Detta vägleder oss

Här kan du läsa om förhållningssätt som vägleder oss på Chalmers. Vårt mål är att du som studerar, arbetar och samarbetar med Chalmers ska uppleva och bidra till detta i din studiemiljö, arbetsmiljö och i kontakter med högskolan.

Värdegrund

Värdegrunden bygger på orden öppenhet, delaktighet, respekt, mångfald och kvalitet. Den ska prägla allt arbete på Chalmers:

Öppenhet

En öppen och generös atmosfär skapar trygghet och trivsel som utgör en grund för kreativitet och utveckling. En sådan atmosfär förutsätter ett intresse för nya tankar, idéer och människor. Den kräver också en öppenhet som tar sig uttryck i ärlighet med vad vi menar och tycker, för att undvika osäkerhet hos mottagaren. Vi uppmuntrar varandra och har en öppen dialog och återkoppling.

Delaktighet

För att vi som individer ska kunna utveckla vår kreativitet och nå vår fulla potential behöver vi känna oss delaktiga i ett större sammanhang. Detta uppnår vi genom att ge varandra möjlighet att vara delaktiga i grupper, samtal och andra aktiviteter. Vi låter inte fördomar, förutfattade meningar eller egen bekvämlighet styra vårt agerande. När vi ser någon som ser ut att vara utanför, bjuder vi in hen att delta.

Respekt

Vi visar andra respekt genom att lyssna på argument och ta hänsyn till andras uppfattningar. Vi accepterar aldrig att någon blir trakasserad eller förminskad – vare sig det sker under en sång, ett skämt i föreläsningssalen, en kommentar i pausrummet eller i något annat sammanhang. Vi stöder den som blir utsatt genom att agera och ifrågasätta den som trakasserar. Vi tar gemensamt ansvar för att skapa en hänsynsfull arbets- och studiemiljö.

Mångfald

På Chalmers finns människor i alla åldrar från hela världen – med olika personliga egenskaper, övertygelser och värderingar. Denna mångfald är en av Chalmers styrkor. Möten mellan människor med olika bakgrund, erfarenheter och synsätt gynnar kreativitet och problemlösning. Därför är det viktigt att stärka och uppmuntra den mångfald som finns på Chalmers. Genom att få alla att känna sig välkomna och uppskattade växer vi också själva.

Kvalitet

Vi strävar mot kvalitet i världsklass. Det gäller vår forskning, utbildning och vårt nyttiggörande och hur vi förmedlar resultaten av detta till det omgivande samhället. Oavsett om det rör sig om samarbeten, andra kontakter med omvärlden eller hur vi kommunicerar på nätet och i sociala medier, är det viktigt att vi känner ett ansvar som representanter för Chalmers. Detta begränsar inte den akademiska friheten med den självklara rätten att som enskild forskare eller student uttala sig i sakfrågor.

Uppförandekod - Code of Conduct

Som ett sätt att tydliggöra förväntningarna på varje individ att ta ansvar för gemenskapen och att ingen individ far fara illa här har Chalmers upprättat en Code of Conduct, som undertecknas av varje person som anställs.

Jämställdhet och jämlikhet

Chalmers verksamhetsområde har traditionellt haft en övervikt av män. Vi tror att detta begränsar möjligheterna för en framgångsrik verksamhet och bedriver därför ett aktivt jämställdhetsarbete på flera nivåer:

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering är en strategi som innebär att man införlivar ett jämställdhetsperspektiv i all planering, genomförande och uppföljning, så att jämställdhet blir en del av det ordinarie arbetet. Jämställdhetsperspektivet ska finnas med på alla nivåer, i alla delar av processen och drivs av de personer som normalt sett deltar i beslutsfattandet.

Chalmers har liksom alla svenska universitet och högskolor ett uppdrag av regeringen att jämställdhetsintegrera sin verksamhet. I det arbetet ingår att granska karriärvägar, könsbundna studieval och genomströmning.

Genie

Satsningen Genie syftar till att jämna ut könsbalansen i fakulteten och undanröja strukturella och kulturella hinder för kvinnor att göra karriär på Chalmers. Den finansieras av Chalmersstiftelsen och har en budget på 300 miljoner kronor över tio år fram till 2028. Den har två övergripande mål:

  • Öka andelen kvinnor i fakulteten ända upp på professorsnivå till 40 procent.
  • Undanröja strukturella och kulturella hinder som hindrar kvinnors karriärer.

En hållbar verksamhet och arbetsmiljö

Chalmers har en lång tradition av att integrera hållbarhetsarbetet i all verksamhet – i forskning, utbildning, nyttiggörande och i den interna miljön. På så sätt och i samverkan med andra aktörer bidrar vi till ett hållbart samhälle för att möta människans behov av ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Chalmers forskning, utbildning och nyttiggörande syftar på olika sätt till att bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Vi samarbetar också med andra universitet och högskolor för klimatomställning i linje med samhällets nationella och internationella åtaganden.

Arbetsmiljön i Chalmers verksamhet ska vara sådan att inga medarbetare eller studenter riskerar att drabbas av ohälsa eller komma till skada på grund av sin arbetsmiljö/studiemiljö. Arbetsmiljön ska bidra till trivsel och utveckling både yrkesmässigt och individuellt. Alla beslut som fattas och alla aktiviteter som genomförs på Chalmers ska följa de lagar inom arbetsmiljö som krävs av respektive aktivitet.

Arbetsmiljön ska präglas av öppenhet, delaktighet och mångfald, där alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt. Chalmers accepterar ingen form av trakasserier, kränkande särbehandling eller, i synnerhet, sexuella trakasserier. Verksamheten ska ha ett tydligt och synligt ledarskap med respekt och omsorg om varje medarbetare.

Vi arbetar systematiskt och förebyggande med arbetsmiljölagstiftningen som grund och med en strävan att ständigt förbättra arbets- och studiemiljön.