och 2041. Vid periodens slut ska Chalmers ha nått målbilden fullt ut.

Entreprenörskap på Chalmers

Våra studenter och anställda kombinerar förvärvad visdom och erfarenhet med ung nyfikenhet och uppfinningsrikedom för att skapa värde för samhället. Läs mer om entrepenörskap på Chalmers här.

Klimatstrategi och klimatramverk

Chalmers egen klimatstrategi tar avstamp i Klimatramverket för svenska lärosäten​ och är nedbruten på de sju delområden, vilka du kan läsa mer om här.