Klimatstrategi och klimatramverk

Bild 1 av 1
decorative picture

Chalmers egen klimatstrategi tar avstamp i Klimatramverket för svenska lärosäten​ och är nedbruten på de sju delområden där vi har störst möjlighet att få en verklig effekt och göra skillnad. För varje delområde har vi tagit fram strategier och mål som motsvarar FN:s globala hållbarhetsmål och Agenda 2030.

Vi gör regelbunden och noggrann uppföljning av utvecklingen genom vår egen hållbarhets- respektive klimatredovisning, rapporter över återvinningsgrad samt redovisningarna från våra leverantörer.

Chalmers klimatstrategi är sju stora kliv mot att leva som vi lär. År 2030 ska våra utsläpp av växthusgaser vara halverade jämfört med basåret 2019, och år 2045 ska våra netto-utsläpp vara noll. Nedan kan du läsa mer om varje område.

Forskning och nyttiggörande

Chalmers ska genom sin forskning, samverkan och nyttiggörande – och med campusområdet, staden och regionen som testbäddar – vara internationellt ledande i klimatomställningen. Med stöd av sin egen och andras forskning ska Chalmers minska klimatavtrycket från den egna verksamheten i linje med nationella och internationella klimatmål – och i detta vara en föregångare inom tillämpningen av forskningsresultat.

Utbildning och studentsamverkan

Chalmers positiva indirekta klimatpåverkan genom utbildning är ett av våra viktigaste bidrag till klimatomställningen. Våra alumner bidrar till en effektiv klimatomställning genom att ständigt utveckla sina kunskaper, färdigheter och sin värderingsförmåga utifrån ett vetenskapligt kritiskt förhållningssätt. Våra utbildningar har ett högt anseende i klimat- och hållbarhetsfrågor, och Chalmers är och uppfattas som ett lärosäte med hög vetenskaplig integritet. Vi ska leva som vi lär.

Tjänsteresor och pendling

Chalmers ska kombinera behovet av att sänka klimatpåverkan från långväga resor med önskan om en ökad internationalisering, genom resfria möten samt tidseffektiva och klimatsmarta transportmedel och samarbetsformer. Kring våra campus ska vi främja klimatsmart mobilitet genom stark samverkan mellan Chalmers, fastighetsägare och staden.

Fastigheter och campusfrågor

Chalmers ska, med stöd i egen och andras forskning, informera om, demonstrera och implementera möjligheten att tydligt minska energianvändningen vid byggnation samt drift och användning av fastigheter. Vid renovering samt om- och nybyggnation ska koldioxidutsläppen reduceras i sådan takt att byggprocess och drift minst ligger i takt med nationella och internationella klimatmål.

Cirkulära materialflöden

Chalmers ska, med stöd i egen och andras forskning, demonstrera och tillämpa en cirkulär hantering av resurser. Genom att återbruka och återvinna material ska vi minska vårt klimatavtryck från inköp, hantering och avyttring av material.

Mat och servering

Restaurangerna på Chalmers ska inspirera till hållbara val, minska sitt eget klimatavtryck, minska matsvinnet, fasa ut klimatbelastande engångsartiklar och ta ett globalt miljö- och hållbarhetsansvar genom sina inköpsval.

Hållbar kapitalförvaltning

Chalmersstiftelsens kapitalförvaltning ska aktivt arbeta med hållbarhet, vilket innebär att hänsyn tas till ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet vid val av investeringar. Utifrån dessa kriterier ska Chalmersstiftelsen både inkludera och exkludera bolag i sin förvaltning.

Klimatramverk för svenska lärosäten

Klimatutmaningen kräver förändringar inom alla samhällssektorer. Universitet och högskolor har en central roll i det arbetet. Vi har en viktig uppgift att bidra till klimatomställningen genom vår undervisning, forskning och samverkan, men vi behöver också minska klimatpåverkan från vår egen verksamhet. Därför har vi tagit fram ett klimatramverk för universitet och högskolor.

Vi ser klimatet som en avgörande och prioriterad framtidsfråga, och åtar oss följande:

  • Vi ska fortsätta bidra till att samhället kan nå uppsatta mål genom utbildning, forskning och samverkan.
  • Vi ska minska vår egen klimatpåverkan i linje med samhällets åtaganden som de kommer till uttryck i nationella och internationella överenskommelser.
  • Vi ska sätta upp långtgående mål för klimatarbetet och också avsätta resurser så att vi kan nå dessa mål och göra uppföljningar.
  • Vi ska tydligt kommunicera vårt klimatarbete för att inspirera och sprida kunskap till andra aktörer och till samhällsmedborgare.

Klimatramverket består av denna text samt en vägledning, som bland annat beskriver ett antal nyckelområden för klimatpåverkan från högskolesektorn. Med hjälp av vägledningen väljer varje lärosäte ut områden där man sätter upp mål och genomför åtgärder utifrån egna respektive förutsättningar. Alla som ansluter sig till Klimatramverket bör dock vara beredda att arbeta med mål kopplat till följande områden: utbildning, forskning, samverkan, tjänsteresor, energianvändning och studentsamverkan, då de bedöms som centrala för alla lärosäten.

För Chalmers del har detta arbete resulterat i en klimatstrategi.

Chalmers klimatbokslut 2023

Chalmers tar årligen fram ett klimatbokslut.